ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39954 เด็กชาย ชยานันต์ ชำนาญกิจ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39955 เด็กชาย ชยพล ธนาบุณย์เดชา 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39956 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ศรีน้อย 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39957 เด็กชาย ณัฐดนัย ศรีตะกุก 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39958 เด็กชาย ณัฐนัย พงศ์ดารา 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39959 เด็กชาย ธนวุฒิ วุฒฺจันทร์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39960 เด็กชาย ปภังกร ปาลคเชนทร์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39961 เด็กชาย ปุณยวีร์ เสรีรัตน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39962 เด็กชาย พศตม์ เมืองราช 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39963 เด็กชาย พีระศิลป์ มีเดช 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39964 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยรักษ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39965 เด็กชาย ภูริณัฐ รอดเจริญ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39966 เด็กชาย วรินทร รอดเจริญ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39967 เด็กชาย สรอรรถ ชูเดช 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39968 เด็กชาย สัณหณัฐ รุ่งสวัสดิ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39969 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วิริยะวารี 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39970 เด็กหญิง กวินธิดา ไสยแก้ว 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39971 เด็กหญิง กัญญณัฐ สวัสดิวงศ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39972 เด็กหญิง เขมนิจ ต่างจิตร 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39973 เด็กหญิง ชัญญานุช มณีนวล 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39974 เด็กหญิง ญาตาวี ศิลมะโย 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39975 เด็กหญิง ณัฐณิชา กลางณรงค์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39976 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรแท้ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39977 เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39978 เด็กหญิง ปานไพลิน จันทร์อุทัย 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39979 เด็กหญิง ปารัช วาณิชทรัพย์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39980 เด็กหญิง พิชญ์ตะวัน ศรีภักดี 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39981 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตันติศศิรัตน์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39982 เด็กหญิง ฟางนภิศ ราษฎร์อารี 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39983 เด็กหญิง ยิ่งนรา ชูชาติ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39984 เด็กหญิง ยุววีร์ ศรีสวีสดิ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39985 เด็กหญิง รชตวรรณ สุจริต 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39986 เด็กหญิง รัสรินทร์ ธีรเดชไชยนันท์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39987 เด็กหญิง วรรณพร เทพนิมิตร 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39988 เด็กหญิง วรัญญา รอดดำ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39989 เด็กหญิง สรนันท์ ทองจันดา 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39990 เด็กหญิง สิรามล สัมพันธ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39991 เด็กหญิง สุภนิดา ดวงรัตน์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39992 เด็กหญิง สุภัสสร ปิ่นแก้ว 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39993 เด็กหญิง ออมวรา กรศิริลักษณ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ