ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39914 เด็กชาย กฤชณัท ธนพิพัฒนศิริ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39915 เด็กชาย ชโนทัย มุกดากุล 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39916 เด็กชาย ญณัช ไพรป่า 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39917 เด็กชาย ณัฐชนน คงสุทธิ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39918 เด็กชาย ณาศิส อุบลสถิตย์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39919 เด็กชาย นครินทร์ ศรีคิรินทร์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39920 เด็กชาย นิติภูมิ ภูริปัญญานนท์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39921 เด็กชาย ปวริศร หทัยวสีวงศ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39922 เด็กชาย ภาคี แซ่ลิ้ม 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39923 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มีเพียร 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39924 เด็กชาย ศุทชานนท์ พินลานทุ่ม 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39925 เด็กชาย สุพศิน ตู้บรรเทิง 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39926 เด็กชาย อัศม์เดช คชไกร 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39927 เด็กหญิง ชีวาทิพย์ วีระวานิช 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39928 เด็กหญิง ณัฐมน ชนะคช 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39929 เด็กหญิง ทัตพิชา เจียมทวีบุญ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39930 เด็กหญิง เทพกัลยา กาญจนวิวิญ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39931 เด็กหญิง ธนพร เสนสิงห์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39932 เด็กหญิง ธัญชนก พันธ์ประทุม 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39933 เด็กหญิง ปัณฐิญาดา นิลล้วน 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39934 เด็กหญิง ปัทมพร ปฏิบัติ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39935 เด็กหญิง ปัทมฤทัย หนูสุก 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39936 เด็กหญิง ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39937 เด็กหญิง ปาริฉัตร พรหมรักษ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39938 เด็กหญิง พนิตพร พัฒน์รักษ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39939 เด็กหญิง พรนภัส สาร่าง 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39940 เด็กหญิง พรนภัสร์ เกิดสม 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39941 เด็กหญิง พอฤทัย เจนกิจวัฒนาเลิศ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39942 เด็กหญิง พิงนภัส ราษฎร์อารี 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39943 เด็กหญิง พิมพ์นารา เย็นท่าเรือ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39944 เด็กหญิง ภัครดา สังข์ทอง 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39945 เด็กหญิง ภิญญภา มุกดาพิทักษ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39946 เด็กหญิง รชตมน แก้วอำไพ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39947 เด็กหญิง ลัลน์ลลิต เจียมทวีบุญ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39948 เด็กหญิง วิชญาพร พรหมทองนุ่น 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39949 เด็กหญิง วิภาภรณ์ ใสหนู 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39950 เด็กหญิง ศุภณัฐฐินีย์ มีเศษ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39951 เด็กหญิง สุตาภัทร ขำปราง 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39952 เด็กหญิง อรนลิน สมบูรณ์ 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39953 เด็กหญิง อรปภา กล่ำศรีทอง 5,970 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ