ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 2 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39667 เด็กชาย กิจจาพัฒน์ จารุพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39668 เด็กชาย จุลจักร ไพรพิสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39669 เด็กชาย ชวทักษ์ ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39670 เด็กชาย ชัยพงศ์ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39671 เด็กชาย ณัฐภพ แพน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39672 เด็กชาย ณัฐภัทร เพ็ชรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39673 เด็กชาย ธัชพล สุวรรณบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39674 เด็กชาย นนทพัทธ์ วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39675 เด็กชาย ปฐพล คำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39676 เด็กชาย ปุณณัตถ์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39677 เด็กชาย พรเทพ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39677 เด็กชาย พรเทพ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39677 เด็กชาย พรเทพ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39678 เด็กชาย เพชรพงษ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39679 เด็กชาย ภัทระ วัชระสัมพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39680 เด็กชาย ภูริ วุฒิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39681 เด็กชาย ภูริภัทร ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39682 เด็กชาย วรพล ศรีวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39683 เด็กชาย ศรัทธา จงรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39683 เด็กชาย ศรัทธา จงรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39684 เด็กชาย ศิวกร เดชเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39685 เด็กชาย อนุวัช พรหมอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39686 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39687 เด็กหญิง กรกช การกิจดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39688 เด็กหญิง กรชวัล แก้วประจุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39689 เด็กหญิง ขวัญธิดา คงกะแดะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39690 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ รัตตัญญู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39691 เด็กหญิง ชวาลา คำผา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39692 เด็กหญิง ณัฐจิตรา จุลเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39693 เด็กหญิง ตุลยมณี วิจิตรนภากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39694 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปลอดสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39695 เด็กหญิง นฤมล นาคมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39696 เด็กหญิง นันท์นภัส ชุมแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39697 เด็กหญิง ปุณญรัศมิ์ ทอดสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39698 เด็กหญิง พิชญธิดา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39699 เด็กหญิง พิณทิพย์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39700 เด็กหญิง พิมพิศา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39701 เด็กหญิง รินลดา สามงามแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39702 เด็กหญิง รุ่งฟ้า สิทธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39703 เด็กหญิง วรัญญา ปิยะพลากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39704 เด็กหญิง วิชาญา ประดิษฐพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39705 เด็กหญิง ศิริมณี ภู่ระหงส์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39706 เด็กหญิง สินีนาถ โชตยาสีหนาท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39707 เด็กหญิง สิรีรัศมิ์ ปฏิรูปานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39708 เด็กหญิง อัญมณี ประพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39709 เด็กหญิง อารยา ทองพิจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39876 เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40222 เด็กชาย กวิน แป้นพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40222 เด็กชาย กวิน แป้นพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40223 เด็กชาย การัณยภาส ชื่นจับจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40223 เด็กชาย การัณยภาส ชื่นจับจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40224 เด็กชาย จิรวัฒน์ เสือแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40224 เด็กชาย จิรวัฒน์ เสือแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40225 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ รัตนเหมากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40225 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ รัตนเหมากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40226 เด็กชาย เจษฎาพร คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40226 เด็กชาย เจษฎาพร คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40227 เด็กชาย เฉลิมพักตร์ ประเสริฐเวชศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40227 เด็กชาย เฉลิมพักตร์ ประเสริฐเวชศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40228 เด็กชาย ชาติตระการ แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40228 เด็กชาย ชาติตระการ แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40229 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โฉมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40229 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ โฉมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40230 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ทวีทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40230 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ทวีทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40231 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เชื้อพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40231 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เชื้อพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40232 เด็กชาย ธนกฤต อินทรโท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40232 เด็กชาย ธนกฤต อินทรโท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40233 เด็กชาย ธนพ จิยางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40233 เด็กชาย ธนพ จิยางกูร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40234 เด็กชาย ปุณณกันต์ แก้วล้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40234 เด็กชาย ปุณณกันต์ แก้วล้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40235 เด็กชาย ภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธานา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40235 เด็กชาย ภาณุพันธ์ เอกวิวัฒน์ธานา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40236 เด็กชาย ภูบดี รักสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40236 เด็กชาย ภูบดี รักสะอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40237 เด็กชาย ภูริภัทร ช่วยซ้าย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40237 เด็กชาย ภูริภัทร ช่วยซ้าย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40238 เด็กชาย วงศธร จินดาเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40238 เด็กชาย วงศธร จินดาเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40239 เด็กชาย วชิรวิทย์ โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40239 เด็กชาย วชิรวิทย์ โกละกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40240 เด็กชาย สิทธินนท์ ชูพร้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40240 เด็กชาย สิทธินนท์ ชูพร้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40241 เด็กชาย อังกฤษ สุขชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40241 เด็กชาย อังกฤษ สุขชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 40242 เด็กหญิง กรัต ตะปินา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 40242 เด็กหญิง กรัต ตะปินา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 40243 เด็กหญิง กฤษฎีกา เฮนะเกษตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 40243 เด็กหญิง กฤษฎีกา เฮนะเกษตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 40244 เด็กหญิง คิรภัสสร พันธ์แพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 40244 เด็กหญิง คิรภัสสร พันธ์แพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 40245 เด็กหญิง ชมลวันท์ สาระคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 40245 เด็กหญิง ชมลวันท์ สาระคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 40246 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วทองศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 40246 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วทองศร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 40247 เด็กหญิง ณัฐชยา ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40247 เด็กหญิง ณัฐชยา ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40248 เด็กหญิง ธนัชชา สอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40248 เด็กหญิง ธนัชชา สอาด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40249 เด็กหญิง ธยาน์ ช้อยกิตติพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40249 เด็กหญิง ธยาน์ ช้อยกิตติพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40250 เด็กหญิง ธีราพร ศรีพงษ์พันธุ์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40250 เด็กหญิง ธีราพร ศรีพงษ์พันธุ์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40251 เด็กหญิง นฤภร นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40251 เด็กหญิง นฤภร นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40252 เด็กหญิง นันท์นภัส นาคกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40252 เด็กหญิง นันท์นภัส นาคกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40253 เด็กหญิง นารีรัตน์ รัตนนิชาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40253 เด็กหญิง นารีรัตน์ รัตนนิชาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40254 เด็กหญิง นิชาภัทร เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40254 เด็กหญิง นิชาภัทร เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40255 เด็กหญิง ปวริศา วัชรรินทร์พร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40255 เด็กหญิง ปวริศา วัชรรินทร์พร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40256 เด็กหญิง ปิตานันท์ ศรีคิรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40256 เด็กหญิง ปิตานันท์ ศรีคิรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40257 เด็กหญิง ปิยนุช นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40257 เด็กหญิง ปิยนุช นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40258 เด็กหญิง ปิยะธิดา ไทยทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40258 เด็กหญิง ปิยะธิดา ไทยทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40259 เด็กหญิง ปุญญิศา อินทปัญญ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 40259 เด็กหญิง ปุญญิศา อินทปัญญ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 40260 เด็กหญิง ปุณยนุช แซ่แจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 40260 เด็กหญิง ปุณยนุช แซ่แจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40261 เด็กหญิง พิชชา ตั้งศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40261 เด็กหญิง พิชชา ตั้งศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 40262 เด็กหญิง พิชชากร ชูแสงศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 40262 เด็กหญิง พิชชากร ชูแสงศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40263 เด็กหญิง พุทธรัตน์ ยี่โถ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40263 เด็กหญิง พุทธรัตน์ ยี่โถ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 40264 เด็กหญิง วาสิตา มณฑาสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
133 40264 เด็กหญิง วาสิตา มณฑาสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
134 40265 เด็กหญิง ศดานันท์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
135 40265 เด็กหญิง ศดานันท์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
136 40266 เด็กหญิง สิรามล ขำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
137 40266 เด็กหญิง สิรามล ขำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
138 40267 เด็กหญิง สุนิดา ปานสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
139 40267 เด็กหญิง สุนิดา ปานสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
140 40268 เด็กหญิง สุพิตตา ชัยงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
141 40268 เด็กหญิง สุพิตตา ชัยงาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
142 40269 เด็กหญิง หทัยภัทร ใจซื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
143 40269 เด็กหญิง หทัยภัทร ใจซื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
144 40270 เด็กหญิง อิสรียา จรูญพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
145 40270 เด็กหญิง อิสรียา จรูญพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
145 รายการ