ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39452 เด็กชาย กรวิชญ์ เผือกสวัสดิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39453 เด็กชาย ก้องภพ เดชขจรฤทธา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39454 เด็กชาย กิตติภูมิ พิพัฒน์พงศ์นยนา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39455 เด็กชาย คเณศ เลิศคณาวนิชกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39456 เด็กชาย จรณวัฒน์ สังข์ทอง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39457 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นาคทองกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39458 เด็กชาย ชินกฤต เกิดสังข์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39459 เด็กชาย ณัชธนพงษ์ ซุ่นสกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39460 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39461 เด็กชาย ภูมิวิวัฒน์ นวลละออง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39462 เด็กชาย วิทวัส โตขาว 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39463 เด็กชาย สรศักดิ์ แซ่แดง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39464 เด็กชาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39465 เด็กชาย หรรษวรรษ ชูนวลศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39466 เด็กหญิง กัญณภัทร แจ่มแจ้ง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39467 เด็กหญิง จันทิมา ทิพย์มาก 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39468 เด็กหญิง ชัญญา ประยูรบุตร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39469 เด็กหญิง ชื่นชิต ชิตพยัคฆ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39470 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สอนทวี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39471 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แซ่เตี้ยว 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39472 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไตรเชษฐกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39473 เด็กหญิง ณัฐณิชา เวทยาวงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39474 เด็กหญิง ดวงตวัน ห้วยห้อง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39475 เด็กหญิง ธัญรดา หอมรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39476 เด็กหญิง นภสร ปุรินทราภิบาล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39477 เด็กหญิง นภสร มณีรัตน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39478 เด็กหญิง นวิยา จันทรพิมล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39479 เด็กหญิง นิพัทธา ลาดศิลป์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39480 เด็กหญิง บัณฑิตา กลับรินทร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39481 เด็กหญิง บัณฑิตา แสนยะมูล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39482 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา โรจนเมฆา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39483 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เอี้ยวซิโป 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39484 เด็กหญิง ภัทรวดี เพ็งบุญ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39485 เด็กหญิง ระวิวรรณ สังข์ทองงาม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39486 เด็กหญิง วิชญภรณ์ จามพัฒน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39487 เด็กหญิง วิภา แซ่เตียว 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39488 เด็กหญิง ศศิธร แก้วพิชัย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39489 เด็กหญิง ศุภธิดา ชูศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39490 เด็กหญิง สุชัญญา หนูยิ้ม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39491 เด็กหญิง สุพิชชญา ทองทรัพย์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ