ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39710 เด็กชาย กณภัทร ทองปัสโนว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39711 เด็กชาย กิตติภัทธ์ หนูทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39713 เด็กชาย ชยุต ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39714 เด็กชาย ชลชาต เวชรังษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39715 เด็กชาย ชาคริต อริวสะโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39716 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ เทวารัมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39717 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรสุด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39718 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ มีแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39719 เด็กชาย ดุลยริทธิ์ ทองสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39720 เด็กชาย ธนภัทร ทองสีพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39721 เด็กชาย ธีทัต วงศ์สว่างศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39722 เด็กชาย พงศภัคฐ มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39723 เด็กชาย พงศ์วิทย์ หีตรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39724 เด็กชาย พงษ์พลช พรมมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39725 เด็กชาย พฤฒิกรณ์ พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39726 เด็กชาย ภูมินทร์ ชุมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39727 เด็กชาย รัชชานนท์ จินดาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39728 เด็กชาย วงศธร วิเชียรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39729 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ยมนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39730 เด็กชาย ศุภณัฐ มณีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39731 เด็กชาย สรวิศ เหมโลหะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39732 เด็กชาย สหรัฎ คารมดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39733 เด็กชาย หฤษฎ์ อรุณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39734 เด็กชาย อชิตะวัฒน์ วงษ์จินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39735 เด็กชาย อัครวิญญ์ เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39736 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พัฒน์สีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39737 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธัญญา ทำนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39738 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กังแฮ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39739 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ปิ่นทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39740 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เหมือนจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39741 เด็กหญิง ธันยพัต สาริขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39742 เด็กหญิง นภัสวรรณ รักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39743 เด็กหญิง ปราณปริยา ติณห์เตชัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39744 เด็กหญิง พรพิชชา เกศมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39745 เด็กหญิง พริมา วัชรพินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39746 เด็กหญิง พิฎาณัฏฐ์ ตระกูลบุญเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39747 เด็กหญิง รมิดา เป็ดสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39748 เด็กหญิง ลักสิกา ลวนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39749 เด็กหญิง ศศิกานต์ วารี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39750 เด็กหญิง ศุภรัช บุญมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39751 เด็กหญิง สรรัตน์ งามยิ่งยวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39752 เด็กหญิง อนัญญา เกษรศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 รายการ