ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39710 เด็กชาย กณภัทร ทองปัสโนว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39711 เด็กชาย กิตติภัทธ์ หนูทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39713 เด็กชาย ชยุต ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39714 เด็กชาย ชลชาต เวชรังษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39715 เด็กชาย ชาคริต อริวสะโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39716 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ เทวารัมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39717 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรสุด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39718 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ มีแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39719 เด็กชาย ดุลยริทธิ์ ทองสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39720 เด็กชาย ธนภัทร ทองสีพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39721 เด็กชาย ธีทัต วงศ์สว่างศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39722 เด็กชาย พงศภัคฐ มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39723 เด็กชาย พงศ์วิทย์ หีตรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39724 เด็กชาย พงษ์พลช พรมมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39725 เด็กชาย พฤฒิกรณ์ พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39726 เด็กชาย ภูมินทร์ ชุมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39727 เด็กชาย รัชชานนท์ จินดาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39728 เด็กชาย วงศธร วิเชียรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39729 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ยมนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39730 เด็กชาย ศุภณัฐ มณีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39731 เด็กชาย สรวิศ เหมโลหะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39732 เด็กชาย สหรัฎ คารมดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39733 เด็กชาย หฤษฎ์ อรุณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39734 เด็กชาย อชิตะวัฒน์ วงษ์จินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39735 เด็กชาย อัครวิญญ์ เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39736 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พัฒน์สีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39737 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธัญญา ทำนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39738 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กังแฮ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39739 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ปิ่นทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39740 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เหมือนจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39741 เด็กหญิง ธันยพัต สาริขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39742 เด็กหญิง นภัสวรรณ รักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39743 เด็กหญิง ปราณปริยา ติณห์เตชัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39744 เด็กหญิง พรพิชชา เกศมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39745 เด็กหญิง พริมา วัชรพินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39746 เด็กหญิง พิฎาณัฏฐ์ ตระกูลบุญเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39747 เด็กหญิง รมิดา เป็ดสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39748 เด็กหญิง ลักสิกา ลวนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39749 เด็กหญิง ศศิกานต์ วารี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39750 เด็กหญิง ศุภรัช บุญมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39751 เด็กหญิง สรรัตน์ งามยิ่งยวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39752 เด็กหญิง อนัญญา เกษรศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40271 เด็กชาย กรชวัล หนูกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40271 เด็กชาย กรชวัล หนูกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40272 เด็กชาย กษิดิ์เดชภัฎ ไชยพงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40272 เด็กชาย กษิดิ์เดชภัฎ ไชยพงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40273 เด็กชาย นนทพัทธ์ นาคพิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40273 เด็กชาย นนทพัทธ์ นาคพิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40274 เด็กชาย ชนาธิป สังข์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40274 เด็กชาย ชนาธิป สังข์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40275 เด็กชาย ฌัชติพงศ์ สุขกลิ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40275 เด็กชาย ฌัชติพงศ์ สุขกลิ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40276 เด็กชาย ณกฤต อิ่มเอิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40276 เด็กชาย ณกฤต อิ่มเอิบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40277 เด็กชาย ณัฐดนัย สารมาศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40277 เด็กชาย ณัฐดนัย สารมาศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40278 เด็กชาย ณัทธนกฤต ดีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40278 เด็กชาย ณัทธนกฤต ดีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40279 เด็กชาย ทรัพโยดม พูลสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40279 เด็กชาย ทรัพโยดม พูลสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40280 เด็กชาย ธนาธิป ประคองเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40280 เด็กชาย ธนาธิป ประคองเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40281 เด็กชาย ธีรภัทร บุญสา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40281 เด็กชาย ธีรภัทร บุญสา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40282 เด็กชาย นทีพัฒน์ สกุลพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40282 เด็กชาย นทีพัฒน์ สกุลพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40283 เด็กชาย นพวิชญ์ บุรินทร์พงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40283 เด็กชาย นพวิชญ์ บุรินทร์พงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40284 เด็กชาย นราวิชญ์ ขวัญเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40284 เด็กชาย นราวิชญ์ ขวัญเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40285 เด็กชาย ปฐมพล ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40285 เด็กชาย ปฐมพล ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40286 เด็กชาย ปุณยวีร์ ทองมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40286 เด็กชาย ปุณยวีร์ ทองมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40287 เด็กชาย ปุณยวีร์ บุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40287 เด็กชาย ปุณยวีร์ บุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40288 เด็กชาย พงศพัศ สุขแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40288 เด็กชาย พงศพัศ สุขแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40289 เด็กชาย พรพิพัฒน์ วุฒิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40289 เด็กชาย พรพิพัฒน์ วุฒิ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40290 เด็กชาย ภทรกร แก้วกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40290 เด็กชาย ภทรกร แก้วกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40291 เด็กชาย ภูวิศ ส่งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40291 เด็กชาย ภูวิศ ส่งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40292 เด็กชาย รามิล รอดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40292 เด็กชาย รามิล รอดแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40293 เด็กชาย วริทธิ์ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40293 เด็กชาย วริทธิ์ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40294 เด็กชาย วรุตม์ ฑูรย์ภานุประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40294 เด็กชาย วรุตม์ ฑูรย์ภานุประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40295 เด็กชาย วีรภัทร แซ่เหง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40295 เด็กชาย วีรภัทร แซ่เหง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40296 เด็กชาย วีรวุฒิ อินทปัญญ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40296 เด็กชาย วีรวุฒิ อินทปัญญ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40297 เด็กชาย ศักยกฤต ฤทธิแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40297 เด็กชาย ศักยกฤต ฤทธิแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40298 เด็กชาย ศิกวัส ธานีรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40298 เด็กชาย ศิกวัส ธานีรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40299 เด็กชาย ศุภกร สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40299 เด็กชาย ศุภกร สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40300 เด็กชาย สถิตพล ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40300 เด็กชาย สถิตพล ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40302 เด็กหญิง จรัสศรี โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40302 เด็กหญิง จรัสศรี โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40303 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วิเชียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40303 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วิเชียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40304 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรชำนาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40304 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรชำนาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40305 เด็กหญิง ดลนภัส หยูดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40305 เด็กหญิง ดลนภัส หยูดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40306 เด็กหญิง เทริกา ทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40306 เด็กหญิง เทริกา ทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40307 เด็กหญิง ธารณ์แพรทอง เพชรเรียง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40307 เด็กหญิง ธารณ์แพรทอง เพชรเรียง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40308 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สังข์เทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40308 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สังข์เทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40309 เด็กหญิง นาถชนนี รู้จำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40309 เด็กหญิง นาถชนนี รู้จำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40310 เด็กหญิง เปมิกา เพชรมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40310 เด็กหญิง เปมิกา เพชรมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40311 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40311 เด็กหญิง พลอยไพลิน ศรีเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40312 เด็กหญิง ภคพร ฤกษ์วุฒิโชค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 40312 เด็กหญิง ภคพร ฤกษ์วุฒิโชค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 40313 เด็กหญิง โยสิตา พราหมณ์สุดสงคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40313 เด็กหญิง โยสิตา พราหมณ์สุดสงคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40314 เด็กหญิง รสริน นันทะสำราญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 40314 เด็กหญิง รสริน นันทะสำราญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 40315 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ไล่กสิกรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40315 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ไล่กสิกรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40316 เด็กหญิง อชิรญา จันทร์โอเอี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 40316 เด็กหญิง อชิรญา จันทร์โอเอี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
133 40317 เด็กหญิง อรวรา สุกิจปาณีนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
134 40317 เด็กหญิง อรวรา สุกิจปาณีนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 40457 เด็กหญิง ณภัทร ภาชนะกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 40457 เด็กหญิง ณภัทร ภาชนะกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
137 40458 เด็กหญิง อินทิรา โอภาสพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
138 40980 เด็กชาย ปฎิภาณ บัวทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
138 รายการ