ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39884 เด็กชาย กรภัทร์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39885 เด็กชาย กันตินันท์ ทอธราเมธา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39886 เด็กชาย จักรมณฑ์ มากจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39887 เด็กชาย ชนานนท์ บุญช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39888 เด็กชาย ณพงษ์ธร เจริญลาภ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39889 เด็กชาย ณัฐชนน เวชเตง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39890 เด็กชาย ติณณา นิลพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39891 เด็กชาย ทิวธนัท ราษฎร์อารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39892 เด็กชาย ธนกร ไชยยุทธ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39893 เด็กชาย ธัชศุทธิ์ วิโนทกะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39894 เด็กชาย ธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39895 เด็กชาย เธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39896 เด็กชาย นพรุจ ตันติยวุฒิ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39897 เด็กชาย เปรมรุจ ชาสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39898 เด็กชาย พศวีร์ เรืองสนาม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39899 เด็กชาย พัชรพล นวเลิศปัญญา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39900 เด็กชาย พีรพล นิธิเมธสานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39901 เด็กชาย พีระพงศ์ ถั่วตุ้น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39902 เด็กชาย ภูดิศ จันทร์อินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39903 เด็กชาย ภูดิส เจ็ดวรรณะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39904 เด็กชาย ภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39905 เด็กชาย สรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39906 เด็กชาย สหัสวัช วงศ์ปิยะบวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39907 เด็กชาย อัมพร แดงดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39908 เด็กหญิง กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39909 เด็กหญิง จาฏพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39910 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39911 เด็กหญิง บุญระพี สุจีรพันธ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39912 เด็กหญิง ลลิตภัทร เกลี้ยงเกลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39913 เด็กหญิง สิริกร ก๋งอุบล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40464 เด็กชาย จิรัฐ อัครวิฑิต 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40465 เด็กชาย ณภัทร ด่านชนะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40466 เด็กชาย ติสรณ์ ณ พัทลุง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40467 เด็กชาย เตชินท์ แสงเกื้อหนุน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40468 เด็กชาย ธนกฤต อุ้ยเอ้ง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40469 เด็กชาย ธรรศ ตั้งพิรุฬห์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40470 เด็กชาย ธราเทพ พัฒน์มาก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40471 เด็กชาย ธีธัช ประสิทธิ์วิไล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40472 เด็กชาย ธีร์ วงศ์ปิยะบวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40473 เด็กชาย ธีร์ธวัช โรจนกิจจารักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40474 เด็กชาย นภนต์ เลาหะสราญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40475 เด็กชาย นิธิวิทย์ โรจนรักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40476 เด็กชาย บุณยกร สำเภา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40477 เด็กชาย ปัณณธร แสงสว่าง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40478 เด็กชาย ปัณณวัชร์ วิโนทกะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40479 เด็กชาย พัทธดนย์ กล่อมสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40480 เด็กชาย ภัทรพล ใจเย็น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40481 เด็กชาย รัชพล เกษตรสุนทร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40482 เด็กหญิง กมลนัทธ์ กลับรินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40483 เด็กหญิง กัญญ์สิริ เนาว์นาน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40484 เด็กหญิง เกิดสุข แก้วไพรำ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40485 เด็กหญิง จิดาภา วีระไวทยะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40486 เด็กหญิง ชนัญชิดา เลื่องสุนทร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40487 เด็กหญิง ตะวัน นิลพัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40488 เด็กหญิง ธันยวงศ์ บุญแสวง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40489 เด็กหญิง นลพรรณ ปิ่นแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40490 เด็กหญิง บัว จันทรังสิกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40491 เด็กหญิง ศุภสุตา ชีวศุภกร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40492 เด็กหญิง อรชพร คงเพชร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40463 เด็กชาย กฤติธี นวลขาว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 รายการ