ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39372 เด็กชาย กฤษธนพล จินตรานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39373 เด็กชาย กษิดิศ รัตนจินดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39374 เด็กชาย จิรกิตติ์ สนิทนวล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39375 เด็กชาย จิราเมธ ณ พัทลุง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39376 เด็กชาย ชยรพ ศรีทองกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39377 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แพหีต 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39378 เด็กชาย ณัฐธิภัทร สินทรัพย์ทวี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39379 เด็กชาย ทรงพล ปรีชาหาญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39380 เด็กชาย ธนธัช อินทเรือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39381 เด็กชาย เธียรสิน สงสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39382 เด็กชาย ปุณวิทย์ ภู่พัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39383 เด็กชาย พงศกร เกิดสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39384 เด็กชาย พงศ์ปณต สวโรจน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39385 เด็กชาย พิชญุตม์ ทองสาลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39386 เด็กชาย ภรัณยู นิจจรัลกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39387 เด็กชาย ภานรินทร์ บุญนำ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39388 เด็กชาย ภูริภัทร รักกะเปา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39389 เด็กชาย ราเมศวร์ พรหมคง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39390 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสงแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39391 เด็กหญิง จิราภา อุปลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39392 เด็กหญิง ณัฐธิดา วิชานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39393 เด็กหญิง ณัฐพร ช่วงบุญศรี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39394 เด็กหญิง ตุลย์ญา พูนสุขสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39395 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ชุมนาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39396 เด็กหญิง ธัญภัทร ธัญรัตน์ศรีสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39397 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ชวดบัว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39398 เด็กหญิง ปวันรัตน์ หอวัฒนานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39399 เด็กหญิง พชรกมล แซ่ลิ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39400 เด็กหญิง พิชญ์สินี วันมณีศรีบงกช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39401 เด็กหญิง ภคิณี คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39402 เด็กหญิง ภวิษย์พร หอมจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39403 เด็กหญิง รตา ไชยโย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39404 เด็กหญิง ลักษิกา พฤฒิพิบูลธรรม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39405 เด็กหญิง ศรัญยา ปานภาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39406 เด็กหญิง ศุภกานต์ เพชระ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39407 เด็กหญิง สุชานันท์ ระวิวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39408 เด็กหญิง สุชานาฏ ทองพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39409 เด็กหญิง สุภัทรา ชฎาธร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39410 เด็กหญิง อรปรียา ชูสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39411 เด็กหญิง อัจฉรา คงทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39914 เด็กชาย กฤชณัท ธนพิพัฒนศิริ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39914 เด็กชาย กฤชณัท ธนพิพัฒนศิริ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39915 เด็กชาย ชโนทัย มุกดากุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39915 เด็กชาย ชโนทัย มุกดากุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39916 เด็กชาย ญณัช ไพรป่า 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39916 เด็กชาย ญณัช ไพรป่า 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39917 เด็กชาย ณัฐชนน คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39917 เด็กชาย ณัฐชนน คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39918 เด็กชาย ณาศิส อุบลสถิตย์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39918 เด็กชาย ณาศิส อุบลสถิตย์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39919 เด็กชาย นครินทร์ ศรีคิรินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39919 เด็กชาย นครินทร์ ศรีคิรินทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39920 เด็กชาย นิติภูมิ ภูริปัญญานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39920 เด็กชาย นิติภูมิ ภูริปัญญานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39921 เด็กชาย ปวริศร หทัยวสีวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39921 เด็กชาย ปวริศร หทัยวสีวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39922 เด็กชาย ภาคี แซ่ลิ้ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39922 เด็กชาย ภาคี แซ่ลิ้ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39923 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มีเพียร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39923 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มีเพียร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39924 เด็กชาย ศุทชานนท์ พินลานทุ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39924 เด็กชาย ศุทชานนท์ พินลานทุ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39925 เด็กชาย สุพศิน ตู้บรรเทิง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39925 เด็กชาย สุพศิน ตู้บรรเทิง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39926 เด็กชาย อัศม์เดช คชไกร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39926 เด็กชาย อัศม์เดช คชไกร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39927 เด็กหญิง ชีวาทิพย์ วีระวานิช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39927 เด็กหญิง ชีวาทิพย์ วีระวานิช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39928 เด็กหญิง ณัฐมน ชนะคช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39928 เด็กหญิง ณัฐมน ชนะคช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39929 เด็กหญิง ทัตพิชา เจียมทวีบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39929 เด็กหญิง ทัตพิชา เจียมทวีบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39930 เด็กหญิง เทพกัลยา กาญจนวิวิญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39930 เด็กหญิง เทพกัลยา กาญจนวิวิญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39931 เด็กหญิง ธนพร เสนสิงห์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39931 เด็กหญิง ธนพร เสนสิงห์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39932 เด็กหญิง ธัญชนก พันธ์ประทุม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39932 เด็กหญิง ธัญชนก พันธ์ประทุม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39933 เด็กหญิง ปัณฐิญาดา นิลล้วน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39933 เด็กหญิง ปัณฐิญาดา นิลล้วน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39934 เด็กหญิง ปัทมพร ปฏิบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39934 เด็กหญิง ปัทมพร ปฏิบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39935 เด็กหญิง ปัทมฤทัย หนูสุก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39935 เด็กหญิง ปัทมฤทัย หนูสุก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39936 เด็กหญิง ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39936 เด็กหญิง ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39937 เด็กหญิง ปาริฉัตร พรหมรักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39937 เด็กหญิง ปาริฉัตร พรหมรักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39938 เด็กหญิง พนิตพร พัฒน์รักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39938 เด็กหญิง พนิตพร พัฒน์รักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39939 เด็กหญิง พรนภัส สาร่าง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39939 เด็กหญิง พรนภัส สาร่าง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39940 เด็กหญิง พรนภัสร์ เกิดสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39940 เด็กหญิง พรนภัสร์ เกิดสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39941 เด็กหญิง พอฤทัย เจนกิจวัฒนาเลิศ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39941 เด็กหญิง พอฤทัย เจนกิจวัฒนาเลิศ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39942 เด็กหญิง พิงนภัส ราษฎร์อารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39942 เด็กหญิง พิงนภัส ราษฎร์อารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39943 เด็กหญิง พิมพ์นารา เย็นท่าเรือ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39943 เด็กหญิง พิมพ์นารา เย็นท่าเรือ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39944 เด็กหญิง ภัครดา สังข์ทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39944 เด็กหญิง ภัครดา สังข์ทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39945 เด็กหญิง ภิญญภา มุกดาพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39945 เด็กหญิง ภิญญภา มุกดาพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39946 เด็กหญิง รชตมน แก้วอำไพ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39946 เด็กหญิง รชตมน แก้วอำไพ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39947 เด็กหญิง ลัลน์ลลิต เจียมทวีบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39947 เด็กหญิง ลัลน์ลลิต เจียมทวีบุญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39948 เด็กหญิง วิชญาพร พรหมทองนุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39948 เด็กหญิง วิชญาพร พรหมทองนุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39949 เด็กหญิง วิภาภรณ์ ใสหนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39949 เด็กหญิง วิภาภรณ์ ใสหนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39950 เด็กหญิง ศุภณัฐฐินีย์ มีเศษ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39950 เด็กหญิง ศุภณัฐฐินีย์ มีเศษ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39951 เด็กหญิง สุตาภัทร ขำปราง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39951 เด็กหญิง สุตาภัทร ขำปราง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39952 เด็กหญิง อรนลิน สมบูรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39952 เด็กหญิง อรนลิน สมบูรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39953 เด็กหญิง อรปภา กล่ำศรีทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39953 เด็กหญิง อรปภา กล่ำศรีทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 รายการ