ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40128 เด็กชาย กฤตฤณ เทือกสุบรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40129 เด็กชาย กฤติณ เพชรแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40130 เด็กชาย คมน์ ขาวจิตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40131 เด็กชาย ชญานิน ชูแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40132 เด็กชาย ชยุตม์ จันทร์เลื่อน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40133 เด็กชาย ชินดนัย คงชัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40134 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประดับ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40135 เด็กชาย ณภัฏรพี ผุดประสิทธิกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40136 เด็กชาย ทวีศักดิ์ เขียวดำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40137 เด็กชาย ธนวิน เพ็ชรแท้ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40138 เด็กชาย ธัชนนท์ เนียมละออง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40139 เด็กชาย ธีวรา ด้วงเพ็ชร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40140 เด็กชาย พงษ์ศธร ถาวโรจน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40141 เด็กชาย พลภัทร วรรณุรักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40142 เด็กชาย พีระพัฒน์ มาทา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40143 เด็กชาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40144 เด็กชาย ภัทรพล สีดำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40145 เด็กชาย ภูมิรพี วิมลจิตต์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40146 เด็กชาย ภูริณัฐ บัลลพ์วานิช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40147 เด็กชาย มรุเดช แก้วประเสริฐ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40148 เด็กชาย วรพจน์ เพ็ชรหับ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40149 เด็กชาย วีรภัทร กมลลาศลักษณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40150 เด็กชาย วีรภัทร ชาญเสนาะ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40151 เด็กหญิง กัญญ์วราพร ทิพย์ประชาบาล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40152 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แซ่ลิ้ม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40153 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์เจริญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40154 เด็กหญิง ชาลิสา แก้วพิชัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40155 เด็กหญิง ณัฐธิดา พัฒน์วั้น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40156 เด็กหญิง ณัฐนรี เงินเหลี่ยม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40157 เด็กหญิง ณิชากานต์ ชัยสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40158 เด็กหญิง ดฤษณรรฐ กระจ่างจบ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40159 เด็กหญิง ธัญชนก ผิวนิล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40160 เด็กหญิง นรีกานต์ กุยสาย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40161 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์แสง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40162 เด็กหญิง ปพิชญา ทั่งศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40163 เด็กหญิง ปาณิสรา ปานอินทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40164 เด็กหญิง ปิยากร กาญจนามัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40165 เด็กหญิง พัณณิตา สุขสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40166 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ นาคบำรุง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40167 เด็กหญิง ภาวรินทร์ ไทรงาม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40168 เด็กหญิง ลันตา พุทธสุขา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40169 เด็กหญิง วรัญญา โลติกร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40170 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40171 เด็กหญิง วิชญานันท์ สุวรรณมุติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40172 เด็กหญิง สุทธิดา ทาระบา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40173 เด็กหญิง สุธางศุ์รัตน์ ทองรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40174 เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญชู 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 รายการ