ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39372 เด็กชาย กฤษธนพล จินตรานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39373 เด็กชาย กษิดิศ รัตนจินดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39374 เด็กชาย จิรกิตติ์ สนิทนวล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39375 เด็กชาย จิราเมธ ณ พัทลุง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39376 เด็กชาย ชยรพ ศรีทองกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39377 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แพหีต 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39378 เด็กชาย ณัฐธิภัทร สินทรัพย์ทวี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39379 เด็กชาย ทรงพล ปรีชาหาญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39380 เด็กชาย ธนธัช อินทเรือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39381 เด็กชาย เธียรสิน สงสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39382 เด็กชาย ปุณวิทย์ ภู่พัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39383 เด็กชาย พงศกร เกิดสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39384 เด็กชาย พงศ์ปณต สวโรจน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39385 เด็กชาย พิชญุตม์ ทองสาลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39386 เด็กชาย ภรัณยู นิจจรัลกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39387 เด็กชาย ภานรินทร์ บุญนำ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39388 เด็กชาย ภูริภัทร รักกะเปา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39389 เด็กชาย ราเมศวร์ พรหมคง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39390 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสงแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39391 เด็กหญิง จิราภา อุปลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39392 เด็กหญิง ณัฐธิดา วิชานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39393 เด็กหญิง ณัฐพร ช่วงบุญศรี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39394 เด็กหญิง ตุลย์ญา พูนสุขสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39395 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ชุมนาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39396 เด็กหญิง ธัญภัทร ธัญรัตน์ศรีสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39397 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ชวดบัว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39398 เด็กหญิง ปวันรัตน์ หอวัฒนานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39399 เด็กหญิง พชรกมล แซ่ลิ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39400 เด็กหญิง พิชญ์สินี วันมณีศรีบงกช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39401 เด็กหญิง ภคิณี คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39402 เด็กหญิง ภวิษย์พร หอมจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39403 เด็กหญิง รตา ไชยโย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39404 เด็กหญิง ลักษิกา พฤฒิพิบูลธรรม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39405 เด็กหญิง ศรัญยา ปานภาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39406 เด็กหญิง ศุภกานต์ เพชระ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39407 เด็กหญิง สุชานันท์ ระวิวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39408 เด็กหญิง สุชานาฏ ทองพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39409 เด็กหญิง สุภัทรา ชฎาธร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39410 เด็กหญิง อรปรียา ชูสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39411 เด็กหญิง อัจฉรา คงทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ