ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40081 เด็กชาย กฤษฎา นาวาทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40082 เด็กชาย ก้องภพ อินทร์โสม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40083 เด็กหญิง กันต์ธีร์ วัชรเฉลิม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40084 เด็กชาย คณิศร โกละกะ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40085 เด็กชาย คมกฤษ หทัยวสีวงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40086 เด็กชาย คิมพัฒน์ วัฏิสุ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40087 เด็กชาย จิรวิวัฒน์ คงทรัพย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40088 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ หนูคง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40089 เด็กชาย นิติภูมิ พราหมณ์ศรีชาย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40090 เด็กชาย พิชญะ แก้วบุญส่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40091 เด็กชาย ภูริวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40092 เด็กชาย รพีภัทร หอมจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40093 เด็กชาย ศักดินนท์ แสงอรุณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40094 เด็กชาย ศิวกร รักษ์วงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40095 เด็กชาย ศุภณัฐ โภคภิรมย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40096 เด็กชาย สุภกิณห์ เจริญสุข 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40097 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วงศ์พิทักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40098 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ จิตพิทักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40099 เด็กหญิง กชกร ออไอสูญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40100 เด็กหญิง กวิสรา รามศร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40101 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ สาลี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40102 เด็กหญิง เก็จแก้ว อภินันทชาติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40103 เด็กหญิง จันทกานต์ สุมน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40104 เด็กหญิง จิรัชญา สังข์เพชร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40105 เด็กหญิง เจนจิรา แซ่เตียว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40106 เด็กหญิง ชญาณิศ บุณยรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40107 เด็กหญิง ณฐกร พงษ์ประดิษฐ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40108 เด็กหญิง ณัฐณิชา ขาวล้วน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40109 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นวลเศษ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40110 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สัตยาคม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40111 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ อินทโชติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40112 เด็กหญิง ดณยภัทร โถคภิรมย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40113 เด็กหญิง ธรรญชนก รัชชะ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40114 เด็กหญิง ธัญพิชชา ตรีทิพย์ภิญโญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40115 เด็กหญิง ปวีณ์นุช พลดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40116 เด็กหญิง ปิ่นรดา สันติสุธรรม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40117 เด็กหญิง พลอย วาเลนทีเน่ ชุลเซ่ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40118 เด็กหญิง พิมพ์พิชา ไสยรินทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40119 เด็กหญิง ภัฏณิช จันทรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40120 เด็กหญิง ภัทรวดี เพชรกรด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40121 เด็กหญิง ภัทรอร ศรีทองกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40122 เด็กหญิง วริศรา นทีธร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40123 เด็กหญิง วศวดี เจริญลาภ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40124 เด็กหญิง วีรยา อินทรกำเนิด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40125 เด็กหญิง ษิฐิลักษณ์ สุวรรณศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40126 เด็กหญิง สรียาวรรณ คงแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40127 เด็กหญิง สุประวีณ์ พงษ์ประดิษฐ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 รายการ