ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40175 เด็กชาย กษิดิศ จีนหมั้น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40176 เด็กชาย จิรัฏฐ์ชยุต วงศ์ชูศักดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40177 เด็กชาย ชินาธิป ทองหยู 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40178 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ชาติวิทยาศิษฐ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40179 เด็กชาย ติวานนท์ สมกระษาปณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40180 เด็กชาย ธนธรณ์ ไกรเชนทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40181 เด็กชาย ธนิท ประกลป์กรณี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40182 เด็กชาย ธีรทัต เฟื่องฟู 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40183 เด็กชาย ธีรนันท์ แซ่อุ้ย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40184 เด็กชาย ธีริท จิตรจง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40185 เด็กชาย ปณัฐกิตต์ สุทธิจำนงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40186 เด็กชาย ปัญจพล ประพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40187 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เสนา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40188 เด็กชาย พลวัต พัฒน์สิทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40189 เด็กชาย พีรพล เนาว์นาน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40190 เด็กชาย พีรวัส ใจปลื้ม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40191 เด็กชาย ภาคภูมิ กาญจนรงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40192 เด็กชาย ภูดิศ ห่วงจริง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40193 เด็กชาย รุจิภาส จันทร์ศิริ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40194 เด็กชาย วรวิทย์ จิตอารีย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40195 เด็กชาย สิรดนัย ไพบูลย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40196 เด็กชาย สุรจักษ์ บุญมี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40197 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ใจห้าว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40198 เด็กชาย อกนิษฐ์ กุลไพจิตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40199 เด็กหญิง กรกมล กลับแดง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40200 เด็กหญิง กัญญ์กลม โสภณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40201 เด็กหญิง จรัสศรี ปานแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40202 เด็กหญิง จุฑามาศ แซ่อุ้ย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40203 เด็กหญิง ชญานิศ ทองแสงแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40204 เด็กหญิง ชลันดา เจริญขุน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40205 เด็กหญิง ทักษิณาลัย รอดเอียด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40206 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40207 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บางรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40208 เด็กหญิง ปุณยนุช ช่างทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40209 เด็กหญิง พรน้ำทิพย์ วิมลทรง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40210 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ธันยาดิษย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40211 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ชำนาญเนตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40212 เด็กหญิง ภคนันท์ ตั้งขันติกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40213 เด็กหญิง ภคมน เนตรรุ่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40214 เด็กหญิง มัตสริน เกื้อด้วง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40215 เด็กหญิง วริศรา อินทวิเศษ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40216 เด็กหญิง วลิฐา เม่งเวหา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40217 เด็กหญิง ศรุดา รัตนกิจ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40218 เด็กหญิง ศิรประภา คามบุศย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40219 เด็กหญิง สุณัฏฐา บุญละออ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40220 เด็กหญิง สุปรียา เพ็ชรปาน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40221 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สงสุวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 รายการ