ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39412 เด็กชาย กรณ์ ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39413 เด็กชาย กฤตยชญ์ ขาวล้วน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39414 เด็กชาย กฤติน คล้ายศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39415 เด็กชาย จักรภัทร ประศาสตร์ศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39416 เด็กชาย ณัฐดนัย จู่ทิ่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39417 เด็กชาย ธนดล นพรัตน์มาโนชญ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39418 เด็กชาย ปัณณวัช สุขประสิทธิพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39419 เด็กชาย พนัสพงษ์ คุ้มชำนาญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39420 เด็กชาย พิพากษา เฮนะเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39421 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เรืองเสวียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39422 เด็กชาย ภูตะวัน แวววรรณจิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39423 เด็กชาย ระพีพล โภชนาธาร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39424 เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์กิตติภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39425 เด็กชาย อธิชา รื่นพานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39426 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ แก้วศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39427 เด็กหญิง ชนากานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39428 เด็กหญิง ชนิกานต์ ธฤตเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39429 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ วรรณวิชัยกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39430 เด็กหญิง ชวิศา ศักดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39431 เด็กหญิง ชุตินันท์ พิพัฒนภิวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39432 เด็กหญิง ญาณิศา พินิจสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39433 เด็กหญิง ญาดา บุญช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39434 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ พึ่งพุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39436 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สาโรชวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39437 เด็กหญิง ธิตาภา ไพบูลย์สวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39438 เด็กหญิง นัทธมน กำเหนิดเกาะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39439 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39440 เด็กหญิง นันท์นภัส เทพรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39441 เด็กหญิง ปพิชญา นนทชิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39442 เด็กหญิง ปรายฟ้า ชัชชัยวรกฤศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39443 เด็กหญิง ปองขวัญ เจนกิจวัฒนาเลิศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39444 เด็กหญิง ปัณฑ์ชนิด ตั้งสัจจะธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39445 เด็กหญิง พิชามญชุ์ นิลเอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39446 เด็กหญิง มนัสชนก คงหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39447 เด็กหญิง วลีลักษณ์ อินทรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39448 เด็กหญิง สุนิชนันท์ วงค์ประไพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39449 เด็กหญิง สุริย์ฐิสา สัญจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39450 เด็กหญิง สุวภัทร สุทธิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39451 เด็กหญิง เหมือนฝัน อารีราษฎร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39954 เด็กชาย ชยานันต์ ชำนาญกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39954 เด็กชาย ชยานันต์ ชำนาญกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39955 เด็กชาย ชยพล ธนาบุณย์เดชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39955 เด็กชาย ชยพล ธนาบุณย์เดชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39956 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ศรีน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39956 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ศรีน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39957 เด็กชาย ณัฐดนัย ศรีตะกุก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39957 เด็กชาย ณัฐดนัย ศรีตะกุก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39958 เด็กชาย ณัฐนัย พงศ์ดารา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39958 เด็กชาย ณัฐนัย พงศ์ดารา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39959 เด็กชาย ธนวุฒิ วุฒฺจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39959 เด็กชาย ธนวุฒิ วุฒฺจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39960 เด็กชาย ปภังกร ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39960 เด็กชาย ปภังกร ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39961 เด็กชาย ปุณยวีร์ เสรีรัตน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39961 เด็กชาย ปุณยวีร์ เสรีรัตน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39962 เด็กชาย พศุตม์ เมืองราช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39962 เด็กชาย พศุตม์ เมืองราช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39963 เด็กชาย พีระศิลป์ มีเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39963 เด็กชาย พีระศิลป์ มีเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39964 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39964 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39965 เด็กชาย ภูริณัฐ รอดเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39965 เด็กชาย ภูริณัฐ รอดเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39966 เด็กชาย วรินทร รอดเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39966 เด็กชาย วรินทร รอดเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39967 เด็กชาย สรอรรถ ชูเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39967 เด็กชาย สรอรรถ ชูเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39968 เด็กชาย สัณหณัฐ รุ่งสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39968 เด็กชาย สัณหณัฐ รุ่งสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39969 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วิริยะวารี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39969 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วิริยะวารี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39970 เด็กหญิง กวินธิดา ไสยแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39970 เด็กหญิง กวินธิดา ไสยแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39971 เด็กหญิง กัญญณัฐ สวัสดิวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39971 เด็กหญิง กัญญณัฐ สวัสดิวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39972 เด็กหญิง เขมนิจ ต่างจิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39972 เด็กหญิง เขมนิจ ต่างจิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39973 เด็กหญิง ชัญญานุช มณีนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39973 เด็กหญิง ชัญญานุช มณีนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39974 เด็กหญิง ญาตาวี ศิลมะโย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39974 เด็กหญิง ญาตาวี ศิลมะโย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39975 เด็กหญิง ณัฐณิชา กลางณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39975 เด็กหญิง ณัฐณิชา กลางณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39976 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรแท้ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39976 เด็กหญิง ณัฐณิชา เพชรแท้ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39977 เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39977 เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39978 เด็กหญิง ปานไพลิน จันทร์อุทัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39978 เด็กหญิง ปานไพลิน จันทร์อุทัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39979 เด็กหญิง ปารัช เนตรพุกกณะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39979 เด็กหญิง ปารัช เนตรพุกกณะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39980 เด็กหญิง พิชญ์ตะวัน ศรีภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39980 เด็กหญิง พิชญ์ตะวัน ศรีภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39981 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตันติศศิรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39981 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตันติศศิรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39982 เด็กหญิง ฟางนภิศ ราษฎร์อารี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39982 เด็กหญิง ฟางนภิศ ราษฎร์อารี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39983 เด็กหญิง ยิ่งนรา ชูชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39983 เด็กหญิง ยิ่งนรา ชูชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39984 เด็กหญิง ยุววีร์ ศรีสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39984 เด็กหญิง ยุววีร์ ศรีสวีสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39985 เด็กหญิง รชตวรรณ สุจริต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39985 เด็กหญิง รชตวรรณ สุจริต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39986 เด็กหญิง รัสรินทร์ ธีรเดชไชยนันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39986 เด็กหญิง รัสรินทร์ ธีรเดชไชยนันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39987 เด็กหญิง วรรณพร เทพนิมิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39987 เด็กหญิง วรรณพร เทพนิมิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39988 เด็กหญิง วรัญญา รอดดำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39988 เด็กหญิง วรัญญา รอดดำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39989 เด็กหญิง สรนันท์ ทองจันดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39989 เด็กหญิง สรนันท์ ทองจันดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39990 เด็กหญิง สิรามล สัมพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39990 เด็กหญิง สิรามล สัมพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39991 เด็กหญิง สุภนิดา ดวงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39991 เด็กหญิง สุภนิดา ดวงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39992 เด็กหญิง สุภัสสร ปิ่นแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39992 เด็กหญิง สุภัสสร ปิ่นแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39993 เด็กหญิง ออมวรา กรศิริลักษณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39993 เด็กหญิง ออมวรา กรศิริลักษณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 รายการ