ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39492 เด็กชาย กณวรรธณ์ แซ่โง้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39493 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทิมเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39494 เด็กชาย เก่งกาจ ปานทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39495 เด็กชาย ชนกนันท์ ลายกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39496 เด็กชาย ชยาภัทร ผึ่งผาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39497 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ปานดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39498 เด็กชาย ณัฐวัศ เกื้อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39499 เด็กชาย ธนกร สอาดโพธิ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39500 เด็กชาย ธรรมรัตน์ นุ่นกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39501 เด็กชาย ธีธัช จรูญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39503 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39504 เด็กชาย ปัญญาพร สุวรรณมาลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39505 เด็กชาย ปัณณทัต หมวดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39506 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ แก้วกล่ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39507 เด็กชาย พชรพล ประทุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39508 เด็กชาย พยุหพล ช่างคิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39509 เด็กชาย สัณฐิพงศ์ ห้วงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39510 เด็กชาย สืบพงศ์ ปราบสงคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39511 เด็กหญิง กมลทิพย์ อินทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39512 เด็กหญิง กุลธิดา โอยิ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39513 เด็กหญิง เกวลิน โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39514 เด็กหญิง จินต์จุฑา เฉลิมพิพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39515 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39516 เด็กหญิง ฐณมน ศรีประเทศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39517 เด็กหญิง ฐิตวันต์ เงินเลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39518 เด็กหญิง ฐิตา ลีละพงศ์วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39519 เด็กหญิง ณภัสภรณ์ เกิดก่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39520 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39521 เด็กหญิง ณิชารีย์ มาลารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39522 เด็กหญิง นิติยา นาคพิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39523 เด็กหญิง ปุณยนุช หทัยวสีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39525 เด็กหญิง พิมพิศา ดวงมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39526 เด็กหญิง พิรญาณ์ สิงห์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39527 เด็กหญิง เพชรมณี มธุรพจน์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39528 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ โสพลพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39529 เด็กหญิง วรรณรดา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39530 เด็กหญิง วาสิตา แก้วเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39531 เด็กหญิง ศศิร์ธารน์ เพชรแก้วนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39532 เด็กหญิง สุธิมนต์ มีพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39533 เด็กหญิง สุพิชญา บุญส่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39534 เด็กหญิง สู่ขวัญ รจนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39535 เด็กหญิง อัญมณี นนทชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40034 เด็กชาย กัณพัฒน์ จุลวัจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40034 เด็กชาย กัณพัฒน์ จุลวัจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40035 เด็กชาย คณาทิป เวชสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40035 เด็กชาย คณาทิป เวชสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40036 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชัยขันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40036 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชัยขันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40037 เด็กชาย ณัฐพล เดชรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40037 เด็กชาย ณัฐพล เดชรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40038 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โรยทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40038 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โรยทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40039 เด็กชาย ธีรวีร์ บุญฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40039 เด็กชาย ธีรวีร์ บุญฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40040 เด็กชาย ธีรุฒม์ หีตจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40040 เด็กชาย ธีรุฒม์ หีตจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40041 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์ทัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40041 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์ทัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40042 เด็กชาย นวชีวัน เพชรดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40042 เด็กชาย นวชีวัน เพชรดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40043 เด็กชาย บัญญวัต ขวัญเฉื่อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40043 เด็กชาย บัญญวัต ขวัญเฉื่อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40044 เด็กชาย พงศกร พละเลิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40044 เด็กชาย พงศกร พละเลิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40045 เด็กชาย พศิน แก้วณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40045 เด็กชาย พศิน แก้วณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40046 เด็กชาย ภาคิน เสี่ยงฉิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40046 เด็กชาย ภาคิน เสี่ยงฉิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40047 เด็กชาย ภาสุ ธรรมนิยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40047 เด็กชาย ภาสุ ธรรมนิยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40048 เด็กชาย ภูริช อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40048 เด็กชาย ภูริช อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40049 เด็กชาย ภูริภัทร รัศมีวิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40049 เด็กชาย ภูริภัทร รัศมีวิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40050 เด็กชาย สิรธีร์ วณิชชานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40050 เด็กชาย สิรธีร์ วณิชชานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40051 เด็กชาย อิศร วัฒนศัพท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40051 เด็กชาย อิศร วัฒนศัพท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40052 เด็กหญิง กฤษณากร ลิ่มวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40052 เด็กหญิง กฤษณากร ลิ่มวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40053 เด็กหญิง จิดาภา เทพพานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40053 เด็กหญิง จิดาภา เทพพานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40054 เด็กหญิง ชนิสรา แวทไธสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40054 เด็กหญิง ชนิสรา แวทไธสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40055 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ช่วงรัตนาวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40055 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ช่วงรัตนาวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40056 เด็กหญิง ฐิตินาถ จันทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40056 เด็กหญิง ฐิตินาถ จันทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40057 เด็กหญิง ฐิติรวดา รอดทราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40057 เด็กหญิง ฐิติรวดา รอดทราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40058 เด็กหญิง ณัฐมน ดีมีศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40058 เด็กหญิง ณัฐมน ดีมีศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40059 เด็กหญิง ณิชาภัทร ภักดีพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40059 เด็กหญิง ณิชาภัทร ภักดีพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40060 เด็กหญิง นฤมล ภูมิไชยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40060 เด็กหญิง นฤมล ภูมิไชยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40061 เด็กหญิง นันท์ชพร รักบ้านเพิง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40061 เด็กหญิง นันท์ชพร รักบ้านเพิง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40062 เด็กหญิง นิจวรีย์ ศรีอรุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40062 เด็กหญิง นิจวรีย์ ศรีอรุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40063 เด็กหญิง ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40063 เด็กหญิง ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40064 เด็กหญิง ปัญจพร แสงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40064 เด็กหญิง ปัญจพร แสงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40065 เด็กหญิง พรนภัส สุทธิจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40065 เด็กหญิง พรนภัส สุทธิจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40066 เด็กหญิง พรรษนันท์ พรหมณาเวช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40066 เด็กหญิง พรรษนันท์ พรหมณาเวช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40067 เด็กหญิง พราวรวี คำแหง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40067 เด็กหญิง พราวรวี คำแหง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40068 เด็กหญิง พริมา พุทธเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40068 เด็กหญิง พริมา พุทธเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40069 เด็กหญิง พิชญาภัค สุวรรณสาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40069 เด็กหญิง พิชญาภัค สุวรรณสาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40070 เด็กหญิง พิชยา สิทธิพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40070 เด็กหญิง พิชยา สิทธิพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40071 เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไชยถาวร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40071 เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไชยถาวร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40072 เด็กหญิง ภาวิตา ศรีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40072 เด็กหญิง ภาวิตา ศรีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40073 เด็กหญิง มณทริกา ช่วยจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40073 เด็กหญิง มณทริกา ช่วยจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40074 เด็กหญิง มัญชุพร บุญคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 40074 เด็กหญิง มัญชุพร บุญคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 40075 เด็กหญิง ราธาวดี ทวีสุวรรณศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40075 เด็กหญิง ราธาวดี ทวีสุวรรณศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40076 เด็กหญิง ริณาภัทร ทองสีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 40076 เด็กหญิง ริณาภัทร ทองสีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 40077 เด็กหญิง วิษประภา พรหมปรีดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40077 เด็กหญิง วิษประภา พรหมปรีดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40078 เด็กหญิง ศรสวรรค์ แดงหวาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 40078 เด็กหญิง ศรสวรรค์ แดงหวาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
133 40079 เด็กหญิง สุพิชชานันท์ วรรณโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
134 40079 เด็กหญิง สุพิชชานันท์ วรรณโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 40080 เด็กหญิง อริสา มุกดาพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 40080 เด็กหญิง อริสา มุกดาพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 รายการ