ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39580 เด็กชาย จักรภัทร ชวลิตชีวิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39581 เด็กชาย ชนกันต์ สุขกลับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39582 เด็กชาย ชนะศักดิ์ ภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39583 เด็กชาย ณัฐพล บุญเกษม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39584 เด็กชาย ณัฐวัตร ชูณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39585 เด็กชาย ทัตธน จิตราภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39586 เด็กชาย ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39587 เด็กชาย ธนภัทร ชูเชื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39588 เด็กชาย ธนวัฒน์ เมธาวัฒนสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39589 เด็กชาย พีรพัชร มีชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39590 เด็กชาย ภานุวิชญ์ วารีเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39591 เด็กชาย ภูพิรัฐ พิกุลทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39592 เด็กชาย ภูริณัฐ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39593 เด็กชาย วัณณภัส อยู่รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39594 เด็กชาย วิชญปรัชญ์ จันทร์อินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39595 เด็กชาย สัญญา ชาติเน้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39596 เด็กชาย อาทิตย์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39597 เด็กหญิง กนกพร พุกดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39598 เด็กหญิง กมลชนก ขวัญดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39599 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ปัจฉิมทิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39600 เด็กหญิง กัลญาณี บุญชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39601 เด็กหญิง ฉัตรแก้ว สุวรรณอำภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39602 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39603 เด็กหญิง ญาดา รุ่งช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39604 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ดาราสิชฌน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39605 เด็กหญิง ณฐิกา กิตติพลจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39606 เด็กหญิง ณัชชา กายซิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39607 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เกตุประกอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39608 เด็กหญิง ธนพร มโนธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39609 เด็กหญิง นันทนา ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39610 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ อนุกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39611 เด็กหญิง พิชฌาภา เพียรเจริญศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39612 เด็กหญิง พิมพ์ทอง ช่วยเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39613 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ บุญเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39614 เด็กหญิง ภัธรนันท์ สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39615 เด็กหญิง มุฑิตา สวนสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39616 เด็กหญิง ยวิษฐา สุมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39617 เด็กหญิง วรพรรณ ลาภยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39618 เด็กหญิง ศศิดา คุณสนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39619 เด็กหญิง โศภิษฐา ภู่สกุลสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39621 เด็กหญิง สุวภัทร ศรีน้ำรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39622 เด็กหญิง อนัญญา เล่าสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39623 เด็กหญิง อังคณา ทองหัวเตย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40128 เด็กชาย กฤตฤณ เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40128 เด็กชาย กฤตฤณ เทือกสุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40129 เด็กชาย กฤติณ เพชรแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40129 เด็กชาย กฤติณ เพชรแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40130 เด็กชาย คมน์ ขาวจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40130 เด็กชาย คมน์ ขาวจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40131 เด็กชาย ชญานิน ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40131 เด็กชาย ชญานิน ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40132 เด็กชาย ชยุตม์ จันทร์เลื่อน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40132 เด็กชาย ชยุตม์ จันทร์เลื่อน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40133 เด็กชาย ชินดนัย คงชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40133 เด็กชาย ชินดนัย คงชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40134 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40134 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40135 เด็กชาย ณภัฏรพี ผุดประสิทธิกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40135 เด็กชาย ณภัฏรพี ผุดประสิทธิกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40136 เด็กชาย ทวีศักดิ์ เขียวดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40136 เด็กชาย ทวีศักดิ์ เขียวดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40138 เด็กชาย ธัชนนท์ เนียมละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40138 เด็กชาย ธัชนนท์ เนียมละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40139 เด็กชาย ธีวรา ด้วงเพ็ชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40139 เด็กชาย ธีวรา ด้วงเพ็ชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40140 เด็กชาย พงษ์ศธร ถาวโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40140 เด็กชาย พงษ์ศธร ถาวโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40141 เด็กชาย พลภัทร วรรณุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40141 เด็กชาย พลภัทร วรรณุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40142 เด็กชาย พีระพัฒน์ มาทา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40142 เด็กชาย พีระพัฒน์ มาทา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40143 เด็กชาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40143 เด็กชาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40144 เด็กชาย ภัทรพล สีดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40144 เด็กชาย ภัทรพล สีดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40145 เด็กชาย ภูมิรพี วิมลจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40145 เด็กชาย ภูมิรพี วิมลจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40146 เด็กชาย ภูริณัฐ บัลลพ์วานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40146 เด็กชาย ภูริณัฐ บัลลพ์วานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40147 เด็กชาย มรุเดช แก้วประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40147 เด็กชาย มรุเดช แก้วประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40148 เด็กชาย วรพจน์ เพ็ชรหับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40148 เด็กชาย วรพจน์ เพ็ชรหับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40149 เด็กชาย วีรภัทร กมลลาศลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40149 เด็กชาย วีรภัทร กมลลาศลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40150 เด็กชาย วีรภัทร ชาญเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40150 เด็กชาย วีรภัทร ชาญเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40151 เด็กหญิง กัญญ์วราพร ทิพย์ประชาบาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40151 เด็กหญิง กัญญ์วราพร ทิพย์ประชาบาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40152 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แซ่ลิ้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40152 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แซ่ลิ้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40153 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40153 เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40154 เด็กหญิง ชาลิสา แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40154 เด็กหญิง ชาลิสา แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40155 เด็กหญิง ณัฐธิดา พัฒน์วั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40155 เด็กหญิง ณัฐธิดา พัฒน์วั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40156 เด็กหญิง ณัฐนรี เงินเหลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40156 เด็กหญิง ณัฐนรี เงินเหลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40157 เด็กหญิง ณิชากานต์ ชัยสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40157 เด็กหญิง ณิชากานต์ ชัยสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40158 เด็กหญิง ดฤษณรรฐ กระจ่างจบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40158 เด็กหญิง ดฤษณรรฐ กระจ่างจบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40159 เด็กหญิง ธัญชนก ผิวนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40159 เด็กหญิง ธัญชนก ผิวนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40160 เด็กหญิง นรีกานต์ กุยสาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40160 เด็กหญิง นรีกานต์ กุยสาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40161 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์แสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40161 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์แสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40162 เด็กหญิง ปพิชญา ทั่งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40162 เด็กหญิง ปพิชญา ทั่งศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40163 เด็กหญิง ปาณิสรา ปานอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40163 เด็กหญิง ปาณิสรา ปานอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40164 เด็กหญิง ปิยากร กาญจนามัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40164 เด็กหญิง ปิยากร กาญจนามัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40165 เด็กหญิง พัณณิตา สุขสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40165 เด็กหญิง พัณณิตา สุขสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40166 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ นาคบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40166 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ นาคบำรุง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40167 เด็กหญิง ภาวรินทร์ ไทรงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40167 เด็กหญิง ภาวรินทร์ ไทรงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40168 เด็กหญิง ลันตา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40168 เด็กหญิง ลันตา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 40169 เด็กหญิง วรัญญา โลติกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 40169 เด็กหญิง วรัญญา โลติกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40170 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40170 เด็กหญิง วรัญญา สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 40171 เด็กหญิง วิชญานันท์ สุวรรณมุติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 40171 เด็กหญิง วิชญานันท์ สุวรรณมุติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40172 เด็กหญิง สุทธิดา ทาระบา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40172 เด็กหญิง สุทธิดา ทาระบา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 40173 เด็กหญิง สุธางศุ์รัตน์ ทองรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
133 40173 เด็กหญิง สุธางศุ์รัตน์ ทองรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
134 40174 เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 40174 เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 รายการ