ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39994 เด็กชาย กชแก้ว คล้ายอุดม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39995 เด็กชาย กรสรย หรนยุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39996 เด็กชาย ก้องกฤษฏิ์ แช่มช้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39997 เด็กชาย กัณฑ์กฤช ทับยัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39998 เด็กชาย กิตตินันท์ หวังดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39999 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40000 เด็กชาย ชวิน ทองสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40001 เด็กชาย ฐิติวิชญ์ ยุทธวรวิทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40002 เด็กชาย ณภัทร พัฒนจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40003 เด็กชาย ณัฐภาส เชาวนการกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40004 เด็กชาย นิพิฐ กรมาทิตย์สุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40005 เด็กชาย ปัญญพัชร์ ทองแผน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40006 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พฤฒิศาสตร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40007 เด็กชาย ภูชานันท์ ฤกษ์อ่อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40008 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40009 เด็กชาย วานนท์ นวลพุ่มรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40010 เด็กชาย วินทกร หนูสีแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40011 เด็กชาย วีรวิชญ์ ดวงภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40012 เด็กชาย ศุภชัย เพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40013 เด็กชาย ฮานีส มุติชุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40014 เด็กหญิง กนิษฐา ประทีปดลปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40015 เด็กหญิง กอแก้ว ทิพย์เดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40016 เด็กหญิง จณิสตา พรหมยก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40017 เด็กหญิง ชนากานต์ ไมอินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40018 เด็กหญิง ฐปนีย์ โชคคณาพิทักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40019 เด็กหญิง ณัฐชยา สัมพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40020 เด็กหญิง ณัฐณิชา พร้าก้อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40021 เด็กหญิง ตระกูลแก้ว เกตุกัน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40022 เด็กหญิง ธนกานต์ ลักขีพินิศกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40023 เด็กหญิง ธีรวรรณ แซ่อุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40024 เด็กหญิง นภิสา ใชเย็น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40025 เด็กหญิง นัทธมน นิกรปฏิพัทธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40026 เด็กหญิง ภาวิตา แทนชื่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40027 เด็กหญิง รัศมิ์ลดา พวงงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40028 เด็กหญิง ลิลิตตา บัวแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40029 เด็กหญิง ศุลีพร อินทร์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40030 เด็กหญิง สโรชา แสนยานุสิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40031 เด็กหญิง สุธาสินี สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40032 เด็กหญิง อรนลิน บุญฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40033 นางสาว อัฑฒ์อมล กลิ่นเมฆ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40565 เด็กชาย กมนัช ชนะภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40566 เด็กชาย กิตติพัศ ท่องแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40567 เด็กชาย โชติรัตน์ โชติสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40568 เด็กชาย ณภัทร หนูนิล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40569 เด็กชาย ดิษฐพน เดชอรุณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40570 เด็กชาย นิติธร เสนชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40571 เด็กชาย ปรมินทร์ ช่วยพิชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40572 เด็กชาย พลกฤต พันธุ์เล่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40573 เด็กชาย พุทธิภัทร ปานดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40574 เด็กชาย รชต นุ่นโชติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40575 เด็กชาย วิธวินท์ ฉัตรพัชรภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40576 เด็กชาย วิษณุ วิไลพรไสว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40577 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ หวดสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40578 เด็กชาย ศิรกรินทร์ ซุ่นสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40579 เด็กชาย สพล ศรีทองกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40580 เด็กชาย สัณห์พิชญ์ ก๊กเหลี่ยม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40581 เด็กชาย อติวิชญ์ รัตนรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40582 เด็กชาย อภิวิชญ์ เติมไพบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40583 เด็กหญิง กชพรรณ วงศ์น้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40584 เด็กหญิง กัญญารัตน์ หีดจินดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40585 เด็กหญิง ขวัญกมล ตั้งคำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40586 เด็กหญิง ขวัญจิรา เหล็กกล้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40587 เด็กหญิง จันทร์เจ้า แดงก่อเกื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40588 เด็กหญิง ชลวสา ใจสมุทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40589 เด็กหญิง ชัญญานุช ธาวุฒิสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40590 เด็กหญิง ธณัทอร รักใหม่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40591 เด็กหญิง ธนภรณ์ จิตรโอวาส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40592 เด็กหญิง นีลนารา สมฟู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40593 เด็กหญิง ปริยากร มาน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40594 เด็กหญิง ปัณฑา มากบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40595 เด็กหญิง พัทธนันท์ ปักเข็ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40596 เด็กหญิง พิมพ์นารา หวั่งประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40597 เด็กหญิง พีรดา อินทวิเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40598 เด็กหญิง ภัทรจาริน สวยล้ำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40599 เด็กหญิง วชิรญาณ์ กล้าเวช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40600 เด็กหญิง ศุภิษฐา แจ้งใจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 รายการ