ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 30060 เด็กหญิง นฤมล ภูมิไชยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40034 เด็กชาย กัณพัฒน์ จุลวัจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40035 เด็กชาย คณาทิป เวชสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40036 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชัยขันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40037 เด็กชาย ณัฐพล เดชรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40038 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โรยทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40039 เด็กชาย ธีรวีร์ บุญฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40040 เด็กชาย ธีรุฒม์ หีตจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40041 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์ทัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40042 เด็กชาย นวชีวัน เพชรดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40043 เด็กชาย บัญญวัต ขวัญเฉื่อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40044 เด็กชาย พงศกร พละเลิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40045 เด็กชาย พศิน แก้วณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40046 เด็กชาย ภาคิน เสี่ยงฉิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40047 เด็กชาย ภาสุ ธรรมนิยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40048 เด็กชาย ภูริช อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40049 เด็กชาย ภูริภัทร รัศมีวิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40050 เด็กชาย สิรธีร์ วณิชชานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40051 เด็กชาย อิศร วัฒนศัพท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40052 เด็กหญิง กฤษณากร ลิ่มวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40053 เด็กหญิง จิดาภา เทพพานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40054 เด็กหญิง ชนิสรา แวทไธสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40055 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ช่วงรัตนาวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40056 เด็กหญิง ฐิตินาถ จันทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40057 เด็กหญิง ฐิติรวดา รอดทราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40058 เด็กหญิง ณัฐมน ดีมีศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40059 เด็กหญิง ณิชาภัทร ภักดีพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40061 เด็กหญิง นันท์ชพร รักบ้านเพิง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40062 เด็กหญิง นิจวรีย์ ศรีอรุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40063 เด็กหญิง ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40064 เด็กหญิง ปัญจพร แสงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40065 เด็กหญิง พรนภัส สุทธิจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40066 เด็กหญิง พรรษนันท์ พรหมณาเวช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40067 เด็กหญิง พราวรวี คำแหง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40068 เด็กหญิง พริมา พุทธเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40069 เด็กหญิง พิชญาภัค สุวรรณสาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40070 เด็กหญิง พิชยา สิทธิพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40071 เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไชยถาวร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40072 เด็กหญิง ภาวิตา ศรีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40073 เด็กหญิง มณทริกา ช่วยจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40074 เด็กหญิง มัญชุพร บุญคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40075 เด็กหญิง ราธาวดี ทวีสุวรรณศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40076 เด็กหญิง ริณาภัทร ทองสีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40077 เด็กหญิง วิษประภา พรหมปรีดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40078 เด็กหญิง ศรสวรรค์ แดงหวาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40079 เด็กหญิง สุพิชชานันท์ วรรณโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40080 เด็กหญิง อริสา มุกดาพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40601 เด็กชาย กันตพัฒน์ เกื้อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40602 เด็กชาย ชมมุนินทร์ หนูขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40603 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ ปลื้มสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40604 เด็กชาย ปริทัศน์ บัลลพ์วานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40605 เด็กชาย ภรภัทร ด่านวิบูลย์กิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40606 เด็กชาย ภูริณัฐ นุ่นสังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40607 เด็กชาย วุฒิพงษ์ ใจซื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40608 เด็กชาย ศุภชัย กุลวรพิพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40609 เด็กชาย สิรวิชญ์ พัฒน์ศรีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40610 เด็กชาย อริญชย์ หนูสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40611 เด็กชาย อัครพล ตันติวิกรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40612 เด็กหญิง กมลชนก แซ่กี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40613 เด็กหญิง กรณ์วสุวี ศรีวายพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40614 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40615 เด็กหญิง กัสกร ทวี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40616 เด็กหญิง กุลจิรา ธรรมทีปกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40617 เด็กหญิง เข็มทอง แก้วนิรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40618 เด็กหญิง ชญาณ์นันท์ เดชภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40619 เด็กหญิง ชวินดา เมืองดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40620 เด็กหญิง ฐิติชญา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40621 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ งามพร้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40622 เด็กหญิง ณฐิตา ศรีสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40623 เด็กหญิง ณัชชา กาญจนาภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40624 เด็กหญิง ธันยพร พัศจทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40625 เด็กหญิง ธีรตา พิศภักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40626 เด็กหญิง นิศารัตน์ ชูชีพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40627 เด็กหญิง เนตรชนก บุญเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40628 เด็กหญิง ปพิชญา สมหวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40629 เด็กหญิง ปัญญาดา ศรีนุรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40630 เด็กหญิง พุฒิธาดา โชติวีรชัยกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40631 เด็กหญิง ไพลิน ใจมั่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40632 เด็กหญิง ภูฟ้า เสนยิ้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40633 เด็กหญิง รมิดา เกษเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40634 เด็กหญิง เลลิล เวียงวีระชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40635 เด็กหญิง ศรีสกุล ธรรมาวุธ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40636 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40637 เด็กหญิง สิริมา สมรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40638 เด็กหญิง สุภัสสรา วัชระกุลโสธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40639 เด็กหญิง อธิชนัน รักบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40640 เด็กหญิง อนันตญา ศุภราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 รายการ