ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38807 เด็กชาย กนิษฐ์ บุญเฉิด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38808 เด็กชาย กรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38809 เด็กชาย ไชยเดช เถาลอย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38810 เด็กชาย ณภัทร เลาหะสราญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38811 เด็กชาย ณัฐนนท์ เผาสุภาพ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38812 เด็กชาย เตชวัน ทิพย์คง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38813 นาย ธนภัทร จงสุพรรณพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38814 นาย ธัชพงศ์ สังข์ถาวร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38815 เด็กชาย นบธรรม จิระจรัส 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38816 เด็กชาย ปาราเมศ โชติพงค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38817 เด็กชาย วัชรวิชญ์ มีแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38818 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เทพสิมานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38819 นางสาว แก้วตระกูล เกตุกัน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38820 เด็กหญิง ชนากานต์ สูนกามรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38821 เด็กหญิง ชลพินทุ์ วิไลรัตนาภรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38822 นางสาว ชัชนันท์ แสงจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38823 เด็กหญิง โชติกา โชติช่วง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38824 เด็กหญิง ณัชชา จงขจรพงษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38825 นางสาว ณัฐสิตา สุวรรณนิตย์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38827 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ บุญญานุวัตร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38828 เด็กหญิง ปวริศา อมรติยางกูร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38829 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38830 เด็กหญิง แพรพลอย ประดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38831 เด็กหญิง ภัททิยา เนียมสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38832 เด็กหญิง มุทิตา บุษบรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38833 เด็กหญิง วณัฐฐิตา นวลคล้าย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38834 เด็กหญิง วิศรุตา ปสันตา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38835 เด็กหญิง สวรินทร์ โชคชัยปัถมาพร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38836 เด็กหญิง หยาดรุ้ง หนูเล็ก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39342 เด็กชาย กฎ ดวงสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39342 เด็กชาย กฎ ดวงสวัสดิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39343 เด็กชาย กิตติภพ ผลสด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39343 เด็กชาย กิตติภพ ผลสด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39344 เด็กชาย จิรายุ อินทรธนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39344 เด็กชาย จิรายุ อินทรธนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39345 เด็กชาย ชัชนันท์ จันทะโร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39345 เด็กชาย ชัชนันท์ จันทะโร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39346 เด็กชาย ณัฐนันท์ ฐิโตประการ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39346 เด็กชาย ณัฐนันท์ ฐิโตประการ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39347 เด็กชาย ธนาธิป สุขอุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39347 เด็กชาย ธนาธิป สุขอุ่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39348 เด็กชาย นราวิชญ์ คำเล็ก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39348 เด็กชาย นราวิชญ์ คำเล็ก 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39349 เด็กชาย พลกฤต ฤทธิ์ธาทร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39349 เด็กชาย พลกฤต ฤทธิ์ธาทร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39350 เด็กชาย ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39350 เด็กชาย ภัทรภัคว์ ฤกษ์อนันต์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39351 เด็กชาย ศาสตริน ชูช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39351 เด็กชาย ศาสตริน ชูช่วย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39352 เด็กชาย สรวิชญ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39352 เด็กชาย สรวิชญ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39353 เด็กชาย อรรจ วงศ์น้อย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39353 เด็กชาย อรรจ วงศ์น้อย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39354 เด็กหญิง ชญานิศ หมิกพิมล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39354 เด็กหญิง ชญานิศ หมิกพิมล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39355 เด็กหญิง ณัชชา ญาณหาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39355 เด็กหญิง ณัชชา ญาณหาร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39356 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปานรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39356 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปานรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39357 เด็กหญิง ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39357 เด็กหญิง ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39358 เด็กหญิง ณิชนันท์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39358 เด็กหญิง ณิชนันท์ ศิริอนันตภัทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39359 เด็กหญิง นพรดา หงษ์สุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39359 เด็กหญิง นพรดา หงษ์สุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39360 เด็กหญิง นันท์นภัส สุรวุฒิสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39360 เด็กหญิง นันท์นภัส สุรวุฒิสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39361 เด็กหญิง น้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39361 เด็กหญิง น้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39362 เด็กหญิง นิปุณ ดัชนี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39362 เด็กหญิง นิปุณ ดัชนี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39363 เด็กหญิง ปณาลี รติพัชรพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39363 เด็กหญิง ปณาลี รติพัชรพงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39364 เด็กหญิง เปมิกา ขุนปราบ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39364 เด็กหญิง เปมิกา ขุนปราบ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39365 เด็กหญิง พิชญธิดา ติณพันธุ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39365 เด็กหญิง พิชญธิดา ติณพันธุ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39366 เด็กหญิง พิรดา แซ่หลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39366 เด็กหญิง พิรดา แซ่หลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39367 เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ แซ่ฮั่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39367 เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ แซ่ฮั่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39368 เด็กหญิง รุจิรัตน์ ศรีใหม่ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39368 เด็กหญิง รุจิรัตน์ ศรีใหม่ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39369 เด็กหญิง ศศิวิมล อิทธิขจรกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39369 เด็กหญิง ศศิวิมล อิทธิขจรกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39370 เด็กหญิง สาวิตตรี เดชเจริญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39370 เด็กหญิง สาวิตตรี เดชเจริญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39371 เด็กหญิง หงส์สิรี วิริยะวารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39371 เด็กหญิง หงส์สิรี วิริยะวารี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 รายการ