ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 11

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39753 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ รักชาติไทย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39754 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39755 เด็กชาย เตชินท์ วิเศษมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39756 เด็กชาย ธนพัฒน์ โรจนเมฆา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39757 เด็กชาย ธรรศ เดชารัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39758 เด็กชาย ธีทัต บุณยเกียรติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39759 เด็กชาย รณกร กาญจนอักษร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39760 เด็กชาย วิเชียรวัฒน์ วิเชียร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39761 เด็กชาย สิรภพ นันทเกษตร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39762 เด็กหญิง จันทิมา ชลสงคราม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39763 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เภรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39764 เด็กหญิง ณัชชา เต็มไพโรจน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39765 เด็กหญิง ปณิชา โสมพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39766 เด็กหญิง ปภาวดี แง้เจริญกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39767 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เชี่ยวสกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39768 เด็กหญิง พัชรวรินทร์ บุญนำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39769 เด็กหญิง พันวา สุขเสวี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39770 เด็กหญิง พิชญาณี ขาวสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39771 เด็กหญิง พิมพ์สุภางค์ แซ่เตีย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39772 เด็กหญิง พิรุฬห์ลักษณ์ จิรสัตยาวงษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39773 เด็กหญิง แพรวา ดวงอรุณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39774 เด็กหญิง ฟ้าประทาน เพชรรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39775 เด็กหญิง ภูษณิศา วงศ์เจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39776 เด็กหญิง วิภูษณา วาณิชย์ปกรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39777 เด็กหญิง สุธาทิพย์ วุฒิโยธิน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39778 เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมพิชิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40318 เด็กชาย จิราธิป รัตนาภิรมย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40318 เด็กชาย จิราธิป รัตนาภิรมย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40319 เด็กชาย โชติมันต์ มณีโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40319 เด็กชาย โชติมันต์ มณีโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40320 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุณยนพงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40320 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุณยนพงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40321 เด็กชาย ดาวฤกษ์ วังส์ด่าน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40321 เด็กชาย ดาวฤกษ์ วังส์ด่าน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40322 เด็กชาย ธีรธร ผาวิรุฬห์สิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40322 เด็กชาย ธีรธร ผาวิรุฬห์สิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40323 เด็กชาย นิธิกร ศรีเทพ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40323 เด็กชาย นิธิกร ศรีเทพ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40324 เด็กชาย เนติ นาคทองแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40324 เด็กชาย เนติ นาคทองแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40325 เด็กชาย บวรกิตติ์ สิทธิกูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40325 เด็กชาย บวรกิตติ์ สิทธิกูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40326 เด็กชาย ประติมากร สมวงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40326 เด็กชาย ประติมากร สมวงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40327 เด็กชาย พงศ์พัค พิมพ์สุวรรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40327 เด็กชาย พงศ์พัค พิมพ์สุวรรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40328 เด็กชาย รณกฤต ช่วยพนัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40328 เด็กชาย รณกฤต ช่วยพนัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40329 เด็กชาย วินธนาฒย์ ว่องโชคธนาฒย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40329 เด็กชาย วินธนาฒย์ ว่องโชคธนาฒย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40330 เด็กชาย สุทธิภัทร แซ่โค้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40330 เด็กชาย สุทธิภัทร แซ่โค้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40331 เด็กหญิง กานต์พิชา หมายสุข 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40331 เด็กหญิง กานต์พิชา หมายสุข 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40332 เด็กหญิง เขมิสรา บัวพุม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40332 เด็กหญิง เขมิสรา บัวพุม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40333 เด็กหญิง ญาธิป ใหม่คง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40333 เด็กหญิง ญาธิป ใหม่คง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40334 เด็กหญิง ดาริกา ว่องภัทราศัยกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40334 เด็กหญิง ดาริกา ว่องภัทราศัยกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40335 เด็กหญิง ธัญรดา ยันตระกูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40335 เด็กหญิง ธัญรดา ยันตระกูล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40336 เด็กหญิง นลัลณ์วรา หนูนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40336 เด็กหญิง นลัลณ์วรา หนูนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40337 เด็กหญิง ปาตานี ทองชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40337 เด็กหญิง ปาตานี ทองชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40338 เด็กหญิง เปมิกา ไชยมังคลากุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40338 เด็กหญิง เปมิกา ไชยมังคลากุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40339 เด็กหญิง พิชญ์ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40339 เด็กหญิง พิชญ์ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40340 เด็กหญิง มัชฌิมา อำนักมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40340 เด็กหญิง มัชฌิมา อำนักมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40341 เด็กหญิง รินรดา สุวรรณดี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40341 เด็กหญิง รินรดา สุวรรณดี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40342 เด็กหญิง ศุภวัน นิยมจิตร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40342 เด็กหญิง ศุภวัน นิยมจิตร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40343 เด็กหญิง สิตานัน สำลีพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40343 เด็กหญิง สิตานัน สำลีพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40344 เด็กหญิง หทัยชนก ปนสูงเนิน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40344 เด็กหญิง หทัยชนก ปนสูงเนิน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40345 เด็กหญิง อรรฆยา ดาวสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40345 เด็กหญิง อรรฆยา ดาวสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 รายการ