ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39536 เด็กชาย กฤตยชญ์ จันทร์เดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39537 เด็กชาย กิตติธัช หล้าแหล่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39538 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ รอดภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39539 เด็กชาย ณภัทร อินทเอื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39540 เด็กชาย ธเนศพล เจริญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39541 เด็กชาย บารมี ว่องวิทยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39542 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บุญปล้อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39543 เด็กชาย ปุณณภพ ช่อผกาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39544 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ อุดมมะดัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39545 เด็กชาย พศุตม์ คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39546 เด็กชาย ภัทรพล พวงสุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39547 เด็กชาย ศิรชัช ขนายน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39548 เด็กชาย ศิวพงษ์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39549 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สองแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39550 เด็กชาย อกนิษฐ์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39551 เด็กหญิง กษมา ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39552 เด็กหญิง กานต์ธิดา เหมือนภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39553 เด็กหญิง เกตน์สิริ บุญฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39554 เด็กหญิง จุฑารัตน์ เศรษฐการ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39555 เด็กหญิง ฉันท์ณิชา จันทร์ประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39556 เด็กหญิง ชญานิศ เล็กอาราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39557 เด็กหญิง ชนากานต์ โกสิยพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39558 เด็กหญิง ชลธร ศิริวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39559 เด็กหญิง ฐิติชญา สันติพนาวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39560 เด็กหญิง ณัฐกมล เซ่งล้ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39561 เด็กหญิง ณิชา ชูเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39562 เด็กหญิง ณิชาภัทร ประจิตร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39563 เด็กหญิง ทักษอร สังข์สิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39564 เด็กหญิง ธัญภัค ภัทรนิรันดร์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39565 เด็กหญิง ธีรภรณ์ เทียนไชย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39566 เด็กหญิง นงนภัส จินดาศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39567 เด็กหญิง นภัสนันท์ ป้องภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39568 เด็กหญิง นลพรรณ ระประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39569 เด็กหญิง นันท์นภัส ภู่วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39570 เด็กหญิง นานา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39571 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39572 เด็กหญิง ปิยธิดา หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39573 เด็กหญิง ปุณญิศา เมืองพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39574 เด็กหญิง รติมา อุปการวงศ์ชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39575 เด็กหญิง วรัญญา ยอดประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39576 เด็กหญิง วาริภินทุ์ พัฒน์พ่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39577 เด็กหญิง ศศิวิมล ชูสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39578 เด็กหญิง สิรามล สะอาดใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39579 เด็กหญิง อนลัส ภู่บาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 รายการ