ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39884 เด็กชาย กรภัทร์ ศิริอนันตภัทร์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39885 เด็กชาย กันตินันท์ ทอธราเมธา 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39886 เด็กชาย จักรมณฑ์ มากจันทร์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39887 เด็กชาย ชนานนท์ บุญช่วย 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39888 เด็กชาย ณพงษ์ธร เจริญลาภ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39889 เด็กชาย ณัฐชนน เวชเตง 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39890 เด็กชาย ติณณา นิลพงศ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39891 เด็กชาย ทิวธนัท ราษฎร์อารี 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39892 เด็กชาย ธนกร ไชยยุทธ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39893 เด็กชาย ธัชศุทธิ์ วิโนทกะ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39894 เด็กชาย ธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39895 เด็กชาย เธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39896 เด็กชาย นพรุจ ตันติยวุฒิ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39897 เด็กชาย เปรมรุจ ชาสวัสดิ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39898 เด็กชาย พศวีร์ เรืองสนาม 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39899 เด็กชาย พัชรพล นวเลิศปัญญา 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39900 เด็กชาย พีรพล นิธิเมธสานนท์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39901 เด็กชาย พีระพงศ์ ถั่วตุ้น 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39902 เด็กชาย ภูดิศ จันทร์อินทร์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39903 เด็กชาย ภูดิส เจ็ดวรรณะ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39904 เด็กชาย ภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39905 เด็กชาย สรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39906 เด็กชาย สหัสวัช วงศ์ปิยะบวร 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39907 เด็กชาย อัมพร แดงดา 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39908 เด็กหญิง กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39909 เด็กหญิง จาฏพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39910 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลแก้ว 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39911 เด็กหญิง บุญระพี สุจีรพันธ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39912 เด็กหญิง ลลิตภัทร เกลี้ยงเกลา 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39913 เด็กหญิง สิริกร ก๋งอุบล 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 รายการ