ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39914 เด็กชาย กฤชณัท ธนพิพัฒนศิริ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39915 เด็กชาย ชโนทัย มุกดากุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39916 เด็กชาย ญณัช ไพรป่า 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39917 เด็กชาย ณัฐชนน คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39918 เด็กชาย ณาศิส อุบลสถิตย์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39919 เด็กชาย นครินทร์ ศรีคิรินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39920 เด็กชาย นิติภูมิ ภูริปัญญานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39921 เด็กชาย ปวริศร หทัยวสีวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39922 เด็กชาย ภาคี แซ่ลิ้ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39923 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มีเพียร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39924 เด็กชาย ศุทชานนท์ พินลานทุ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39925 เด็กชาย สุพศิน ตู้บรรเทิง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39926 เด็กชาย อัศม์เดช คชไกร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39927 เด็กหญิง ชีวาทิพย์ วีระวานิช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39928 เด็กหญิง ณัฐมน ชนะคช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39929 เด็กหญิง ทัตพิชา เจียมทวีบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39930 เด็กหญิง เทพกัลยา กาญจนวิวิญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39931 เด็กหญิง ธนพร เสนสิงห์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39932 เด็กหญิง ธัญชนก พันธ์ประทุม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39933 เด็กหญิง ปัณฐิญาดา นิลล้วน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39934 เด็กหญิง ปัทมพร ปฏิบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39935 เด็กหญิง ปัทมฤทัย หนูสุก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39936 เด็กหญิง ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39937 เด็กหญิง ปาริฉัตร พรหมรักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39938 เด็กหญิง พนิตพร พัฒน์รักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39939 เด็กหญิง พรนภัส สาร่าง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39940 เด็กหญิง พรนภัสร์ เกิดสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39941 เด็กหญิง พอฤทัย เจนกิจวัฒนาเลิศ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39942 เด็กหญิง พิงนภัส ราษฎร์อารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39943 เด็กหญิง พิมพ์นารา เย็นท่าเรือ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39944 เด็กหญิง ภัครดา สังข์ทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39945 เด็กหญิง ภิญญภา มุกดาพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39946 เด็กหญิง รชตมน แก้วอำไพ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39947 เด็กหญิง ลัลน์ลลิต เจียมทวีบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39948 เด็กหญิง วิชญาพร พรหมทองนุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39949 เด็กหญิง วิภาภรณ์ ใสหนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39950 เด็กหญิง ศุภณัฐฐินีย์ มีเศษ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39951 เด็กหญิง สุตาภัทร ขำปราง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39952 เด็กหญิง อรนลิน สมบูรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39953 เด็กหญิง อรปภา กล่ำศรีทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40493 เด็กชาย กรวิชญ์ กรทิพย์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40494 เด็กชาย กษิดิ์เดช ชูศักดิ์เกียรติกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40495 เด็กชาย ชิษณุพงค์ ฤทธิธรรม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40496 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ โกยสมบัติโอฬาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40497 เด็กชาย ตะวันฉาย คุณมารินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40498 เด็กชาย ทีฆทัศน์ วงศ์สืบสันตติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40499 เด็กชาย แทนกาย จินดาวรรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40500 เด็กชาย ธนกร สุขานนท์สวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40501 เด็กชาย ธนกฤต หลิมกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40502 เด็กชาย บุณยวีร์ ดีช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40503 เด็กชาย ปฏิพล สุขขี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40504 เด็กชาย วชิรวิทย์ ปันฉิม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40505 เด็กชาย เศรษฐ์ ลายประเสริฐ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40506 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พรหมคง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40507 เด็กหญิง เกวลิน หริณะรักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40508 เด็กหญิง ชนาภัทร เฉลิมพิพัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40509 เด็กหญิง ญาณิศา จิตรักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40510 เด็กหญิง ฐิชาภรณ์ ขจรบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40511 เด็กหญิง ณฐกมล กู้เมือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40512 เด็กหญิง ณัฏฐาวีรณัน อั้นเต้ง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40513 เด็กหญิง ณัฐกฤตา แมนมิตร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40514 เด็กหญิง ทรรณรต มณีรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40515 เด็กหญิง ทัตพิชา นาคกลัด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40516 เด็กหญิง ธิญาดา เตชะเรืองสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40517 เด็กหญิง นารีรัตน์ เดชเจริญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40518 เด็กหญิง ปริยากร ศรีศักดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40519 เด็กหญิง ปุญญิศา สุขประสิทธิพร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40520 เด็กหญิง ปุณยาพร พรหมมาศ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40521 เด็กหญิง ภัทรภร รัตนพันธ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40522 เด็กหญิง ภูริชญา ภู่สัน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40523 เด็กหญิง วรัญญา หนูยิ้ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40524 เด็กหญิง วริศรา รักสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40525 เด็กหญิง ศวิตา ศรีนิล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40526 เด็กหญิง สุกฤตา ศรีฟ้า 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40527 เด็กหญิง สุทธิดา รัชชะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40528 เด็กหญิง อารีญา วงศ์ปิยะบวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 รายการ