ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40346 เด็กชาย กันตินันท์ สมจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40347 เด็กชาย กิตติธัช ยี่โหว๊ะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40348 เด็กชาย เชษฐพัฒน์ สมหวัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40349 เด็กชาย ณภัทร ธรรมรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40350 เด็กชาย ณัฐชนนท์ แฮวอู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40351 เด็กชาย นันฑิพัฒน์ รอดศรีนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40352 เด็กชาย นิติภูมิ รักชนะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40353 เด็กชาย ปญญพัฒน์ หนูรุ่ง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40354 เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองนรินทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40355 เด็กชาย ปรมัตถ์ โต๊ะนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40356 เด็กชาย ปุณณกันต์ โยธานันท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40357 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40358 เด็กชาย เพชรอันดา มณีโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40359 เด็กชาย ภูริทัต ทองเนื้อสุก 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40360 เด็กชาย สรสิช พรหมทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40361 เด็กชาย สันฐิศักดิ์ ห้วงทรัพย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40362 เด็กชาย สุภชัย จริงจิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40363 เด็กหญิง กริษฐา จิตต์ตรง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40364 เด็กหญิง กานต์รวี ชัยณรงค์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40365 เด็กหญิง จิราภัส รักดำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40366 เด็กหญิง ณัฐธิดา นุ่นแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40367 เด็กหญิง ณิชารีย์ หัสโสะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40368 เด็กหญิง ธีมาพร เรืองศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40369 เด็กหญิง นภสร ทองพัฒน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40370 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ บุญญานนท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40371 เด็กหญิง ปนัดดา สุขสม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40372 เด็กหญิง ปานไพลิน ศัทโท 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40373 เด็กหญิง พรอุมา ยศเมฆ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40374 เด็กหญิง พัสวีนัส สุวรรณรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40375 เด็กหญิง วรารัตน์ พรหมจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40871 เด็กชาย กันตพงษ์ เตี่ยมมังกรพันธุ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40872 เด็กชาย กิติพัฒน์ ฝอยทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40873 เด็กชาย จิรายุ นาคหลง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40874 เด็กชาย ชวรัตน์ ธรรมวาระ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40875 เด็กชาย ธนวัฒน์ ไกรสินธุ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40876 เด็กชาย ธิติวุฒิ ชูแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40877 เด็กชาย นนทพัฒน์ นองมาก 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40878 เด็กชาย ปภังกร เตโชดมสิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40879 เด็กชาย พชรพล แง่งจุ้ย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40880 เด็กชาย ภูเบศ ถิ่นคีรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40881 เด็กชาย วัชรพงศ์ ฤกษ์จำนงค์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40882 เด็กชาย ศุภณัต ศุภอนันต์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40883 เด็กหญิง กานต์ชนิต ชาวนา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40884 เด็กหญิง จิณณพัต ชูชาติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40885 เด็กหญิง ชนกานต์ ยินดีรักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40886 เด็กหญิง ชื่นกมล ตระกุลนิตย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40887 เด็กหญิง ญานิกา อินทรักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40888 เด็กหญิง ฐิญาดา จุลภักดิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40889 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จุฑารัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40890 เด็กหญิง ณัฐทาริกา ชาติรักษา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40891 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีวิรักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40892 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ รอดพันชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40893 เด็กหญิง นิโลบล สุระการุณย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40894 เด็กหญิง ปิยนุช รอดเพชร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40895 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แป๊ะป๋อง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40896 เด็กหญิง เพชรลพัส ช่วยหนู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40897 เด็กหญิง วริศรา เจริญธรรม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40898 เด็กหญิง สุชาครีส์ การโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40899 เด็กหญิง สุณิชา ตันจรูญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 รายการ