ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39492 เด็กชาย กณวรรธณ์ แซ่โง้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39493 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทิมเกตุ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39494 เด็กชาย เก่งกาจ ปานทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39495 เด็กชาย ชนกนันท์ ลายกำเหนิด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39496 เด็กชาย ชยาภัทร ผึ่งผาย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39497 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ปานดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39498 เด็กชาย ณัฐวัศ เกื้อสกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39499 เด็กชาย ธนกร สอาดโพธิ์ทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39500 เด็กชาย ธรรมรัตน์ นุ่นกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39501 เด็กชาย ธีธัช จรูญรักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39503 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39504 เด็กชาย ปัญญาพร สุวรรณมาลย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39505 เด็กชาย ปัณณทัต หมวดทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39506 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ แก้วกล่ำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39507 เด็กชาย พชรพล ประทุมรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39508 เด็กชาย พยุหพล ช่างคิด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39509 เด็กชาย สัณฐิพงศ์ ห้วงทรัพย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39510 เด็กชาย สืบพงศ์ ปราบสงคราม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39511 เด็กหญิง กมลทิพย์ อินทร์แดง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39512 เด็กหญิง กุลธิดา โอยิ่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39513 เด็กหญิง เกวลิน โพธิ์เพชร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39514 เด็กหญิง จินต์จุฑา เฉลิมพิพัฒน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39515 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ หงษ์ทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39516 เด็กหญิง ฐณมน ศรีประเทศ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39517 เด็กหญิง ฐิตวันต์ เงินเลี่ยม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39518 เด็กหญิง ฐิตา ลีละพงศ์วัฒนา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39519 เด็กหญิง ณภัสภรณ์ เกิดก่อ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39520 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประจง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39521 เด็กหญิง ณิชารีย์ มาลารัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39522 เด็กหญิง นิติยา นาคพิน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39523 เด็กหญิง ปุณยนุช หทัยวสีวงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39525 เด็กหญิง พิมพิศา ดวงมณี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39526 เด็กหญิง พิรญาณ์ สิงห์ทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39527 เด็กหญิง เพชรมณี มธุรพจน์สวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39528 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ โสพลพันธุ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39529 เด็กหญิง วรรณรดา ศักดา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39530 เด็กหญิง วาสิตา แก้วเรือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39531 เด็กหญิง ศศิร์ธารน์ เพชรแก้วนา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39532 เด็กหญิง สุธิมนต์ มีพัฒน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39533 เด็กหญิง สุพิชญา บุญส่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39534 เด็กหญิง สู่ขวัญ รจนา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39535 เด็กหญิง อัญมณี นนทชิต 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40034 เด็กชาย กัณพัฒน์ จุลวัจน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40035 เด็กชาย คณาทิป เวชสุวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40036 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชัยขันท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40037 เด็กชาย ณัฐพล เดชรักษา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40038 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โรยทองคำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40039 เด็กชาย ธีรวีร์ บุญฤทธิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40040 เด็กชาย ธีรุฒม์ หีตจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40041 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์ทัน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40042 เด็กชาย นวชีวัน เพชรดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40043 เด็กชาย บัญญวัต ขวัญเฉื่อย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40044 เด็กชาย พงศกร พละเลิศ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40045 เด็กชาย พศิน แก้วณรงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40046 เด็กชาย ภาคิน เสี่ยงฉิน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40047 เด็กชาย ภาสุ ธรรมนิยม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40048 เด็กชาย ภูริช อินทวิเศษ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40049 เด็กชาย ภูริภัทร รัศมีวิชัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40050 เด็กชาย สิรธีร์ วณิชชานนท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40051 เด็กชาย อิศร วัฒนศัพท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40052 เด็กหญิง กฤษณากร ลิ่มวงษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40053 เด็กหญิง จิดาภา เทพพานิช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40054 เด็กหญิง ชนิสรา แวทไธสง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40055 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ช่วงรัตนาวรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40056 เด็กหญิง ฐิตินาถ จันทร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40057 เด็กหญิง ฐิติรวดา รอดทราย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40058 เด็กหญิง ณัฐมน ดีมีศรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40059 เด็กหญิง ณิชาภัทร ภักดีพล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40060 เด็กหญิง นฤมล ภูมิไชยา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40061 เด็กหญิง นันท์ชพร รักบ้านเพิง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40062 เด็กหญิง นิจวรีย์ ศรีอรุณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40063 เด็กหญิง ปวิสรา ด่านภู่วงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40064 เด็กหญิง ปัญจพร แสงแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40065 เด็กหญิง พรนภัส สุทธิจำนงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40066 เด็กหญิง พรรษนันท์ พรหมณาเวช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40067 เด็กหญิง พราวรวี คำแหง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40068 เด็กหญิง พริมา พุทธเมธา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40069 เด็กหญิง พิชญาภัค สุวรรณสาม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40070 เด็กหญิง พิชยา สิทธิพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40071 เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไชยถาวร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40072 เด็กหญิง ภาวิตา ศรีไทย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40073 เด็กหญิง มณทริกา ช่วยจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40074 เด็กหญิง มัญชุพร บุญคง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40075 เด็กหญิง ราธาวดี ทวีสุวรรณศักดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40076 เด็กหญิง ริณาภัทร ทองสีทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40077 เด็กหญิง วิษประภา พรหมปรีดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40078 เด็กหญิง ศรสวรรค์ แดงหวาน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40079 เด็กหญิง สุพิชชานันท์ วรรณโร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40080 เด็กหญิง อริสา มุกดาพิทักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 รายการ