ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40271 เด็กชาย กรชวัล หนูกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40272 เด็กชาย กษิดิ์เดชภัฎ ไชยพงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40273 เด็กชาย เกริกพล นาคพิน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40274 เด็กชาย ชนาธิป สังข์เพชร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40275 เด็กชาย ฌัชติพงศ์ สุขกลิ่น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40276 เด็กชาย ณกฤต อิ่มเอิบ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40277 เด็กชาย ณัฐดนัย สารมาศ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40278 เด็กชาย ณัทธนกฤต ดีไทย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40279 เด็กชาย ทรัพโยดม พูลสมบัติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40280 เด็กชาย ธนาธิป ประคองเกื้อ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40281 เด็กชาย ธีรภัทร บุญสา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40282 เด็กชาย นทีพัฒน์ สกุลพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40283 เด็กชาย นพวิชญ์ บุรินทร์พงษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40284 เด็กชาย นราวิชญ์ ขวัญเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40285 เด็กชาย ปฐมพล ยศเมฆ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40286 เด็กชาย ปุณยวีร์ ทองมา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40287 เด็กชาย ปุณยวีร์ บุญจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40288 เด็กชาย พงศพัศ สุขแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40289 เด็กชาย พรพิพัฒน์ วุฒิ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40290 เด็กชาย ภทรกร แก้วกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40291 เด็กชาย ภูวิศ ส่งศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40292 เด็กชาย รามิล รอดแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40293 เด็กชาย วริทธิ์ สุวรรณรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40294 เด็กชาย วรุตม์ ฑูรย์ภานุประพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40295 เด็กชาย วีรภัทร แซ่เหง่า 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40296 เด็กชาย วีรวุฒิ อินทปัญญ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40297 เด็กชาย ศักยกฤต ฤทธิแดง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40298 เด็กชาย ศิกวัส ธานีรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40299 เด็กชาย ศุภกร สอนประสม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40300 เด็กชาย สถิตพล ชัยชนะ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40301 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชูสุข 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40302 เด็กหญิง จรัสศรี โพธิ์เพชร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40303 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วิเชียร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40304 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรชำนาญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40305 เด็กหญิง ดลนภัส หยูดำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40306 เด็กหญิง เทริกา ทองคำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40307 เด็กหญิง ธารณ์แพรทอง เพชรเรียง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40308 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สังข์เทพ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40309 เด็กหญิง นาถชนนี รู้จำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40310 เด็กหญิง เปมิกา เพชรมาก 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40311 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีเทพ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40312 เด็กหญิง ภคพร ฤกษ์วุฒิโชค 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40313 เด็กหญิง โยสิตา พราหมณ์สุดสงคราม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40314 เด็กหญิง รสริน นันทะสำราญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40315 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ไล่กสิกรรม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40316 เด็กหญิง อชิรญา จันทร์โอเอี่ยม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40317 เด็กหญิง อรวรา สุกิจปาณีนิจ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 รายการ