ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40081 เด็กชาย กฤษฎา นาวาทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40082 เด็กชาย ก้องภพ อินทร์โสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40083 เด็กหญิง กันต์ธีร์ วัชรเฉลิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40084 เด็กชาย คณิศร โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40085 เด็กชาย คมกฤษ หทัยวสีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40086 เด็กชาย คิมพัฒน์ วัฏิสุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40087 เด็กชาย จิรวิวัฒน์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40088 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ หนูคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40089 เด็กชาย นิติภูมิ พราหมณ์ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40090 เด็กชาย พิชญะ แก้วบุญส่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40091 เด็กชาย ภูริวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40092 เด็กชาย รพีภัทร หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40093 เด็กชาย ศักดินนท์ แสงอรุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40094 เด็กชาย ศิวกร รักษ์วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40095 เด็กชาย ศุภณัฐ โภคภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40096 เด็กชาย สุภกิณห์ เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40097 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วงศ์พิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40098 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ จิตพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40099 เด็กหญิง กชกร ออไอสูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40100 เด็กหญิง กวิสรา รามศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40101 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ สาลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40102 เด็กหญิง เก็จแก้ว อภินันทชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40103 เด็กหญิง จันทกานต์ สุมน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40104 เด็กหญิง จิรัชญา สังข์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40105 เด็กหญิง เจนจิรา แซ่เตียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40106 เด็กหญิง ชญาณิศ บุณยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40107 เด็กหญิง ณฐกร พงษ์ประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40108 เด็กหญิง ณัฐณิชา ขาวล้วน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40109 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นวลเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40110 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สัตยาคม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40111 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ อินทโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40112 เด็กหญิง ดณยภัทร โถคภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40113 เด็กหญิง ธรรญชนก รัชชะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40114 เด็กหญิง ธัญพิชชา ตรีทิพย์ภิญโญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40115 เด็กหญิง ปวีณ์นุช พลดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40116 เด็กหญิง ปิ่นรดา สันติสุธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40117 เด็กหญิง พลอย วาเลนทีเน่ ชุลเซ่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40118 เด็กหญิง พิมพ์พิชา ไสยรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40119 เด็กหญิง ภัฏณิช จันทรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40120 เด็กหญิง ภัทรวดี เพชรกรด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40121 เด็กหญิง ภัทรอร ศรีทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40122 เด็กหญิง วริศรา นทีธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40123 เด็กหญิง วศวดี เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40124 เด็กหญิง วีรยา อินทรกำเนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40125 เด็กหญิง ษิฐิลักษณ์ สุวรรณศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40126 เด็กหญิง สรียาวรรณ คงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40127 เด็กหญิง สุประวีณ์ พงษ์ประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40641 เด็กชาย กานดิศ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40642 เด็กชาย คณาธิป อินตา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40643 เด็กชาย จองคช ศิริเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40644 เด็กชาย ณภัทร รินทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40645 เด็กชาย ณภัทร อุไรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40646 เด็กชาย ณัฐกมล คณะทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40647 เด็กชาย เทพทัต ไกรนุกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40648 เด็กชาย ธีรภัทร ปานดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40649 เด็กชาย ปฏิกรพงศ์ เพิงใหญ่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40650 เด็กชาย ปรเมศวร์ พุ่มพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40651 เด็กชาย พงศ์เทพ ริยาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40652 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สังเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40653 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ วงศ์พรัด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40654 เด็กชาย รังสิมันตุ์ สมศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40655 เด็กชาย วิริทธิ์พล นวลหนู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40656 เด็กชาย ศาณุ จรัสวราพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40657 เด็กหญิง กชมน สวัสดิ์วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40658 เด็กหญิง กรณิศา แสงณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40659 เด็กหญิง เกวลิน พรหมชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40660 เด็กหญิง ฐนษร อินทวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40661 เด็กหญิง ณฐมน กรงไกรจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40662 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปานศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40663 เด็กหญิง ณิชกานต์ เหรียญวิทยากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40664 เด็กหญิง ดลพร เพ็ชร์สุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40665 เด็กหญิง ธนัชพร ธนากรรฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40666 เด็กหญิง นัชชา อู่เพียรพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40667 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ บัวแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40668 เด็กหญิง ปัญฑิตา ศุขประยูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40669 เด็กหญิง ปาริยา บุญรอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40670 เด็กหญิง พรนภัส เตี้ยงตุ้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40671 เด็กหญิง พรปวีณ์ คุ้มกัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40672 เด็กหญิง พิชญธิดา เลื่อนแป้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40673 เด็กหญิง ภูริชญา เมี้ยงติ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40674 เด็กหญิง มณิสรา ชูณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40675 เด็กหญิง ระพีพรรณ ฮาดแมน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40676 เด็กหญิง ศิตา สุขรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40677 เด็กหญิง ศุณัฏฐา สาโรชวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40678 เด็กหญิง หยาดฟ้า สิทธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40679 เด็กหญิง อภิชญา พิทักษ์ภาวศุทธิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40680 เด็กหญิง โอปอ อุสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 รายการ