ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39250 เด็กชาย ก้องกฤดากร เพชรรอบ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39251 เด็กชาย คมพจน์ เย็นมาก 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39252 เด็กชาย ธนดล คงทอง 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39253 เด็กชาย อธิพงศ์ เพ็ชรพวง 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39254 เด็กชาย นิโคลัส อภิชัย คัทสตัลเลอร์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39255 เด็กชาย บารมี ก่อสุวรรณานนท์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39256 เด็กชาย ปฏิพล โยมเรือง 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39257 เด็กชาย ปฏิภาณ ฤทธิพรัด 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39258 เด็กชาย พศิน พรหมทอง 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39261 เด็กชาย อภิวุฒิ ยศเมฆ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39262 เด็กหญิง กุณพรรณ วีรดิษฐกิจ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39263 เด็กหญิง กุสุมา ชูมณี 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39264 เด็กหญิง แก้วกัลยา รามอินทร์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39265 เด็กหญิง ชลิดา จิตต์สนอง 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39266 นางสาว ฎรินรัตน์ รอดจิตต์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39267 นางสาว ฑิชากรณ์ หีดจันทร์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39268 เด็กหญิง ธนภรณ์ เกษเพชร 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39269 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ปทะวานิช 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39270 นางสาว นิรินธน์ พกประดิษฐ์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39271 นางสาว นิวาริน ถาวรแก้ว 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39272 เด็กหญิง ปิติมน นาคสมบูรณ์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39273 นางสาว เพียงตะวัน รักษา 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39274 เด็กหญิง ภาวิดา พึ่งชื่น 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39275 เด็กหญิง มัณฑนา แซ่อุ่ย 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39276 นางสาว วชิราภรณ์ บัวเจริญ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39277 เด็กหญิง ศศินา จิตสงค์ 30,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 รายการ