ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 11

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40318 เด็กชาย จิราธิป รัตนาภิรมย์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40319 เด็กชาย โชติมันต์ มณีโชติ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40320 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุณยนพงศ์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40321 เด็กชาย ดาวฤกษ์ วังส์ด่าน 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40322 เด็กชาย ธีรธร ผาวิรุฬห์สิริ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40323 เด็กชาย นิธิกร ศรีเทพ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40324 เด็กชาย เนติ นาคทองแก้ว 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40325 เด็กชาย บวรกิตติ์ สิทธิกูล 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40326 เด็กชาย ประติมากร สมวงศ์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40327 เด็กชาย พงศ์พัค พิมพ์สุวรรณ์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40328 เด็กชาย รณกฤต ช่วยพนัง 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40329 เด็กชาย วินธนาฒย์ ว่องโชคธนาฒย์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40330 เด็กชาย สุทธิภัทร แซ่โค้ว 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40331 เด็กหญิง กานต์พิชา หมายสุข 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40332 เด็กหญิง เขมิสรา บัวพุม 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40333 เด็กหญิง ญาธิป ใหม่คง 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40334 เด็กหญิง ดาริกา ว่องภัทราศัยกุล 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40335 เด็กหญิง ธัญรดา ยันตระกูล 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40336 เด็กหญิง นลัลณ์วรา หนูนาค 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40337 เด็กหญิง ปาตานี ทองชู 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40338 เด็กหญิง เปมิกา ไชยมังคลากุล 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40339 เด็กหญิง พิชญ์ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40340 เด็กหญิง มัชฌิมา อำนักมณี 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40341 เด็กหญิง รินรดา สุวรรณดี 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40342 เด็กหญิง ศุภวัน นิยมจิตร์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40343 เด็กหญิง สิตานัน สำลีพันธ์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40344 เด็กหญิง หทัยชนก ปนสูงเนิน 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40345 เด็กหญิง อรรฆยา ดาวสุวรรณ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 รายการ