ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39342 เด็กชาย กฎ ดวงสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39343 เด็กชาย กิตติภพ ผลสด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39344 เด็กชาย จิรายุ อินทรธนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39345 เด็กชาย ชัชนันท์ จันทะโร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39346 เด็กชาย ณัฐนันท์ ฐิโตประการ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39347 เด็กชาย ธนาธิป สุขอุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39348 เด็กชาย นราวิชญ์ คำเล็ก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39349 เด็กชาย พลกฤต ฤทธิ์ธาทร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39350 เด็กชาย ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39351 เด็กชาย ศาสตริน ชูช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39352 เด็กชาย สรวิชญ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39353 เด็กชาย อรรจ วงศ์น้อย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39354 เด็กหญิง ชญานิศ หมิกพิมล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39355 เด็กหญิง ณัชชา ญาณหาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39356 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปานรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39357 เด็กหญิง ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39358 เด็กหญิง ณิชนันท์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39359 เด็กหญิง นพรดา หงษ์สุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39360 เด็กหญิง นันท์นภัส สุรวุฒิสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39361 เด็กหญิง น้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39362 เด็กหญิง นิปุณ ดัชนี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39363 เด็กหญิง ปณาลี รติพัชรพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39364 เด็กหญิง เปมิกา ขุนปราบ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39365 เด็กหญิง พิชญธิดา ติณพันธุ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39366 เด็กหญิง พิรดา แซ่หลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39367 เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ แซ่ฮั่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39368 เด็กหญิง รุจิรัตน์ ศรีใหม่ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39369 เด็กหญิง ศศิวิมล อิทธิขจรกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39370 เด็กหญิง สาวิตตรี เดชเจริญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39371 เด็กหญิง หงส์สิรี วิริยะวารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39884 เด็กชาย กรภัทร์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39884 เด็กชาย กรภัทร์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39885 เด็กชาย กันตินันท์ ทอธราเมธา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39885 เด็กชาย กันตินันท์ ทอธราเมธา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39886 เด็กชาย จักรมณฑ์ มากจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39886 เด็กชาย จักรมณฑ์ มากจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39887 เด็กชาย ชนานนท์ บุญช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39887 เด็กชาย ชนานนท์ บุญช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39888 เด็กชาย ณพงษ์ธร เจริญลาภ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39888 เด็กชาย ณพงษ์ธร เจริญลาภ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39889 เด็กชาย ณัฐชนน เวชเตง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39889 เด็กชาย ณัฐชนน เวชเตง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39890 เด็กชาย ติณณา นิลพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39890 เด็กชาย ติณณา นิลพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39891 เด็กชาย ทิวธนัท ราษฎร์อารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39891 เด็กชาย ทิวธนัท ราษฎร์อารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39892 เด็กชาย ธนกร ไชยยุทธ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39892 เด็กชาย ธนกร ไชยยุทธ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39893 เด็กชาย ธัชศุทธิ์ วิโนทกะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39893 เด็กชาย ธัชศุทธิ์ วิโนทกะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39894 เด็กชาย ธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39894 เด็กชาย ธัญปราณ ศรีสวัสดิ์วัฒนา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39895 เด็กชาย เธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39895 เด็กชาย เธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39896 เด็กชาย นพรุจ ตันติยวุฒิ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39896 เด็กชาย นพรุจ ตันติยวุฒิ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39897 เด็กชาย เปรมรุจ ชาสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39897 เด็กชาย เปรมรุจ ชาสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39898 เด็กชาย พศวีร์ เรืองสนาม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39898 เด็กชาย พศวีร์ เรืองสนาม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39899 เด็กชาย พัชรพล นวเลิศปัญญา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39899 เด็กชาย พัชรพล นวเลิศปัญญา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39900 เด็กชาย พีรพล นิธิเมธสานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39900 เด็กชาย พีรพล นิธิเมธสานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39901 เด็กชาย พีระพงศ์ ถั่วตุ้น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39901 เด็กชาย พีระพงศ์ ถั่วตุ้น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39902 เด็กชาย ภูดิศ จันทร์อินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39902 เด็กชาย ภูดิศ จันทร์อินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39903 เด็กชาย ภูดิส เจ็ดวรรณะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39903 เด็กชาย ภูดิส เจ็ดวรรณะ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39904 เด็กชาย ภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39904 เด็กชาย ภูริณัฐ เพชรสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39905 เด็กชาย สรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39905 เด็กชาย สรวิชญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39906 เด็กชาย สหัสวัช วงศ์ปิยะบวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39906 เด็กชาย สหัสวัช วงศ์ปิยะบวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39907 เด็กชาย อัมพร แดงดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39907 เด็กชาย อัมพร แดงดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39908 เด็กหญิง กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39908 เด็กหญิง กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39909 เด็กหญิง จาฏพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39909 เด็กหญิง จาฏพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39910 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39910 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39911 เด็กหญิง บุญระพี สุจีรพันธ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39911 เด็กหญิง บุญระพี สุจีรพันธ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39912 เด็กหญิง ลลิตภัทร เกลี้ยงเกลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39912 เด็กหญิง ลลิตภัทร เกลี้ยงเกลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39913 เด็กหญิง สิริกร ก๋งอุบล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39913 เด็กหญิง สิริกร ก๋งอุบล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 รายการ