ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 11

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40318 เด็กชาย จิราธิป รัตนาภิรมย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40319 เด็กชาย โชติมันต์ มณีโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40320 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุณยนพงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40321 เด็กชาย ดาวฤกษ์ วังส์ด่าน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40322 เด็กชาย ธีรธร ผาวิรุฬห์สิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40323 เด็กชาย นิธิกร ศรีเทพ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40324 เด็กชาย เนติ นาคทองแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40325 เด็กชาย บวรกิตติ์ สิทธิกูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40326 เด็กชาย ประติมากร สมวงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40327 เด็กชาย พงศ์พัค พิมพ์สุวรรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40328 เด็กชาย รณกฤต ช่วยพนัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40329 เด็กชาย วินธนาฒย์ ว่องโชคธนาฒย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40330 เด็กชาย สุทธิภัทร แซ่โค้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40331 เด็กหญิง กานต์พิชา หมายสุข 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40332 เด็กหญิง เขมิสรา บัวพุม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40333 เด็กหญิง ญาธิป ใหม่คง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40334 เด็กหญิง ดาริกา ว่องภัทราศัยกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40335 เด็กหญิง ธัญรดา ยันตระกูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40336 เด็กหญิง นลัลณ์วรา หนูนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40337 เด็กหญิง ปาตานี ทองชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40338 เด็กหญิง เปมิกา ไชยมังคลากุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40339 เด็กหญิง พิชญ์ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40340 เด็กหญิง มัชฌิมา อำนักมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40341 เด็กหญิง รินรดา สุวรรณดี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40342 เด็กหญิง ศุภวัน นิยมจิตร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40343 เด็กหญิง สิตานัน สำลีพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40344 เด็กหญิง หทัยชนก ปนสูงเนิน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40345 เด็กหญิง อรรฆยา ดาวสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40841 เด็กชาย กันตินันท์ รจิตานนท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40842 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ ธรรมโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40843 เด็กชาย ภัทรดร ชีวชูเกียรติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40844 เด็กชาย ภูมินันท์ ชูแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40845 เด็กชาย ภูมิปัญญา รัญญา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40846 เด็กชาย ภูรินทร์ พันธ์ครุฑ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40847 เด็กชาย ศตายุ วัฒนดามัย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40848 เด็กหญิง กชมน นเรนทร์ราช 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40849 เด็กหญิง กมลชนก ต่วนโล้ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40850 เด็กหญิง กฤตพร สืบนุช 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40851 เด็กหญิง กัลยกร แย้มบุปผา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40852 เด็กหญิง ชลิตา สัญญา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40853 เด็กหญิง ณิชา พัฒนภักดี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40854 เด็กหญิง ทิพยกรณ์ ตันสุเทพ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40855 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เรืองสวัสดิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40856 เด็กหญิง นฎกร เรืองสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40857 เด็กหญิง นันฑิตา โอชม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40858 เด็กหญิง ปทัสนันท์ ชนะกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40859 เด็กหญิง ปาริฉัตร มูสิมูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40860 เด็กหญิง ปุณย์ศิรา ทองปลอด 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40861 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ทองเกื้อ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40862 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สุทธโส 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40863 เด็กหญิง พิมวดี พึ่งชาติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40864 เด็กหญิง ภคสร นนทชิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40865 เด็กหญิง ภูษิดา วงศ์เจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40866 เด็กหญิง มนัสนันท์ จันทร์ภักดี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40867 เด็กหญิง มานียา อินทรธนู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40868 เด็กหญิง รับพร นิกรหัสชัย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40869 เด็กหญิง วนัสนันท์ เทพวัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40870 เด็กหญิง ษุภากร เปรมปรีดิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 รายการ