ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40128 เด็กชาย กฤตฤณ เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40129 เด็กชาย กฤติณ เพชรแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40130 เด็กชาย คมน์ ขาวจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40131 เด็กชาย ชญานิน ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40132 เด็กชาย ชยุตม์ จันทร์เลื่อน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40133 เด็กชาย ชินดนัย คงชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40134 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40135 เด็กชาย ณภัฏรพี ผุดประสิทธิกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40136 เด็กชาย ทวีศักดิ์ เขียวดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40137 เด็กชาย ธนวิน เพ็ชรแท้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40138 เด็กชาย ธัชนนท์ เนียมละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40139 เด็กชาย ธีวรา ด้วงเพ็ชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40140 เด็กชาย พงษ์ศธร ถาวโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40141 เด็กชาย พลภัทร วรรณุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40142 เด็กชาย พีระพัฒน์ มาทา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40143 เด็กชาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40144 เด็กชาย ภัทรพล สีดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40145 เด็กชาย ภูมิรพี วิมลจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40146 เด็กชาย ภูริณัฐ บัลลพ์วานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40147 เด็กชาย มรุเดช แก้วประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40148 เด็กชาย วรพจน์ เพ็ชรหับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40149 เด็กชาย วีรภัทร กมลลาศลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40150 เด็กชาย วีรภัทร ชาญเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40151 เด็กหญิง กัญญ์วราพร ทิพย์ประชาบาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40152 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แซ่ลิ้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40153 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40154 เด็กหญิง ชาลิสา แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40155 เด็กหญิง ณัฐธิดา พัฒน์วั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40156 เด็กหญิง ณัฐนรี เงินเหลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40157 เด็กหญิง ณิชากานต์ ชัยสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40158 เด็กหญิง ดฤษณรรฐ กระจ่างจบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40159 เด็กหญิง ธัญชนก ผิวนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40160 เด็กหญิง นรีกานต์ กุยสาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40161 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์แสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40162 เด็กหญิง ปพิชญา ทั่งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40163 เด็กหญิง ปาณิสรา ปานอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40164 เด็กหญิง ปิยากร กาญจนามัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40165 เด็กหญิง พัณณิตา สุขสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40166 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ นาคบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40167 เด็กหญิง ภาวรินทร์ ไทรงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40168 เด็กหญิง ลันตา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40169 เด็กหญิง วรัญญา โลติกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40170 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40171 เด็กหญิง วิชญานันท์ สุวรรณมุติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40172 เด็กหญิง สุทธิดา ทาระบา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40173 เด็กหญิง สุธางศุ์รัตน์ ทองรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40174 เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40681 เด็กชาย กฤตพจน์ รักเล่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40682 เด็กชาย กฤติน ปลีโรย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40683 เด็กชาย จิรายุ ธรรมธวัช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40684 เด็กชาย ชติพัทธ์ สุขศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40685 เด็กชาย ชัชพงค์ พรประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40686 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์วิลัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40687 เด็กชาย เดชาบดินทร์ ชุ่มใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40688 เด็กชาย ธนากร สมุทรเก่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40689 เด็กชาย ปารเมศ ว่องวิทยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40690 เด็กชาย ปุณยวีร์ ชามทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40691 เด็กชาย พลกฤต เมืองฉิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40692 เด็กชาย พีรพัฒน์ คำวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40693 เด็กชาย ภัคพล กามทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40694 เด็กชาย ภูมิเพชร โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40695 เด็กชาย อัยยรัช ไชยกล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40696 เด็กหญิง กศิณา แก้วนรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40697 เด็กหญิง กุลนิดา ดิฐกัญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40698 เด็กหญิง เก็จมณี ทิพย์ประชาบาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40699 เด็กหญิง ขวัญ สารคาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40700 เด็กหญิง ขัตติยา อินทรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40701 เด็กหญิง ชนากานต์ ดำกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40702 เด็กหญิง ชลดา ศรีสุริยวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40703 เด็กหญิง ฐานิตา รัตนพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40704 เด็กหญิง ณภัทร เจียรพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40705 เด็กหญิง ณัฐนนท์ เพชระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40706 เด็กหญิง ธันย์ชนก รุ่งกมลลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40707 เด็กหญิง นฤตยา ช่วยจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40708 เด็กหญิง บุณยวีร์ กัญจน์รัชฐาน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40709 เด็กหญิง ปฐมา เผินสมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40710 เด็กหญิง ปณิตา เพ็งบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40711 เด็กหญิง ปทิตตา บุหลันพฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40712 เด็กหญิง ประพาฬสาย สุขสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40713 เด็กหญิง ปุณธ์นลิน เพชรประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40714 เด็กหญิง พัฐนันท์ เรืองชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40715 เด็กหญิง พัฒน์นรี สามเสาร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40716 เด็กหญิง พิชารัศมิ์ ญาณแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40717 เด็กหญิง พิณธารา การสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40718 เด็กหญิง เพชรชมพู คูทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40719 เด็กหญิง ภัทรวดี รวดเร็ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40720 เด็กหญิง วธูสิริ รักษาเพ็ชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 รายการ