ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39624 เด็กชาย ณัฏฐปกรณ์ จิตพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39625 เด็กชาย ทัชฏ์พิชากร พละโสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39626 เด็กชาย ธนพลธ์ ทองสุริวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39627 เด็กชาย ธนภัทร เจริญชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39628 เด็กชาย ธวัชชัย เรืองสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39629 เด็กชาย ธิปภัทร เบญจพรกุลนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39630 เด็กชาย ปัสส์ ปราสาทิกะพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39632 เด็กชาย พงศ์ปณต ศาศวัตตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39633 เด็กชาย ภาณุพงศ์ วารีเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39634 เด็กชาย ยศภัทร จรจรัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39635 เด็กชาย ศักดิธัช ขวัญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39636 เด็กชาย ศักดิธัช ตุลารักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39637 เด็กชาย ศิวกร สุวรรณโณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39638 เด็กชาย ศุภวัฒน์ สุวรรณภิวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39639 เด็กชาย สรนรินทร์ คมขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39640 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ หะหมาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39641 เด็กหญิง กชนิภา แสงสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39642 เด็กหญิง กัญญ์วรา สมุทรเก่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39643 เด็กหญิง ชนากานต์ บุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39644 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุริไพศาลสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39645 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พรหมวานิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39646 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันจินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39647 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทียนประทีป 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39648 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศุภราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39649 เด็กหญิง ณัฐติกา แกมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39650 เด็กหญิง ณัฐนรี รอดจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39651 เด็กหญิง ณิชกมล ว่องไวพาณิชย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39652 เด็กหญิง แทนฝัน สุวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39653 เด็กหญิง ธัญพร เพชรอนันตกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39654 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ พันธ์ธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39655 เด็กหญิง ธิมาดา นิกาหลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39656 เด็กหญิง นภัสสร มีชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39657 เด็กหญิง นันท์ชพร ยินดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39658 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39659 เด็กหญิง ประภาภรณ์ บัวจีน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39660 เด็กหญิง พลอยไพลิน มูสิกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39661 เด็กหญิง พัชรมน เกตุเผือก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39662 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39663 เด็กหญิง วริศรา เมฆมูสิก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39664 เด็กหญิง สิริมา เลิศตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39665 เด็กหญิง อชิรญา สุปันตี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39666 เด็กหญิง อพิชญา แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39883 เด็กหญิง เบญญาภา คุ้มวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 40175 เด็กชาย กษิดิศ จีนหมั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 40175 เด็กชาย กษิดิศ จีนหมั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 40176 เด็กชาย จิรัฏฐ์ชยุต วงศ์ชูศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40176 เด็กชาย จิรัฏฐ์ชยุต วงศ์ชูศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40177 เด็กชาย ชินาธิป ทองหยู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40177 เด็กชาย ชินาธิป ทองหยู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40178 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ชาติวิทยาศิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40178 เด็กชาย ณัฐกิตต์ ชาติวิทยาศิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40179 เด็กชาย ติวานนท์ สมกระษาปณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40179 เด็กชาย ติวานนท์ สมกระษาปณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40180 เด็กชาย ธนธรณ์ ไกรเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40180 เด็กชาย ธนธรณ์ ไกรเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40181 เด็กชาย ธนิท ประกลป์กรณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40181 เด็กชาย ธนิท ประกลป์กรณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40182 เด็กชาย ธีรทัต เฟื่องฟู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40182 เด็กชาย ธีรทัต เฟื่องฟู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40183 เด็กชาย ธีรนันท์ แซ่อุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40183 เด็กชาย ธีรนันท์ แซ่อุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40184 เด็กชาย ธีริท จิตรจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40184 เด็กชาย ธีริท จิตรจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40185 เด็กชาย ปณัฐกิตต์ สุทธิจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40185 เด็กชาย ปณัฐกิตต์ สุทธิจำนงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40186 เด็กชาย ปัญจพล ประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40186 เด็กชาย ปัญจพล ประพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40187 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เสนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40187 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เสนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40188 เด็กชาย พลวัต พัฒน์สิทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40188 เด็กชาย พลวัต พัฒน์สิทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40189 เด็กชาย พีรพล เนาว์นาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40189 เด็กชาย พีรพล เนาว์นาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40190 เด็กชาย พีรวัส ใจปลื้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40190 เด็กชาย พีรวัส ใจปลื้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40191 เด็กชาย ภาคภูมิ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40191 เด็กชาย ภาคภูมิ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40192 เด็กชาย ภูดิศ ห่วงจริง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40192 เด็กชาย ภูดิศ ห่วงจริง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40193 เด็กชาย รุจิภาส จันทร์ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40193 เด็กชาย รุจิภาส จันทร์ศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40194 เด็กชาย วรวิทย์ จิตอารีย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40194 เด็กชาย วรวิทย์ จิตอารีย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40195 เด็กชาย สิรดนัย ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40195 เด็กชาย สิรดนัย ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40196 เด็กชาย สุรจักษ์ บุญมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40196 เด็กชาย สุรจักษ์ บุญมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40197 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40197 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40198 เด็กชาย อกนิษฐ์ กุลไพจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40198 เด็กชาย อกนิษฐ์ กุลไพจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40199 เด็กหญิง กรกมล กลับแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40199 เด็กหญิง กรกมล กลับแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40200 เด็กหญิง กัญญ์กมล โสภณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40200 เด็กหญิง กัญญ์กมล โสภณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40201 เด็กหญิง จรัสศรี ปานแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40201 เด็กหญิง จรัสศรี ปานแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40202 เด็กหญิง จุฑามาศ แซ่อุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40202 เด็กหญิง จุฑามาศ แซ่อุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40203 เด็กหญิง ชญานิศ ทองแสงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40203 เด็กหญิง ชญานิศ ทองแสงแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40204 เด็กหญิง ชลันดา เจริญขุน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40204 เด็กหญิง ชลันดา เจริญขุน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40205 เด็กหญิง ทักษิณาลัย รอดเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40205 เด็กหญิง ทักษิณาลัย รอดเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40206 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40206 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40207 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บางรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40207 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บางรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40208 เด็กหญิง ปุณยนุช ช่างทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40208 เด็กหญิง ปุณยนุช ช่างทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40209 เด็กหญิง พรน้ำทิพย์ วิมลทรง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40209 เด็กหญิง พรน้ำทิพย์ วิมลทรง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40210 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ธันยาดิษย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40210 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ธันยาดิษย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40211 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ชำนาญเนตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40211 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ชำนาญเนตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40212 เด็กหญิง ภคนันท์ ตั้งขันติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40212 เด็กหญิง ภคนันท์ ตั้งขันติกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40213 เด็กหญิง ภคมน เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40213 เด็กหญิง ภคมน เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40214 เด็กหญิง มัตสริน เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40214 เด็กหญิง มัตสริน เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 40215 เด็กหญิง วริศรา อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 40215 เด็กหญิง วริศรา อินทวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40216 เด็กหญิง วลิฐา เม่งเวหา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40216 เด็กหญิง วลิฐา เม่งเวหา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 40217 เด็กหญิง ศรุดา รัตนกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 40217 เด็กหญิง ศรุดา รัตนกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40218 เด็กหญิง ศิรประภา คามบุศย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40218 เด็กหญิง ศิรประภา คามบุศย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 40220 เด็กหญิง สุปรียา เพ็ชรปาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
133 40220 เด็กหญิง สุปรียา เพ็ชรปาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
134 40221 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 40221 เด็กหญิง อชิรญาณ์ สงสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 40454 เด็กหญิง ถวัลยา น้ำขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 รายการ