ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38668 นางสาว ธนพร อ้ายวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39180 เด็กชาย กิตติพัฒน์ สืบเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39181 เด็กชาย ชนาธิป ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39182 เด็กชาย โชติพิพัฒน์ ศรีโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39183 เด็กชาย ณฤเบศร์ ตั้งสถาพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39184 เด็กชาย ดุลยวัต วงศ์สุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39185 เด็กชาย ธิติวุฒิ เที่ยงธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39186 เด็กชาย ธีรภัทร์ แสวงจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39187 นาย นพรุจน์ บัวปลั่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39188 เด็กชาย ปรมะ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39189 นาย ปุระชัย จันทร์เสี้ยวรัศมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39190 เด็กชาย พศิน ราชรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39191 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39192 เด็กชาย พีระภัทร กล่อมแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39193 นาย ภัทรพงศ์ หนูนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39194 เด็กชาย ภาวัต เรืองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39195 เด็กชาย ภูมิ จันตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39196 นาย เมธัส อ่างทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39197 เด็กชาย รัชชานนท์ รักบางแหลม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39198 เด็กชาย วงศกร นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39199 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ยังวนิชเศรษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39200 เด็กชาย ศิริวัฒน์ เป็ดสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39201 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ประชุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39202 เด็กชาย สุปัญญา โต๊ะกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39203 นาย เสฎฐวุฒิ เวชกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39204 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ชลารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39205 เด็กชาย เอกรัตน์ อักษรภาลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39207 เด็กหญิง ญาณิศา ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39208 เด็กหญิง ฐตวรรณ รำเพย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39209 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศรีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39210 เด็กหญิง ธัญพิชชา คงเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39211 เด็กหญิง ปภัสรา ชัยพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39212 นางสาว พรพิชชา จิโรจน์พานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39213 เด็กหญิง พรภัสสร ฤกษ์พล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39214 เด็กหญิง พิสินี สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39215 เด็กหญิง ภาวิณี ศรีเหรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39216 นางสาว รสิกา สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39217 นางสาว วรรัตน์ จินดาเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39218 เด็กหญิง สโรชา บำรุงรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39219 เด็กหญิง สิริพัชร แซ่จิ้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39220 เด็กหญิง สุชานุช ปรีชา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39221 เด็กหญิง อภิสรา ช่างสลัก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39710 เด็กชาย กณภัทร ทองปัสโนว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39710 เด็กชาย กณภัทร ทองปัสโนว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39711 เด็กชาย กิตติภัทธ์ หนูทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39711 เด็กชาย กิตติภัทธ์ หนูทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39713 เด็กชาย ชยุต ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39713 เด็กชาย ชยุต ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39714 เด็กชาย ชลชาต เวชรังษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39714 เด็กชาย ชลชาต เวชรังษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39715 เด็กชาย ชาคริต อริวสะโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39715 เด็กชาย ชาคริต อริวสะโร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39716 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ เทวารัมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39716 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ เทวารัมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39717 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรสุด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39717 เด็กชาย ณัฐภัทร เพชรสุด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39718 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ มีแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39718 เด็กชาย ณัฐิวุฒิ มีแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39719 เด็กชาย ดุลยริทธิ์ ทองสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39719 เด็กชาย ดุลยริทธิ์ ทองสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39720 เด็กชาย ธนภัทร ทองสีพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39720 เด็กชาย ธนภัทร ทองสีพราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39721 เด็กชาย ธีทัต วงศ์สว่างศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39721 เด็กชาย ธีทัต วงศ์สว่างศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39722 เด็กชาย พงศภัคฐ มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39722 เด็กชาย พงศภัคฐ มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39723 เด็กชาย พงศ์วิทย์ หีตรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39723 เด็กชาย พงศ์วิทย์ หีตรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39724 เด็กชาย พงษ์พลช พรมมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39724 เด็กชาย พงษ์พลช พรมมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39725 เด็กชาย พฤฒิกรณ์ พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39725 เด็กชาย พฤฒิกรณ์ พัฒนศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39726 เด็กชาย ภูมินทร์ ชุมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39726 เด็กชาย ภูมินทร์ ชุมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39727 เด็กชาย รัชชานนท์ จินดาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39727 เด็กชาย รัชชานนท์ จินดาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39728 เด็กชาย วงศธร วิเชียรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39728 เด็กชาย วงศธร วิเชียรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39729 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ยมนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39729 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ยมนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39730 เด็กชาย ศุภณัฐ มณีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39730 เด็กชาย ศุภณัฐ มณีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39731 เด็กชาย สรวิศ เหมโลหะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39731 เด็กชาย สรวิศ เหมโลหะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39732 เด็กชาย สหรัฎ คารมดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39732 เด็กชาย สหรัฎ คารมดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39733 เด็กชาย หฤษฎ์ อรุณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39733 เด็กชาย หฤษฎ์ อรุณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39734 เด็กชาย อชิตะวัฒน์ วงษ์จินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39734 เด็กชาย อชิตะวัฒน์ วงษ์จินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39735 เด็กชาย อัครวิญญ์ เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39735 เด็กชาย อัครวิญญ์ เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39736 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พัฒน์สีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39736 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พัฒน์สีทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39737 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธัญญา ทำนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39737 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธัญญา ทำนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39738 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กังแฮ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39738 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กังแฮ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39739 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ปิ่นทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39739 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ปิ่นทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39740 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เหมือนจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39740 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เหมือนจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39741 เด็กหญิง ธันยพัต สาริขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39741 เด็กหญิง ธันยพัต สาริขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39742 เด็กหญิง นภัสวรรณ รักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39742 เด็กหญิง นภัสวรรณ รักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39743 เด็กหญิง ปราณปริยา ติณห์เตชัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39743 เด็กหญิง ปราณปริยา ติณห์เตชัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39744 เด็กหญิง พรพิชชา เกศมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39744 เด็กหญิง พรพิชชา เกศมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39745 เด็กหญิง พริมา วัชรพินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39745 เด็กหญิง พริมา วัชรพินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39746 เด็กหญิง พิฎาณัฏฐ์ ตระกูลบุญเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39746 เด็กหญิง พิฎาณัฏฐ์ ตระกูลบุญเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39747 เด็กหญิง รมิดา เป็ดสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39747 เด็กหญิง รมิดา เป็ดสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39748 เด็กหญิง ลักสิกา ลวนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39748 เด็กหญิง ลักสิกา ลวนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39749 เด็กหญิง ศศิกานต์ วารี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39749 เด็กหญิง ศศิกานต์ วารี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39750 เด็กหญิง ศุภรัช บุญมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39750 เด็กหญิง ศุภรัช บุญมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39751 เด็กหญิง สรรัตน์ งามยิ่งยวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39751 เด็กหญิง สรรัตน์ งามยิ่งยวด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39752 เด็กหญิง อนัญญา เกษรศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39752 เด็กหญิง อนัญญา เกษรศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 40460 เด็กชาย สิรภพ วิบูลกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 รายการ