ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39954 เด็กชาย ชยานันต์ ชำนาญกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39955 เด็กชาย ชยพล ธนาบุณย์เดชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39956 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ศรีน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39957 เด็กชาย ณัฐดนัย ศรีตะกุก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39958 เด็กชาย ณัฐนัย พงศ์ดารา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39959 เด็กชาย ธนวุฒิ วุฒฺจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39960 เด็กชาย ปภังกร ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39961 เด็กชาย ปุณยวีร์ เสรีรัตน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39962 เด็กชาย พศตม์ เมืองราช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39963 เด็กชาย พีระศิลป์ มีเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39964 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39965 เด็กชาย ภูริณัฐ รอดเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39966 เด็กชาย วรินทร รอดเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39967 เด็กชาย สรอรรถ ชูเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39968 เด็กชาย สัณหณัฐ รุ่งสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39969 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วิริยะวารี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39970 เด็กหญิง กวินธิดา ไสยแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39971 เด็กหญิง กัญญณัฐ สวัสดิวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39972 เด็กหญิง เขมนิจ ต่างจิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39973 เด็กหญิง ชัญญานุช มณีนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39974 เด็กหญิง ญาตาวี ศิลมะโย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39975 เด็กหญิง ณัฐณิชา กลางณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39976 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรแท้ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39977 เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39978 เด็กหญิง ปานไพลิน จันทร์อุทัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39979 เด็กหญิง ปารัช วาณิชทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39980 เด็กหญิง พิชญ์ตะวัน ศรีภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39981 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตันติศศิรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39982 เด็กหญิง ฟางนภิศ ราษฎร์อารี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39983 เด็กหญิง ยิ่งนรา ชูชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39984 เด็กหญิง ยุววีร์ ศรีสวีสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39985 เด็กหญิง รชตวรรณ สุจริต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39986 เด็กหญิง รัสรินทร์ ธีรเดชไชยนันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39987 เด็กหญิง วรรณพร เทพนิมิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39988 เด็กหญิง วรัญญา รอดดำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39989 เด็กหญิง สรนันท์ ทองจันดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39990 เด็กหญิง สิรามล สัมพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39991 เด็กหญิง สุภนิดา ดวงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39992 เด็กหญิง สุภัสสร ปิ่นแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39993 เด็กหญิง ออมวรา กรศิริลักษณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40529 เด็กชาย กอกฤษฎ์ ข่ายพิลาป 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40530 เด็กชาย คณิศร นิลเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40531 เด็กชาย จักรพงศ์ แซ่อุ่ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40532 เด็กชาย ชญานนท์ หัวใจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40533 เด็กชาย ฐปนนท์ หมายสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40534 เด็กชาย ณัฐนันท์ จันทร์หนองไทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40535 เด็กชาย ดินแดน เดชมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40536 เด็กชาย ธัชนนท์ อาวุธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40537 เด็กชาย นนทพัทธ์ ขวัญเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40538 เด็กชาย บุริศร์ ชำนาญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40539 เด็กชาย ปัณณธร คุ้มรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40540 เด็กชาย ปัณณธร ล้อมลิ้ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40541 เด็กชาย ปิยวัฒน์ มาศพิทักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40542 เด็กชาย ปิยวัฒน์ อักษรภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40543 เด็กชาย พงศธร อากาศโชติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40544 เด็กชาย พิชญพงศ์ สงสม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40545 เด็กชาย ภคภณ วิริยพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40546 เด็กชาย ภัทรดนัย แก้วชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40547 เด็กชาย สรวุฒิ อินทร์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40548 เด็กหญิง จิดาภา กรฐิติพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40549 เด็กหญิง ญาณิศา เปี่ยมอภัยทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40550 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ถนนแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40551 เด็กหญิง ฐิติวรดา อ่อนน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40552 เด็กหญิง ณัฐชยา ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40553 เด็กหญิง ณิชาภัทร บัวจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40554 เด็กหญิง ธนิดา โถวรุ่งเรือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40555 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ธเนศเหมรัศมิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40556 เด็กหญิง นภัสสร สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40557 เด็กหญิง นันท์นภัส คล้ายศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40558 เด็กหญิง นิชา แกล้วกล้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40559 เด็กหญิง เบญญาลักษณ์ ศิวายพราหมณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40560 เด็กหญิง ปิญาภรณ์ พูลเพิ่มผล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40561 เด็กหญิง พรหมพร บูรพเกียรติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40562 เด็กหญิง วรินทร ตั้งสถาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40563 เด็กหญิง สุธาศินี หลักทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40564 เด็กหญิง อัญดา บัวแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 รายการ