ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40175 เด็กชาย กษิดิศ จีนหมั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40176 เด็กชาย จิรัฏฐ์ชยุต วงศ์ชูศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40177 เด็กชาย ชินาธิป ทองหยู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40178 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ชาติวิทยาศิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40179 เด็กชาย ติวานนท์ สมกระษาปณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40180 เด็กชาย ธนธรณ์ ไกรเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40181 เด็กชาย ธนิท ประกลป์กรณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40182 เด็กชาย ธีรทัต เฟื่องฟู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40183 เด็กชาย ธีรนันท์ แซ่อุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40184 เด็กชาย ธีริท จิตรจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40185 เด็กชาย ปณัฐกิตต์ สุทธิจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40186 เด็กชาย ปัญจพล ประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40187 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เสนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40188 เด็กชาย พลวัต พัฒน์สิทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40189 เด็กชาย พีรพล เนาว์นาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40190 เด็กชาย พีรวัส ใจปลื้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40191 เด็กชาย ภาคภูมิ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40192 เด็กชาย ภูดิศ ห่วงจริง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40193 เด็กชาย รุจิภาส จันทร์ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40194 เด็กชาย วรวิทย์ จิตอารีย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40195 เด็กชาย สิรดนัย ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40196 เด็กชาย สุรจักษ์ บุญมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40197 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40198 เด็กชาย อกนิษฐ์ กุลไพจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40199 เด็กหญิง กรกมล กลับแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40200 เด็กหญิง กัญญ์กลม โสภณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40201 เด็กหญิง จรัสศรี ปานแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40202 เด็กหญิง จุฑามาศ แซ่อุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40203 เด็กหญิง ชญานิศ ทองแสงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40204 เด็กหญิง ชลันดา เจริญขุน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40205 เด็กหญิง ทักษิณาลัย รอดเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40206 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40207 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บางรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40208 เด็กหญิง ปุณยนุช ช่างทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40209 เด็กหญิง พรน้ำทิพย์ วิมลทรง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40210 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ธันยาดิษย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40211 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ชำนาญเนตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40212 เด็กหญิง ภคนันท์ ตั้งขันติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40213 เด็กหญิง ภคมน เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40214 เด็กหญิง มัตสริน เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40215 เด็กหญิง วริศรา อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40216 เด็กหญิง วลิฐา เม่งเวหา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40217 เด็กหญิง ศรุดา รัตนกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40218 เด็กหญิง ศิรประภา คามบุศย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40219 เด็กหญิง สุณัฏฐา บุญละออ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40220 เด็กหญิง สุปรียา เพ็ชรปาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40221 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40721 เด็กชาย จิตติภูมิ จิตรมุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40722 เด็กชาย จิรพัส แก้วชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40723 เด็กชาย ชญานิน เพชรน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40724 เด็กชาย ทิวานนท์ ทองสร้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40725 เด็กชาย ธีรเทพ สุขจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40726 เด็กชาย ปภังกร บัวบาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40727 เด็กชาย ปิติชา จะระนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40728 เด็กชาย ปุณยวัจน์ เธียรโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40729 เด็กชาย พงศธร เทพมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40730 เด็กชาย พันธ์เทวเทพ สุขศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40731 เด็กชาย ภัทรดนัย เพ็งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40732 เด็กชาย วิชญ์ภาส บุญฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40733 เด็กชาย วิพุธ วิศิษฎ์ศุภนิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40734 เด็กชาย สองภาค วงศ์วรรณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40735 เด็กหญิง กนกนาถ ตรีเพชรประภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40736 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุปันตี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40737 เด็กหญิง กานต์ชญา ธราพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40738 เด็กหญิง จารวีย์ อินทร์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40739 เด็กหญิง จิราพัชร เกตุกำพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40740 เด็กหญิง ณัฐธ์อร ศิลปพรหมมาศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40741 เด็กหญิง ทักษพร สุธรรมานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40742 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ขาวสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40743 เด็กหญิง บัณฑิตา โยธาทัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40744 เด็กหญิง บัณฑิตา สีเสียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40745 เด็กหญิง บุญญิสา กลิ่นเลี้ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40746 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทองขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40747 เด็กหญิง ปพิชญา ชัยทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40748 เด็กหญิง ปูชิตา อุดมวิทยาไกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40749 เด็กหญิง พรรณนิชา ปุระมงคล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40750 เด็กหญิง พรวลัย อรุณสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40751 เด็กหญิง ภัสกร นวลพุ่มรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40752 เด็กหญิง ภูริชญา ขุนปราบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40753 เด็กหญิง รัตนประภา บุญรอดชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40754 เด็กหญิง รุจิรา นันทคีรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40755 เด็กหญิง ศศิมาภรณ์ จันทร์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40756 เด็กหญิง ศุภรัสมิ์ ศิวายพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40757 เด็กหญิง สรารัตน์ นาครอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40758 เด็กหญิง สุธาสินี ถิ่นสมอ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40759 เด็กหญิง สุพิมพ์ชนก ด้วงดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40760 เด็กหญิง อัจฉรา วงศ์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 รายการ