ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38807 เด็กชาย กนิษฐ์ บุญเฉิด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38808 เด็กชาย กรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38809 เด็กชาย ไชยเดช เถาลอย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38810 เด็กชาย ณภัทร เลาหะสราญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38811 เด็กชาย ณัฐนนท์ เผาสุภาพ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38812 เด็กชาย เตชวัน ทิพย์คง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38813 นาย ธนภัทร จงสุพรรณพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38814 นาย ธัชพงศ์ สังข์ถาวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38815 เด็กชาย นบธรรม จิระจรัส 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38816 เด็กชาย ปาราเมศ โชติพงค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38817 เด็กชาย วัชรวิชญ์ มีแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38818 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เทพสิมานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38819 นางสาว แก้วตระกูล เกตุกัน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38820 เด็กหญิง ชนากานต์ สูนกามรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38821 เด็กหญิง ชลพินทุ์ วิไลรัตนาภรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38822 นางสาว ชัชนันท์ แสงจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38823 เด็กหญิง โชติกา โชติช่วง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38824 เด็กหญิง ณัชชา จงขจรพงษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38825 นางสาว ณัฐสิตา สุวรรณนิตย์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38827 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ บุญญานุวัตร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38828 เด็กหญิง ปวริศา อมรติยางกูร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38829 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38830 เด็กหญิง แพรพลอย ประดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38831 เด็กหญิง ภัททิยา เนียมสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38832 เด็กหญิง มุทิตา บุษบรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38833 เด็กหญิง วณัฐฐิตา นวลคล้าย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38834 เด็กหญิง วิศรุตา ปสันตา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38835 เด็กหญิง สวรินทร์ โชคชัยปัถมาพร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38836 เด็กหญิง หยาดรุ้ง หนูเล็ก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 รายการ