ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 1 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 40222 เด็กชาย กวิน แป้นพัฒน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 40223 เด็กชาย การัณยภาส ชื่นจับจิตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 40224 เด็กชาย จิรวัฒน์ เสือแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 40225 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ รัตนเหมากุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 40226 เด็กชาย เจษฎาพร คงทรัพย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 40227 เด็กชาย เฉลิมพักตร์ ประเสริฐเวชศักดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 40228 เด็กชาย ชาติตระการ แก้วพิชัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 40229 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โฉมทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 40230 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ทวีทรัพย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 40231 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เชื้อพราหมณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 40232 เด็กชาย ธนกฤต อินทรโท 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 40233 เด็กชาย ธนพ จิยางกูร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 40234 เด็กชาย ปุณณกันต์ แก้วล้อม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 40235 เด็กชาย ภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธานา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 40236 เด็กชาย ภูบดี รักสะอาด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 40237 เด็กชาย ภูริภัทร ช่วยซ้าย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 40238 เด็กชาย วงศธร จินดาเดช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 40239 เด็กชาย วชิรวิทย์ โกละกะ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 40240 เด็กชาย สิทธินนท์ ชูพร้อม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 40241 เด็กชาย อังกฤษ สุขชาติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 40242 เด็กหญิง กรัต ตะปินา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 40243 เด็กหญิง กฤษฎีกา เฮนะเกษตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 40244 เด็กหญิง คิรภัสสร พันธ์แพ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40245 เด็กหญิง ชมลวันท์ สาระคง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40246 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วทองศร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40247 เด็กหญิง ณัฐชยา ทองตำลึง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40248 เด็กหญิง ธนัชชา สอาด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40249 เด็กหญิง ธยาน์ ช้อยกิตติพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40250 เด็กหญิง ธีราพร ศรีพงษ์พันธุ์กุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40251 เด็กหญิง นฤภร นพสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40252 เด็กหญิง นันท์นภัส นาคกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40253 เด็กหญิง นารีรัตน์ รัตนนิชาญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40254 เด็กหญิง นิชาภัทร เนตรรุ่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40255 เด็กหญิง ปวริศา วัชรรินทร์พร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40256 เด็กหญิง ปิตานันท์ ศรีคิรินทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40257 เด็กหญิง ปิยนุช นพสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40258 เด็กหญิง ปิยะธิดา ไทยทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40259 เด็กหญิง ปุญญิศา อินทปัญญ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40260 เด็กหญิง ปุณยนุช แซ่แจ้ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40261 เด็กหญิง พิชชา ตั้งศิริ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40262 เด็กหญิง พิชชากร ชูแสงศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40263 เด็กหญิง พุทธรัตน์ ยี่โถ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40264 เด็กหญิง วาสิตา มณฑาสกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40265 เด็กหญิง ศดานันท์ คำทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40266 เด็กหญิง สิรามล ขำแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40267 เด็กหญิง สุนิดา ปานสกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40268 เด็กหญิง สุพิตตา ชัยงาม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40269 เด็กหญิง หทัยภัทร ใจซื่อ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40270 เด็กหญิง อิสรียา จรูญพงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 รายการ