ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 30060 เด็กหญิง นฤมล ภูมิไชยา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40034 เด็กชาย กัณพัฒน์ จุลวัจน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40035 เด็กชาย คณาทิป เวชสุวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40036 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชัยขันท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40037 เด็กชาย ณัฐพล เดชรักษา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40038 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โรยทองคำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40039 เด็กชาย ธีรวีร์ บุญฤทธิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40040 เด็กชาย ธีรุฒม์ หีตจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40041 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์ทัน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40042 เด็กชาย นวชีวัน เพชรดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40043 เด็กชาย บัญญวัต ขวัญเฉื่อย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40044 เด็กชาย พงศกร พละเลิศ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40045 เด็กชาย พศิน แก้วณรงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40046 เด็กชาย ภาคิน เสี่ยงฉิน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40047 เด็กชาย ภาสุ ธรรมนิยม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40048 เด็กชาย ภูริช อินทวิเศษ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40049 เด็กชาย ภูริภัทร รัศมีวิชัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40050 เด็กชาย สิรธีร์ วณิชชานนท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40051 เด็กชาย อิศร วัฒนศัพท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40052 เด็กหญิง กฤษณากร ลิ่มวงษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40053 เด็กหญิง จิดาภา เทพพานิช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40054 เด็กหญิง ชนิสรา แวทไธสง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40055 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ช่วงรัตนาวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40056 เด็กหญิง ฐิตินาถ จันทร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40057 เด็กหญิง ฐิติรวดา รอดทราย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40058 เด็กหญิง ณัฐมน ดีมีศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40059 เด็กหญิง ณิชาภัทร ภักดีพล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40061 เด็กหญิง นันท์ชพร รักบ้านเพิง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40062 เด็กหญิง นิจวรีย์ ศรีอรุณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40063 เด็กหญิง ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40064 เด็กหญิง ปัญจพร แสงแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40065 เด็กหญิง พรนภัส สุทธิจำนงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40066 เด็กหญิง พรรษนันท์ พรหมณาเวช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40067 เด็กหญิง พราวรวี คำแหง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40068 เด็กหญิง พริมา พุทธเมธา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40069 เด็กหญิง พิชญาภัค สุวรรณสาม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40070 เด็กหญิง พิชยา สิทธิพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40071 เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไชยถาวร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40072 เด็กหญิง ภาวิตา ศรีไทย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40073 เด็กหญิง มณทริกา ช่วยจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40074 เด็กหญิง มัญชุพร บุญคง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40075 เด็กหญิง ราธาวดี ทวีสุวรรณศักดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40076 เด็กหญิง ริณาภัทร ทองสีทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40077 เด็กหญิง วิษประภา พรหมปรีดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40078 เด็กหญิง ศรสวรรค์ แดงหวาน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40079 เด็กหญิง สุพิชชานันท์ วรรณโร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40080 เด็กหญิง อริสา มุกดาพิทักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 รายการ