ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 11

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39222 นาย กฤติน ทองสีแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39223 นาย ชานนท์ แสวงธรรม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39224 เด็กชาย เตชินท์ หนูสุทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39225 เด็กชาย ธนสิริ เบ็ญจอาภรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39226 เด็กชาย ธัชนนท์ เกษรสิทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39227 เด็กชาย ปฏิทัส สุทธิสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39228 นาย พงศ์จักร ปาจรียพันธุ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39229 เด็กชาย พศุตม์ ห่อเพ็ชร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39230 นาย พิชชากร นิรภัย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39231 เด็กชาย พุฒิ ฐิติสวัสดิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39232 นาย ภัทรพล ศรีสุริยวงศ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39233 เด็กชาย วาทณัฐ ไสยรินทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39234 เด็กชาย ศุภณัฐ นพรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39235 เด็กหญิง เกวลิน ยศเมฆ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39236 นางสาว คาริสสา นี่นา เกอร์รีโร คาทามโค 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39237 เด็กหญิง จิลมิกา จินตนากรพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39238 เด็กหญิง ชนุตนาถ ศรีทองกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39239 เด็กหญิง ณิชชา เลิศสนเมธากุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39240 เด็กหญิง ทิชากานต์ พัทรพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39241 เด็กหญิง ธัญชนก โกละกะ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39242 เด็กหญิง นำโม ยศเมฆ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39243 เด็กหญิง พัฒนวดี โยธาทัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39244 เด็กหญิง พัทธนันท์ สวัสดิ์ศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39245 เด็กหญิง ลูกแพร์ แย้มบุปผา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39246 นางสาว สิรภัทร เพชรรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39247 เด็กหญิง สิริยากร ขาวปั้น 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39248 เด็กหญิง อชิรญา เมืองเจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39249 เด็กหญิง อัญธิรักษ์ นิลเพชร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39753 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ รักชาติไทย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39753 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ รักชาติไทย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39754 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39754 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญชู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39755 เด็กชาย เตชินท์ วิเศษมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39755 เด็กชาย เตชินท์ วิเศษมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39756 เด็กชาย ธนพัฒน์ โรจนเมฆา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39756 เด็กชาย ธนพัฒน์ โรจนเมฆา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39757 เด็กชาย ธรรศ เดชารัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39757 เด็กชาย ธรรศ เดชารัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39758 เด็กชาย ธีทัต บุณยเกียรติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39758 เด็กชาย ธีทัต บุณยเกียรติ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39759 เด็กชาย รณกร กาญจนอักษร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39759 เด็กชาย รณกร กาญจนอักษร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39760 เด็กชาย วิเชียรวัฒน์ วิเชียร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39760 เด็กชาย วิเชียรวัฒน์ วิเชียร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39761 เด็กชาย สิรภพ นันทเกษตร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39761 เด็กชาย สิรภพ นันทเกษตร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39762 เด็กหญิง จันทิมา ชลสงคราม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39762 เด็กหญิง จันทิมา ชลสงคราม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39763 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เภรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39763 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เภรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39764 เด็กหญิง ณัชชา เต็มไพโรจน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39764 เด็กหญิง ณัชชา เต็มไพโรจน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39765 เด็กหญิง ปณิชา โสมพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39765 เด็กหญิง ปณิชา โสมพันธ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39766 เด็กหญิง ปภาวดี แง้เจริญกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39766 เด็กหญิง ปภาวดี แง้เจริญกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39767 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เชี่ยวสกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39767 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เชี่ยวสกุล 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39768 เด็กหญิง พัชรวรินทร์ บุญนำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39768 เด็กหญิง พัชรวรินทร์ บุญนำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39769 เด็กหญิง พันวา สุขเสวี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39769 เด็กหญิง พันวา สุขเสวี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39770 เด็กหญิง พิชญาณี ขาวสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39770 เด็กหญิง พิชญาณี ขาวสุวรรณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39771 เด็กหญิง พิมพ์สุภางค์ แซ่เตีย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39771 เด็กหญิง พิมพ์สุภางค์ แซ่เตีย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39772 เด็กหญิง พิรุฬห์ลักษณ์ จิรสัตยาวงษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39772 เด็กหญิง พิรุฬห์ลักษณ์ จิรสัตยาวงษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39773 เด็กหญิง แพรวา ดวงอรุณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39773 เด็กหญิง แพรวา ดวงอรุณ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39774 เด็กหญิง ฟ้าประทาน เพชรรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39774 เด็กหญิง ฟ้าประทาน เพชรรัตน์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39775 เด็กหญิง ภูษณิศา วงศ์เจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39775 เด็กหญิง ภูษณิศา วงศ์เจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39776 เด็กหญิง วิภูษณา วาณิชย์ปกรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39776 เด็กหญิง วิภูษณา วาณิชย์ปกรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39777 เด็กหญิง สุธาทิพย์ วุฒิโยธิน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39777 เด็กหญิง สุธาทิพย์ วุฒิโยธิน 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39778 เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมพิชิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39778 เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมพิชิต 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 รายการ