ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40346 เด็กชาย กันตินันท์ สมจันทร์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40347 เด็กชาย กิตติธัช ยี่โหว๊ะ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40348 เด็กชาย เชษฐพัฒน์ สมหวัง 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40349 เด็กชาย ณภัทร ธรรมรัตน์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40350 เด็กชาย ณัฐชนนท์ แฮวอู 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40351 เด็กชาย นันฑิพัฒน์ รอดศรีนาค 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40352 เด็กชาย นิติภูมิ รักชนะ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40353 เด็กชาย ปญญพัฒน์ หนูรุ่ง 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40354 เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองนรินทร์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40355 เด็กชาย ปรมัตถ์ โต๊ะนาค 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40356 เด็กชาย ปุณณกันต์ โยธานันท์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40357 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40358 เด็กชาย เพชรอันดา มณีโชติ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40359 เด็กชาย ภูริทัต ทองเนื้อสุก 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40360 เด็กชาย สรสิช พรหมทอง 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40361 เด็กชาย สันฐิศักดิ์ ห้วงทรัพย์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40362 เด็กชาย สุภชัย จริงจิต 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40363 เด็กหญิง กริษฐา จิตต์ตรง 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40364 เด็กหญิง กานต์รวี ชัยณรงค์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40365 เด็กหญิง จิราภัส รักดำ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40366 เด็กหญิง ณัฐธิดา นุ่นแก้ว 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40367 เด็กหญิง ณิชารีย์ หัสโสะ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40368 เด็กหญิง ธีมาพร เรืองศรี 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40369 เด็กหญิง นภสร ทองพัฒน์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40370 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ บุญญานนท์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40371 เด็กหญิง ปนัดดา สุขสม 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40372 เด็กหญิง ปานไพลิน ศัทโท 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40373 เด็กหญิง พรอุมา ยศเมฆ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40374 เด็กหญิง พัสวีนัส สุวรรณรัตน์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40375 เด็กหญิง วรารัตน์ พรหมจันทร์ 31,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 รายการ