ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39412 เด็กชาย กรณ์ ปาลคเชนทร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39413 เด็กชาย กฤตยชญ์ ขาวล้วน 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39414 เด็กชาย กฤติน คล้ายศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39415 เด็กชาย จักรภัทร ประศาสตร์ศิลป์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39416 เด็กชาย ณัฐดนัย จู่ทิ่น 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39417 เด็กชาย ธนดล นพรัตน์มาโนชญ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39418 เด็กชาย ปัณณวัช สุขประสิทธิพร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39419 เด็กชาย พนัสพงษ์ คุ้มชำนาญ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39420 เด็กชาย พิพากษา เฮนะเกษตร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39421 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เรืองเสวียด 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39422 เด็กชาย ภูตะวัน แวววรรณจิต 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39423 เด็กชาย ระพีพล โภชนาธาร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39424 เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์กิตติภิญโญ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39425 เด็กชาย อธิชา รื่นพานิช 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39426 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ แก้วศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39427 เด็กหญิง ชนากานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39428 เด็กหญิง ชนิกานต์ ธฤตเกษตร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39429 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ วรรณวิชัยกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39430 เด็กหญิง ชวิศา ศักดา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39431 เด็กหญิง ชุตินันท์ พิพัฒนภิวงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39432 เด็กหญิง ญาณิศา พินิจสกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39433 เด็กหญิง ญาดา บุญช่วย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39434 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ พึ่งพุทธ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39436 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สาโรชวงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39437 เด็กหญิง ธิตาภา ไพบูลย์สวัสดิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39438 เด็กหญิง นัทธมน กำเหนิดเกาะ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39439 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วเชื้อ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39440 เด็กหญิง นันท์นภัส เทพรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39441 เด็กหญิง ปพิชญา นนทชิต 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39442 เด็กหญิง ปรายฟ้า ชัชชัยวรกฤศ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39443 เด็กหญิง ปองขวัญ เจนกิจวัฒนาเลิศ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39444 เด็กหญิง ปัณฑ์ชนิด ตั้งสัจจะธรรม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39445 เด็กหญิง พิชามญชุ์ นิลเอก 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39446 เด็กหญิง มนัสชนก คงหวัง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39447 เด็กหญิง วลีลักษณ์ อินทรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39448 เด็กหญิง สุนิชนันท์ วงค์ประไพ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39449 เด็กหญิง สุริย์ฐิสา สัญจร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39450 เด็กหญิง สุวภัทร สุทธิรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39451 เด็กหญิง เหมือนฝัน อารีราษฎร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 รายการ