ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39452 เด็กชาย กรวิชญ์ เผือกสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39453 เด็กชาย ก้องภพ เดชขจรฤทธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39454 เด็กชาย กิตติภูมิ พิพัฒน์พงศ์นยนา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39455 เด็กชาย คเณศ เลิศคณาวนิชกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39456 เด็กชาย จรณวัฒน์ สังข์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39457 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นาคทองกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39458 เด็กชาย ชินกฤต เกิดสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39459 เด็กชาย ณัชธนพงษ์ ซุ่นสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39460 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39461 เด็กชาย ภูมิวิวัฒน์ นวลละออง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39462 เด็กชาย วิทวัส โตขาว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39463 เด็กชาย สรศักดิ์ แซ่แดง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39464 เด็กชาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39465 เด็กชาย หรรษวรรษ ชูนวลศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39466 เด็กหญิง กัญณภัทร แจ่มแจ้ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39467 เด็กหญิง จันทิมา ทิพย์มาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39468 เด็กหญิง ชัญญา ประยูรบุตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39469 เด็กหญิง ชื่นชิต ชิตพยัคฆ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39470 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สอนทวี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39471 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แซ่เตี้ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39472 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไตรเชษฐกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39473 เด็กหญิง ณัฐณิชา เวทยาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39474 เด็กหญิง ดวงตวัน ห้วยห้อง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39475 เด็กหญิง ธัญรดา หอมรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39476 เด็กหญิง นภสร ปุรินทราภิบาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39477 เด็กหญิง นภสร มณีรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39478 เด็กหญิง นวิยา จันทรพิมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39479 เด็กหญิง นิพัทธา ลาดศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39480 เด็กหญิง บัณฑิตา กลับรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39481 เด็กหญิง บัณฑิตา แสนยะมูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39482 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา โรจนเมฆา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39483 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เอี้ยวซิโป 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39484 เด็กหญิง ภัทรวดี เพ็งบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39485 เด็กหญิง ระวิวรรณ สังข์ทองงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39486 เด็กหญิง วิชญภรณ์ จามพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39487 เด็กหญิง วิภา แซ่เตียว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39488 เด็กหญิง ศศิธร แก้วพิชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39489 เด็กหญิง ศุภธิดา ชูศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39490 เด็กหญิง สุชัญญา หนูยิ้ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39491 เด็กหญิง สุพิชชญา ทองทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39994 เด็กชาย กชแก้ว คล้ายอุดม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39994 เด็กชาย กชแก้ว คล้ายอุดม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39995 เด็กชาย กรสรย หรนยุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39995 เด็กชาย กรสรย หรนยุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39996 เด็กชาย ก้องกฤษฏิ์ แช่มช้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39996 เด็กชาย ก้องกฤษฏิ์ แช่มช้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39997 เด็กชาย กัณฑ์กฤช ทับยัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39997 เด็กชาย กัณฑ์กฤช ทับยัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39998 เด็กชาย กิตตินันท์ หวังดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39998 เด็กชาย กิตตินันท์ หวังดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39999 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39999 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40000 เด็กชาย ชวิน ทองสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40000 เด็กชาย ชวิน ทองสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40001 เด็กชาย ฐิติวิชญ์ ยุทธวรวิทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40001 เด็กชาย ฐิติวิชญ์ ยุทธวรวิทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40002 เด็กชาย ณภัทร พัฒนจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40002 เด็กชาย ณภัทร พัฒนจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40003 เด็กชาย ณัฐภาส เชาวนการกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40003 เด็กชาย ณัฐภาส เชาวนการกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40004 เด็กชาย นิพิฐ กรมาทิตย์สุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40004 เด็กชาย นิพิฐ กรมาทิตย์สุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40005 เด็กชาย ปัญญพัชร์ ทองแผน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40005 เด็กชาย ปัญญพัชร์ ทองแผน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40006 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พฤฒิศาสตร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40006 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พฤฒิศาสตร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40007 เด็กชาย ภูชานันท์ ฤกษ์อ่อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40007 เด็กชาย ภูชานันท์ ฤกษ์อ่อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40008 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40008 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40009 เด็กชาย วานนท์ นวลพุ่มรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40009 เด็กชาย วานนท์ นวลพุ่มรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40010 เด็กชาย วินทกร หนูสีแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40010 เด็กชาย วินทกร หนูสีแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40011 เด็กชาย วีรวิชญ์ ดวงภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40011 เด็กชาย วีรวิชญ์ ดวงภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40012 เด็กชาย ศุภชัย เพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40012 เด็กชาย ศุภชัย เพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40013 เด็กชาย ฮานีส มุติชุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40013 เด็กชาย ฮานีส มุติชุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40014 เด็กหญิง กนิษฐา ประทีปดลปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40014 เด็กหญิง กนิษฐา ประทีปดลปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40015 เด็กหญิง กอแก้ว ทิพย์เดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40015 เด็กหญิง กอแก้ว ทิพย์เดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40016 เด็กหญิง จณิสตา พรหมยก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40016 เด็กหญิง จณิสตา พรหมยก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40017 เด็กหญิง ชนากานต์ ไมอินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40017 เด็กหญิง ชนากานต์ ไมอินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40018 เด็กหญิง ฐปนีย์ โชคคณาพิทักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40019 เด็กหญิง ณัฐชยา สัมพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40019 เด็กหญิง ณัฐชยา สัมพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40020 เด็กหญิง ณัฐณิชา พร้าก้อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40020 เด็กหญิง ณัฐณิชา พร้าก้อน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40021 เด็กหญิง ตระกูลแก้ว เกตุกัน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40021 เด็กหญิง ตระกูลแก้ว เกตุกัน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40022 เด็กหญิง ธนกานต์ ลักขีพินิศกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40022 เด็กหญิง ธนกานต์ ลักขีพินิศกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40023 เด็กหญิง ธีรวรรณ แซ่อุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40023 เด็กหญิง ธีรวรรณ แซ่อุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40024 เด็กหญิง นภิสา ใชเย็น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40024 เด็กหญิง นภิสา ใชเย็น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40025 เด็กหญิง นัทธมน นิกรปฏิพัทธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40025 เด็กหญิง นัทธมน นิกรปฏิพัทธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40026 เด็กหญิง ภาวิตา แทนชื่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40026 เด็กหญิง ภาวิตา แทนชื่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40027 เด็กหญิง รัศมิ์ลดา พวงงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40027 เด็กหญิง รัศมิ์ลดา พวงงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40028 เด็กหญิง ลิลิตตา บัวแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40028 เด็กหญิง ลิลิตตา บัวแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40029 เด็กหญิง ศุลีพร อินทร์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40029 เด็กหญิง ศุลีพร อินทร์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40030 เด็กหญิง สโรชา แสนยานุสิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40030 เด็กหญิง สโรชา แสนยานุสิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40031 เด็กหญิง สุธาสินี สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40031 เด็กหญิง สุธาสินี สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40032 เด็กหญิง อรนลิน บุญฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40032 เด็กหญิง อรนลิน บุญฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40033 นางสาว อัฑฒ์อมล กลิ่นเมฆ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40033 นางสาว อัฑฒ์อมล กลิ่นเมฆ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 รายการ