ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40222 เด็กชาย กวิน แป้นพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40223 เด็กชาย การัณยภาส ชื่นจับจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40224 เด็กชาย จิรวัฒน์ เสือแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40225 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ รัตนเหมากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40226 เด็กชาย เจษฎาพร คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40227 เด็กชาย เฉลิมพักตร์ ประเสริฐเวชศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40228 เด็กชาย ชาติตระการ แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40229 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โฉมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40230 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ทวีทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40231 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เชื้อพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40232 เด็กชาย ธนกฤต อินทรโท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40233 เด็กชาย ธนพ จิยางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40234 เด็กชาย ปุณณกันต์ แก้วล้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40235 เด็กชาย ภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธานา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40236 เด็กชาย ภูบดี รักสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40237 เด็กชาย ภูริภัทร ช่วยซ้าย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40238 เด็กชาย วงศธร จินดาเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40239 เด็กชาย วชิรวิทย์ โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40240 เด็กชาย สิทธินนท์ ชูพร้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40241 เด็กชาย อังกฤษ สุขชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40242 เด็กหญิง กรัต ตะปินา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40243 เด็กหญิง กฤษฎีกา เฮนะเกษตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40244 เด็กหญิง คิรภัสสร พันธ์แพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40245 เด็กหญิง ชมลวันท์ สาระคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40246 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วทองศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40247 เด็กหญิง ณัฐชยา ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40248 เด็กหญิง ธนัชชา สอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40249 เด็กหญิง ธยาน์ ช้อยกิตติพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40250 เด็กหญิง ธีราพร ศรีพงษ์พันธุ์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40251 เด็กหญิง นฤภร นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40252 เด็กหญิง นันท์นภัส นาคกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40253 เด็กหญิง นารีรัตน์ รัตนนิชาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40254 เด็กหญิง นิชาภัทร เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40255 เด็กหญิง ปวริศา วัชรรินทร์พร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40256 เด็กหญิง ปิตานันท์ ศรีคิรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40257 เด็กหญิง ปิยนุช นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40258 เด็กหญิง ปิยะธิดา ไทยทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40259 เด็กหญิง ปุญญิศา อินทปัญญ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40260 เด็กหญิง ปุณยนุช แซ่แจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40261 เด็กหญิง พิชชา ตั้งศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40262 เด็กหญิง พิชชากร ชูแสงศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40263 เด็กหญิง พุทธรัตน์ ยี่โถ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40264 เด็กหญิง วาสิตา มณฑาสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40265 เด็กหญิง ศดานันท์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40266 เด็กหญิง สิรามล ขำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40267 เด็กหญิง สุนิดา ปานสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40268 เด็กหญิง สุพิตตา ชัยงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40269 เด็กหญิง หทัยภัทร ใจซื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40270 เด็กหญิง อิสรียา จรูญพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40761 เด็กชาย กฤตภัทร ศรีมุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40762 เด็กชาย กฤษฎา เหล่าพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40763 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ปานสอน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40764 เด็กชาย จักรภัทร ภูริวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40765 เด็กชาย จุฑาพัฒณ์ รักณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40766 เด็กชาย ชนาธิป มีชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40767 เด็กชาย ฐากูร โปเซ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40768 เด็กชาย ธนกฤต จรูญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40769 เด็กชาย ธรรศ ทองมาลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40770 เด็กชาย ธราเทพ ทองจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40771 เด็กชาย ธันวา วัฒนาภิรมย์สกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40772 เด็กชาย นภเกตน์ อินทร์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40773 เด็กชาย นวพล บัวเผื่อน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40774 เด็กชาย นิติธร ทับทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40775 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ หลิมวัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40776 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทองแท้ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40777 เด็กชาย พีรภาส ธนวนิชนาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40778 เด็กชาย ไพสิฐ ศรีพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40779 เด็กชาย ภบฟ้า ฟ้าทวีพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40780 เด็กชาย ศิววุฒิ ชูฉิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40781 เด็กชาย ศุภณัฐ ปิยะพลากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40782 เด็กชาย สรวิศ ขาวสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40783 เด็กชาย สิรภัทร สุวรรณเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40784 เด็กชาย อภิมงคล ณ สงขลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40785 เด็กหญิง กุลธิดา อินราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40786 เด็กหญิง จิรปรียา จิตตารมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40787 เด็กหญิง ชิดชนก ใจงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40788 เด็กหญิง ณัฏฐพร ไชยวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40789 เด็กหญิง ธนวันต์ ลีลาวิจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40790 เด็กหญิง นภัสสร จีนแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40791 เด็กหญิง นิลนี บุญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40792 เด็กหญิง นิชาภรณ์ พันธุ์อร่าม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40793 เด็กหญิง ปริชาต บำรุงพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40794 เด็กหญิง ปิยธิดา เกียรติกุลพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40795 เด็กหญิง มณีวรรณ แก้วดวงดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40796 เด็กหญิง ศศิญา นุ่นแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40797 เด็กหญิง ศิรวีย์ สังข์เทวฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40798 เด็กหญิง ศุภนุช ดำประไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40799 เด็กหญิง สุธารินี เกตุแป้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40800 เด็กหญิง อภิชญา นันชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 รายการ