ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39667 เด็กชาย กิจจาพัฒน์ จารุพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39668 เด็กชาย จุลจักร ไพรพิสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39669 เด็กชาย ชวทักษ์ ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39670 เด็กชาย ชัยพงศ์ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39671 เด็กชาย ณัฐภพ แพน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39672 เด็กชาย ณัฐภัทร เพ็ชรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39673 เด็กชาย ธัชพล สุวรรณบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39674 เด็กชาย นนทพัทธ์ วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39675 เด็กชาย ปฐพล คำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39676 เด็กชาย ปุณณัตถ์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39677 เด็กชาย พรเทพ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39678 เด็กชาย เพชรพงษ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39679 เด็กชาย ภัทระ วัชระสัมพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39680 เด็กชาย ภูริ วุฒิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39681 เด็กชาย ภูริภัทร ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39682 เด็กชาย วรพล ศรีวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39683 เด็กชาย ศรัทธา จงรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39684 เด็กชาย ศิวกร เดชเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39685 เด็กชาย อนุวัช พรหมอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39686 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39687 เด็กหญิง กรกช การกิจดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39688 เด็กหญิง กรชวัล แก้วประจุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39689 เด็กหญิง ขวัญธิดา คงกะแดะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39690 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ รัตตัญญู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39691 เด็กหญิง ชวาลา คำผา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39692 เด็กหญิง ณัฐจิตรา จุลเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39693 เด็กหญิง ตุลยมณี วิจิตรนภากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39694 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปลอดสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39695 เด็กหญิง นฤมล นาคมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39696 เด็กหญิง นันท์นภัส ชุมแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39697 เด็กหญิง ปุณญรัศมิ์ ทอดสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39698 เด็กหญิง พิชญธิดา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39699 เด็กหญิง พิณทิพย์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39700 เด็กหญิง พิมพิศา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39701 เด็กหญิง รินลดา สามงามแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39702 เด็กหญิง รุ่งฟ้า สิทธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39703 เด็กหญิง วรัญญา ปิยะพลากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39704 เด็กหญิง วิชาญา ประดิษฐพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39705 เด็กหญิง ศิริมณี ภู่ระหงส์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39706 เด็กหญิง สินีนาถ โชตยาสีหนาท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39708 เด็กหญิง อัญมณี ประพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39709 เด็กหญิง อารยา ทองพิจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39876 เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 รายการ