ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39779 เด็กชาย กฤตกรณ์ ศรีแฉล้ม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39780 เด็กชาย ธนกฤต ทองจุ้น 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39781 เด็กชาย ธนธรณ์ ปานศิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39782 เด็กชาย นิธิวัฒน์ วังฉาย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39783 เด็กชาย ปัณณธร เสมสันต์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39784 เด็กชาย ปีย์วรา บัวเจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39785 เด็กชาย แผ่นดิน วงศ์วรรณา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39786 เด็กชาย พสุพัฒน์ สมุทรผ่อง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39788 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ขวยไพบูลย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39789 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เรืองทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39790 เด็กชาย วรภพ จันทรมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39791 เด็กชาย สุทธิยา มูสีสุทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39792 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ โชติธนทักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39793 เด็กหญิง กชมน พรหมดำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39794 เด็กหญิง กรองแก้ว เรืองศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39795 เด็กหญิง คีตภัทร ยังจอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39796 เด็กหญิง นลพรรณ ลุยภูมิประสิทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39797 เด็กหญิง นันท์นภัส แฮวอู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39798 เด็กหญิง ปภาสรณ์ ตระกูลกรวรา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39799 เด็กหญิง ปริญสิริ ศรีธนสาร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39800 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา ดำด้วง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39801 เด็กหญิง วิรากานต์ ภูมิชัย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39802 เด็กหญิง ศศิธร คำประเสริฐ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 40346 เด็กชาย กันตินันท์ สมจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40346 เด็กชาย กันตินันท์ สมจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40347 เด็กชาย กิตติธัช ยี่โหว๊ะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40347 เด็กชาย กิตติธัช ยี่โหว๊ะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40348 เด็กชาย เชษฐพัฒน์ สมหวัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40348 เด็กชาย เชษฐพัฒน์ สมหวัง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40349 เด็กชาย ณภัทร ธรรมรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40349 เด็กชาย ณภัทร ธรรมรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40350 เด็กชาย ณัฐชนนท์ แฮวอู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40350 เด็กชาย ณัฐชนนท์ แฮวอู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40351 เด็กชาย นันฑิพัฒน์ รอดศรีนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40351 เด็กชาย นันฑิพัฒน์ รอดศรีนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40352 เด็กชาย นิติภูมิ รักชนะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40352 เด็กชาย นิติภูมิ รักชนะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40353 เด็กชาย ปญญพัฒน์ หนูรุ่ง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40353 เด็กชาย ปญญพัฒน์ หนูรุ่ง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40354 เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองนรินทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40354 เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองนรินทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40355 เด็กชาย ปรมัตถ์ โต๊ะนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40355 เด็กชาย ปรมัตถ์ โต๊ะนาค 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40356 เด็กชาย ปุณณกันต์ โยธานันท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40356 เด็กชาย ปุณณกันต์ โยธานันท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40357 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40357 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40358 เด็กชาย เพชรอันดา มณีโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40358 เด็กชาย เพชรอันดา มณีโชติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40359 เด็กชาย ภูริทัต ทองเนื้อสุก 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40359 เด็กชาย ภูริทัต ทองเนื้อสุก 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40360 เด็กชาย สรสิช พรหมทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40360 เด็กชาย สรสิช พรหมทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40361 เด็กชาย สันฐิศักดิ์ ห้วงทรัพย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40361 เด็กชาย สันฐิศักดิ์ ห้วงทรัพย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40362 เด็กชาย สุภชัย จริงจิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40362 เด็กชาย สุภชัย จริงจิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40363 เด็กหญิง กริษฐา จิตต์ตรง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40363 เด็กหญิง กริษฐา จิตต์ตรง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40364 เด็กหญิง กานต์รวี ชัยณรงค์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40364 เด็กหญิง กานต์รวี ชัยณรงค์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40365 เด็กหญิง จิราภัส รักดำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40365 เด็กหญิง จิราภัส รักดำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40366 เด็กหญิง ณัฐธิดา นุ่นแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40366 เด็กหญิง ณัฐธิดา นุ่นแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40367 เด็กหญิง ณิชารีย์ หัสโสะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40367 เด็กหญิง ณิชารีย์ หัสโสะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40368 เด็กหญิง ธีมาพร เรืองศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40368 เด็กหญิง ธีมาพร เรืองศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40369 เด็กหญิง นภสร ทองพัฒน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40369 เด็กหญิง นภสร ทองพัฒน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40370 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ บุญญานนท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40370 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ บุญญานนท์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40371 เด็กหญิง ปนัดดา สุขสม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40371 เด็กหญิง ปนัดดา สุขสม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40372 เด็กหญิง ปานไพลิน ศัทโท 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40372 เด็กหญิง ปานไพลิน ศัทโท 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40373 เด็กหญิง พรอุมา ยศเมฆ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40373 เด็กหญิง พรอุมา ยศเมฆ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40374 เด็กหญิง พัสวีนัส สุวรรณรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40374 เด็กหญิง พัสวีนัส สุวรรณรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40375 เด็กหญิง วรารัตน์ พรหมจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40375 เด็กหญิง วรารัตน์ พรหมจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40455 เด็กชาย ปพน สุขโข 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40455 เด็กชาย ปพน สุขโข 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 รายการ