ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39342 เด็กชาย กฎ ดวงสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39343 เด็กชาย กิตติภพ ผลสด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39344 เด็กชาย จิรายุ อินทรธนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39345 เด็กชาย ชัชนันท์ จันทะโร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39346 เด็กชาย ณัฐนันท์ ฐิโตประการ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39347 เด็กชาย ธนาธิป สุขอุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39348 เด็กชาย นราวิชญ์ คำเล็ก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39349 เด็กชาย พลกฤต ฤทธิ์ธาทร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39350 เด็กชาย ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39351 เด็กชาย ศาสตริน ชูช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39352 เด็กชาย สรวิชญ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39353 เด็กชาย อรรจ วงศ์น้อย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39354 เด็กหญิง ชญานิศ หมิกพิมล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39355 เด็กหญิง ณัชชา ญาณหาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39356 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปานรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39357 เด็กหญิง ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39358 เด็กหญิง ณิชนันท์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39359 เด็กหญิง นพรดา หงษ์สุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39360 เด็กหญิง นันท์นภัส สุรวุฒิสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39361 เด็กหญิง น้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39362 เด็กหญิง นิปุณ ดัชนี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39363 เด็กหญิง ปณาลี รติพัชรพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39364 เด็กหญิง เปมิกา ขุนปราบ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39365 เด็กหญิง พิชญธิดา ติณพันธุ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39366 เด็กหญิง พิรดา แซ่หลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39367 เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ แซ่ฮั่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39368 เด็กหญิง รุจิรัตน์ ศรีใหม่ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39369 เด็กหญิง ศศิวิมล อิทธิขจรกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39370 เด็กหญิง สาวิตตรี เดชเจริญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39371 เด็กหญิง หงส์สิรี วิริยะวารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 รายการ