ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40271 เด็กชาย กรชวัล หนูกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40272 เด็กชาย กษิดิ์เดชภัฎ ไชยพงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40273 เด็กชาย เกริกพล นาคพิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40274 เด็กชาย ชนาธิป สังข์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40275 เด็กชาย ฌัชติพงศ์ สุขกลิ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40276 เด็กชาย ณกฤต อิ่มเอิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40277 เด็กชาย ณัฐดนัย สารมาศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40278 เด็กชาย ณัทธนกฤต ดีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40279 เด็กชาย ทรัพโยดม พูลสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40280 เด็กชาย ธนาธิป ประคองเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40281 เด็กชาย ธีรภัทร บุญสา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40282 เด็กชาย นทีพัฒน์ สกุลพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40283 เด็กชาย นพวิชญ์ บุรินทร์พงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40284 เด็กชาย นราวิชญ์ ขวัญเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40285 เด็กชาย ปฐมพล ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40286 เด็กชาย ปุณยวีร์ ทองมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40287 เด็กชาย ปุณยวีร์ บุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40288 เด็กชาย พงศพัศ สุขแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40289 เด็กชาย พรพิพัฒน์ วุฒิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40290 เด็กชาย ภทรกร แก้วกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40291 เด็กชาย ภูวิศ ส่งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40292 เด็กชาย รามิล รอดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40293 เด็กชาย วริทธิ์ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40294 เด็กชาย วรุตม์ ฑูรย์ภานุประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40295 เด็กชาย วีรภัทร แซ่เหง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40296 เด็กชาย วีรวุฒิ อินทปัญญ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40297 เด็กชาย ศักยกฤต ฤทธิแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40298 เด็กชาย ศิกวัส ธานีรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40299 เด็กชาย ศุภกร สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40300 เด็กชาย สถิตพล ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40301 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชูสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40302 เด็กหญิง จรัสศรี โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40303 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วิเชียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40304 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรชำนาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40305 เด็กหญิง ดลนภัส หยูดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40306 เด็กหญิง เทริกา ทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40307 เด็กหญิง ธารณ์แพรทอง เพชรเรียง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40308 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สังข์เทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40309 เด็กหญิง นาถชนนี รู้จำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40310 เด็กหญิง เปมิกา เพชรมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40311 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40312 เด็กหญิง ภคพร ฤกษ์วุฒิโชค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40313 เด็กหญิง โยสิตา พราหมณ์สุดสงคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40314 เด็กหญิง รสริน นันทะสำราญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40315 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ไล่กสิกรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40316 เด็กหญิง อชิรญา จันทร์โอเอี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40317 เด็กหญิง อรวรา สุกิจปาณีนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40801 เด็กชาย กิตติรัฐ ชุมโรย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40802 เด็กชาย คณาธิป วิเชียรศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40803 เด็กชาย ฆฤต วณิชชานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40804 เด็กชาย จิระพงศ์ อินทรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40805 เด็กชาย ณัฐภัทร แซ่ล้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40806 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เครือสาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40807 เด็กชาย ธนกร รอดนิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40808 เด็กชาย ธนกฤต วัชรสินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40809 เด็กชาย ธนศักดิ์ มนัสนันทเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40810 เด็กชาย ธนัช แซงทะเล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40811 เด็กชาย ธีรภัทร รับรอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40812 เด็กชาย นิตินัย ชาญเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40813 เด็กชาย ภีมพศ ขจรศักดิ์สิริกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40814 เด็กชาย ศุภกิจ ศรีทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40815 เด็กชาย สัณหณัฐ ทองสิงห์คลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40816 เด็กชาย สัณหณัฐ แสงเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40817 เด็กชาย สิรภพ สุวรรณเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40818 เด็กชาย สุรเกียรติ์ ประสิทธิมาตา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40819 เด็กชาย อรรถชัย ดีทองแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40820 เด็กชาย อริยพงศ์ แย้มสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40821 เด็กชาย อัศม์เดช สวัสดิวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40822 เด็กหญิง กมลรัตนา ทิศแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40823 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40824 เด็กหญิง ชญาดา นามจักร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40825 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ชุมแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40826 เด็กหญิง ชิชญา ลีละวุฒิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40827 เด็กหญิง ฐานวดี ลิกขะไชย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40828 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เชื่องช้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40829 เด็กหญิง ณัชชา มุสิกฆัมพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40830 เด็กหญิง ณัฐฐิรี ดวงภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40831 เด็กหญิง ณัฐวิภา สุขกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40832 เด็กหญิง ณิชชารีย์ รังสิโยกฤษฏ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40833 เด็กหญิง ตรีชฎา ก้อนทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40834 เด็กหญิง ธมลวรรณ พัฒน์นิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40835 เด็กหญิง ปณาลี ฤทธิเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40836 เด็กหญิง พชรวรรณ บุญนำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40837 เด็กหญิง พรรณรมณ บุญล้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40838 เด็กหญิง รัตติมา ชูทวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40839 เด็กหญิง วรินทร์ลดา ดอกไม้เทศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40840 เด็กหญิง สุภานัน เซี่ยงฉิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 รายการ