ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39994 เด็กชาย กชแก้ว คล้ายอุดม 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39995 เด็กชาย กรสรย หรนยุ้ย 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39996 เด็กชาย ก้องกฤษฏิ์ แช่มช้อย 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39997 เด็กชาย กัณฑ์กฤช ทับยัง 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39998 เด็กชาย กิตตินันท์ หวังดี 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39999 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กรศรี 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40000 เด็กชาย ชวิน ทองสกุล 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40001 เด็กชาย ฐิติวิชญ์ ยุทธวรวิทย์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40002 เด็กชาย ณภัทร พัฒนจร 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40003 เด็กชาย ณัฐภาส เชาวนการกิจ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40004 เด็กชาย นิพิฐ กรมาทิตย์สุข 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40005 เด็กชาย ปัญญพัชร์ ทองแผน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40006 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พฤฒิศาสตร์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40007 เด็กชาย ภูชานันท์ ฤกษ์อ่อน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40008 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งแก้ว 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40009 เด็กชาย วานนท์ นวลพุ่มรักษ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40010 เด็กชาย วินทกร หนูสีแก้ว 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40011 เด็กชาย วีรวิชญ์ ดวงภักดี 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40012 เด็กชาย ศุภชัย เพชรทอง 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40013 เด็กชาย ฮานีส มุติชุน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40014 เด็กหญิง กนิษฐา ประทีปดลปรีชา 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40015 เด็กหญิง กอแก้ว ทิพย์เดช 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40016 เด็กหญิง จณิสตา พรหมยก 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40017 เด็กหญิง ชนากานต์ ไมอินทร์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40018 เด็กหญิง ฐปนีย์ โชคคณาพิทักษ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40019 เด็กหญิง ณัฐชยา สัมพันธ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40020 เด็กหญิง ณัฐณิชา พร้าก้อน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40021 เด็กหญิง ตระกูลแก้ว เกตุกัน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40022 เด็กหญิง ธนกานต์ ลักขีพินิศกุล 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40023 เด็กหญิง ธีรวรรณ แซ่อุ้ย 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40024 เด็กหญิง นภิสา ใชเย็น 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40025 เด็กหญิง นัทธมน นิกรปฏิพัทธ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40026 เด็กหญิง ภาวิตา แทนชื่น 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40027 เด็กหญิง รัศมิ์ลดา พวงงาม 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40028 เด็กหญิง ลิลิตตา บัวแก้ว 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40029 เด็กหญิง ศุลีพร อินทร์แก้ว 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40030 เด็กหญิง สโรชา แสนยานุสิน 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40031 เด็กหญิง สุธาสินี สมหวัง 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40032 เด็กหญิง อรนลิน บุญฤทธิ์ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40033 นางสาว อัฑฒ์อมล กลิ่นเมฆ 11,920 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ