ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38668 นางสาว ธนพร อ้ายวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39180 เด็กชาย กิตติพัฒน์ สืบเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39181 เด็กชาย ชนาธิป ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39182 เด็กชาย โชติพิพัฒน์ ศรีโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39183 เด็กชาย ณฤเบศร์ ตั้งสถาพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39184 เด็กชาย ดุลยวัต วงศ์สุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39185 เด็กชาย ธิติวุฒิ เที่ยงธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39186 เด็กชาย ธีรภัทร์ แสวงจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39187 นาย นพรุจน์ บัวปลั่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39188 เด็กชาย ปรมะ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39189 นาย ปุระชัย จันทร์เสี้ยวรัศมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39190 เด็กชาย พศิน ราชรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39191 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39192 เด็กชาย พีระภัทร กล่อมแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39193 นาย ภัทรพงศ์ หนูนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39194 เด็กชาย ภาวัต เรืองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39195 เด็กชาย ภูมิ จันตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39196 นาย เมธัส อ่างทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39197 เด็กชาย รัชชานนท์ รักบางแหลม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39198 เด็กชาย วงศกร นพสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39199 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ยังวนิชเศรษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39200 เด็กชาย ศิริวัฒน์ เป็ดสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39201 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ประชุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39202 เด็กชาย สุปัญญา โต๊ะกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39203 นาย เสฎฐวุฒิ เวชกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39204 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ชลารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39205 เด็กชาย เอกรัตน์ อักษรภาลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39207 เด็กหญิง ญาณิศา ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39208 เด็กหญิง ฐตวรรณ รำเพย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39209 เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศรีกาญจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39210 เด็กหญิง ธัญพิชชา คงเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39211 เด็กหญิง ปภัสรา ชัยพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39212 นางสาว พรพิชชา จิโรจน์พานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39213 เด็กหญิง พรภัสสร ฤกษ์พล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39214 เด็กหญิง พิสินี สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39215 เด็กหญิง ภาวิณี ศรีเหรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39216 นางสาว รสิกา สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39217 นางสาว วรรัตน์ จินดาเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39218 เด็กหญิง สโรชา บำรุงรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39219 เด็กหญิง สิริพัชร แซ่จิ้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39220 เด็กหญิง สุชานุช ปรีชา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39221 เด็กหญิง อภิสรา ช่างสลัก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 รายการ