ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39250 เด็กชาย ก้องกฤดากร เพชรรอบ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39251 เด็กชาย คมพจน์ เย็นมาก 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39252 เด็กชาย ธนดล คงทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39253 เด็กชาย อธิพงศ์ เพ็ชรพวง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39254 เด็กชาย นิโคลัส อภิชัย คัทสตัลเลอร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39255 เด็กชาย บารมี ก่อสุวรรณานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39256 เด็กชาย ปฏิพล โยมเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39257 เด็กชาย ปฏิภาณ ฤทธิพรัด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39258 เด็กชาย พศิน พรหมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39261 เด็กชาย อภิวุฒิ ยศเมฆ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39262 เด็กหญิง กุณพรรณ วีรดิษฐกิจ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39263 เด็กหญิง กุสุมา ชูมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39264 เด็กหญิง แก้วกัลยา รามอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39265 เด็กหญิง ชลิดา จิตต์สนอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39266 นางสาว ฎรินรัตน์ รอดจิตต์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39267 นางสาว ฑิชากรณ์ หีดจันทร์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39268 เด็กหญิง ธนภรณ์ เกษเพชร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39269 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ปทะวานิช 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39270 นางสาว นิรินธน์ พกประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39271 นางสาว นิวาริน ถาวรแก้ว 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39272 เด็กหญิง ปิติมน นาคสมบูรณ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39273 นางสาว เพียงตะวัน รักษา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39274 เด็กหญิง ภาวิดา พึ่งชื่น 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39275 เด็กหญิง มัณฑนา แซ่อุ่ย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39276 นางสาว วชิราภรณ์ บัวเจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39277 เด็กหญิง ศศินา จิตสงค์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39779 เด็กชาย กฤตกรณ์ ศรีแฉล้ม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39779 เด็กชาย กฤตกรณ์ ศรีแฉล้ม 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39780 เด็กชาย ธนกฤต ทองจุ้น 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39780 เด็กชาย ธนกฤต ทองจุ้น 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39781 เด็กชาย ธนธรณ์ ปานศิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39781 เด็กชาย ธนธรณ์ ปานศิริ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39782 เด็กชาย นิธิวัฒน์ วังฉาย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39782 เด็กชาย นิธิวัฒน์ วังฉาย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39783 เด็กชาย ปัณณธร เสมสันต์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39783 เด็กชาย ปัณณธร เสมสันต์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39784 เด็กชาย ปีย์วรา บัวเจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39784 เด็กชาย ปีย์วรา บัวเจริญ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39785 เด็กชาย แผ่นดิน วงศ์วรรณา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39785 เด็กชาย แผ่นดิน วงศ์วรรณา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39786 เด็กชาย พสุพัฒน์ สมุทรผ่อง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39786 เด็กชาย พสุพัฒน์ สมุทรผ่อง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39788 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ขวยไพบูลย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39788 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ขวยไพบูลย์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39789 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เรืองทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39789 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เรืองทอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39790 เด็กชาย วรภพ จันทรมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39790 เด็กชาย วรภพ จันทรมณี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39791 เด็กชาย สุทธิยา มูสีสุทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39791 เด็กชาย สุทธิยา มูสีสุทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39792 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ โชติธนทักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39792 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ โชติธนทักษ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39793 เด็กหญิง กชมน พรหมดำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39793 เด็กหญิง กชมน พรหมดำ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39794 เด็กหญิง กรองแก้ว เรืองศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39794 เด็กหญิง กรองแก้ว เรืองศรี 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39795 เด็กหญิง คีตภัทร ยังจอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39795 เด็กหญิง คีตภัทร ยังจอง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39796 เด็กหญิง นลพรรณ ลุยภูมิประสิทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39796 เด็กหญิง นลพรรณ ลุยภูมิประสิทธิ์ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39797 เด็กหญิง นันท์นภัส แฮวอู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39797 เด็กหญิง นันท์นภัส แฮวอู 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39798 เด็กหญิง ปภาสรณ์ ตระกูลกรวรา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39798 เด็กหญิง ปภาสรณ์ ตระกูลกรวรา 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39799 เด็กหญิง ปริญสิริ ศรีธนสาร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39799 เด็กหญิง ปริญสิริ ศรีธนสาร 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39800 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา ดำด้วง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39800 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา ดำด้วง 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39801 เด็กหญิง วิรากานต์ ภูมิชัย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39801 เด็กหญิง วิรากานต์ ภูมิชัย 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39802 เด็กหญิง ศศิธร คำประเสริฐ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39802 เด็กหญิง ศศิธร คำประเสริฐ 31,600 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 รายการ