ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39536 เด็กชาย กฤตยชญ์ จันทร์เดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39537 เด็กชาย กิตติธัช หล้าแหล่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39538 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ รอดภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39539 เด็กชาย ณภัทร อินทเอื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39540 เด็กชาย ธเนศพล เจริญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39541 เด็กชาย บารมี ว่องวิทยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39542 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บุญปล้อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39543 เด็กชาย ปุณณภพ ช่อผกาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39544 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ อุดมมะดัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39545 เด็กชาย พศุตม์ คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39546 เด็กชาย ภัทรพล พวงสุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39547 เด็กชาย ศิรชัช ขนายน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39548 เด็กชาย ศิวพงษ์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39549 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สองแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39550 เด็กชาย อกนิษฐ์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39551 เด็กหญิง กษมา ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39552 เด็กหญิง กานต์ธิดา เหมือนภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39553 เด็กหญิง เกตน์สิริ บุญฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39554 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เศรษฐการ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39555 เด็กหญิง ฉันท์ณิชา จันทร์ประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39556 เด็กหญิง ชญานิศ เล็กอาราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39557 เด็กหญิง ชนากานต์ โกสิยพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39558 เด็กหญิง ชลธร ศิริวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39559 เด็กหญิง ฐิติชญา สันติพนาวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39560 เด็กหญิง ณัฐกมล เซ่งล้ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39561 เด็กหญิง ณิชา ชูเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39562 เด็กหญิง ณิชาภัทร ประจิตร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39563 เด็กหญิง ทักษอร สังข์สิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39564 เด็กหญิง ธัญภัค ภัทรนิรันดร์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39565 เด็กหญิง ธีรภรณ์ เทียนไชย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39566 เด็กหญิง นงนภัส จินดาศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39567 เด็กหญิง นภัสนันท์ ป้องภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39568 เด็กหญิง นลพรรณ ระประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39569 เด็กหญิง นันท์นภัส ภู่วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39570 เด็กหญิง นานา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39571 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39572 เด็กหญิง ปิยธิดา หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39573 เด็กหญิง ปุณญิศา เมืองพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39574 เด็กหญิง รติมา อุปการวงศ์ชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39575 เด็กหญิง วรัญญา ยอดประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39576 เด็กหญิง วาริภินทุ์ พัฒน์พ่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39577 เด็กหญิง ศศิวิมล ชูสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39578 เด็กหญิง สิรามล สะอาดใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39579 เด็กหญิง อนลัส ภู่บาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40081 เด็กชาย กฤษฎา นาวาทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40081 เด็กชาย กฤษฎา นาวาทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40082 เด็กชาย ก้องภพ อินทร์โสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40082 เด็กชาย ก้องภพ อินทร์โสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40083 เด็กชาย กันต์ธีร์ วัชรเฉลิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40083 เด็กชาย กันต์ธีร์ วัชรเฉลิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40084 เด็กชาย คณิศร โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40084 เด็กชาย คณิศร โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40085 เด็กชาย คมกฤษ หทัยวสีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40085 เด็กชาย คมกฤษ หทัยวสีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40086 เด็กชาย คิมพัฒน์ วัฏิสุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40086 เด็กชาย คิมพัฒน์ วัฏิสุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40087 เด็กชาย จิรวิวัฒน์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40087 เด็กชาย จิรวิวัฒน์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40088 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ หนูคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40088 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ หนูคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40089 เด็กชาย นิติภูมิ พราหมณ์ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40089 เด็กชาย นิติภูมิ พราหมณ์ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40090 เด็กชาย พิชญะ แก้วบุญส่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40090 เด็กชาย พิชญะ แก้วบุญส่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40091 เด็กชาย ภูริวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40091 เด็กชาย ภูริวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40092 เด็กชาย รพีภัทร หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40092 เด็กชาย รพีภัทร หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40093 เด็กชาย ศักดินนท์ แสงอรุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40093 เด็กชาย ศักดินนท์ แสงอรุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40094 เด็กชาย ศิวกร รักษ์วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40094 เด็กชาย ศิวกร รักษ์วงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40095 เด็กชาย ศุภณัฐ โภคภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40095 เด็กชาย ศุภณัฐ โภคภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40096 เด็กชาย สุภกิณห์ เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40096 เด็กชาย สุภกิณห์ เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40097 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วงศ์พิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40097 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วงศ์พิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40098 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ จิตพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40098 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ จิตพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40099 เด็กหญิง กชกร ออไอสูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40099 เด็กหญิง กชกร ออไอสูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40100 เด็กหญิง กวิสรา รามศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40100 เด็กหญิง กวิสรา รามศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40101 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ สาลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40101 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ สาลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40102 เด็กหญิง เก็จแก้ว อภินันทชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40102 เด็กหญิง เก็จแก้ว อภินันทชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40103 เด็กหญิง จันทกานต์ สุมน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40103 เด็กหญิง จันทกานต์ สุมน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40104 เด็กหญิง จิรัชญา สังข์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40104 เด็กหญิง จิรัชญา สังข์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40105 เด็กหญิง เจนจิรา แซ่เตียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40105 เด็กหญิง เจนจิรา แซ่เตียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40106 เด็กหญิง ชญาณิศ บุณยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40106 เด็กหญิง ชญาณิศ บุณยรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40107 เด็กหญิง ณฐกร พงษ์ประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40107 เด็กหญิง ณฐกร พงษ์ประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40108 เด็กหญิง ณัฐณิชา ขาวล้วน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40108 เด็กหญิง ณัฐณิชา ขาวล้วน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40109 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นวลเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40109 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นวลเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40110 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สัตยาคม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40110 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สัตยาคม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40111 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ อินทโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40111 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ อินทโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40112 เด็กหญิง ดณยภัทร โภคภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40112 เด็กหญิง ดณยภัทร โภคภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40113 เด็กหญิง ธรรญชนก รัชชะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40113 เด็กหญิง ธรรญชนก รัชชะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40114 เด็กหญิง ธัญพิชชา ตรีทิพย์ภิญโญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40114 เด็กหญิง ธัญพิชชา ตรีทิพย์ภิญโญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40115 เด็กหญิง ปวีณ์นุช พลดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40115 เด็กหญิง ปวีณ์นุช พลดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40116 เด็กหญิง ปิ่นรดา สันติสุธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40116 เด็กหญิง ปิ่นรดา สันติสุธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40117 เด็กหญิง พลอย วาเลนทีเน่ ชุลเซ่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40117 เด็กหญิง พลอย วาเลนทีเน่ ชูลเซ่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40118 เด็กหญิง พิมพ์พิชา ไสยรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40118 เด็กหญิง พิมพ์พิชา ไสยรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40119 เด็กหญิง ภัฏณิช จันทรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40119 เด็กหญิง ภัฏณิช จันทรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40120 เด็กหญิง ภัทรวดี เพชรกรด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 40120 เด็กหญิง ภัทรวดี เพชรกรด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 40121 เด็กหญิง ภัทรอร ศรีทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40121 เด็กหญิง ภัทรอร ศรีทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40122 เด็กหญิง วริศรา นทีธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 40122 เด็กหญิง วริศรา นทีธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 40123 เด็กหญิง วศวดี เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40123 เด็กหญิง วศวดี เจริญลาภ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40124 เด็กหญิง วีรยา อินทรกำเนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 40124 เด็กหญิง วีรยา อินทรกำเนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
133 40125 เด็กหญิง ษิฐิลักษณ์ สุวรรณศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
134 40125 เด็กหญิง ษิฐิลักษณ์ สุวรรณศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 40126 เด็กหญิง สรียาวรรณ คงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 40126 เด็กหญิง สรียาวรรณ คงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
137 40127 เด็กหญิง สุประวีณ์ พงษ์ประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
138 40127 เด็กหญิง สุประวีณ์ พงษ์ประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
138 รายการ