ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38837 เด็กชาย ชินกฤต สถิตย์กุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38838 เด็กชาย ณภัทร แซ่ตั้ง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38839 เด็กชาย ธนกร บุญแทน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38840 เด็กชาย ธนบดี หีตนุ้ย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38841 เด็กชาย ธนวินท์ ขาวสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38842 เด็กชาย ธัชชัย ตรีทิพย์ภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38843 เด็กชาย ธีธัช ขุ้ยศร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38844 เด็กชาย ธีร์ธนัตถ์ ชูชนะกิจ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38845 เด็กชาย ธีรสันต์ รัตนเรืองกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38846 เด็กชาย นนทพัทธ์ ก้าวสมบูรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38848 เด็กชาย ปวริศ ด่านภู่วงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38849 เด็กชาย ปัณณทัต ดำรงวุฒิ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38850 เด็กชาย ปัณณพิชช์ ปานรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38851 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทองแผน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38852 เด็กชาย พฤฒิพงศ์ ลีลาสุขสันติกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38853 นาย พลกฤต แก้วปลอด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38854 เด็กชาย มณฑล วัฒนาภิรมย์สกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38855 เด็กชาย ลัญจกร วัชรนานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38856 เด็กชาย วีรภัทร วงศ์ธนบัตร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38857 เด็กชาย วีรภัทร ริยาพันธ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38858 เด็กชาย ศิวัช เมืองหนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38859 เด็กชาย อธิปัตย์ ชูชื่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38860 เด็กหญิง กัญญาภัทร หอธนสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38861 เด็กหญิง ชญานิศ ชายเมฆ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38862 เด็กหญิง ชนิกานต์ ทองแดง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38863 นางสาว ชุติมา ย่อมละเอียด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38864 เด็กหญิง ฏิมากานต์ คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38865 เด็กหญิง ณญาดา จันทร์เอียด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38866 เด็กหญิง ณัฐชุดา ใจเปี่ยม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38867 เด็กหญิง ปูรณา บวรสุธาศิน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38868 นางสาว พรนัชชา ทองหัวเตย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38869 เด็กหญิง เพ็ญลภัส ชุมนาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38870 เด็กหญิง มลฑิรา แก้วเรือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38871 เด็กหญิง รวิสรา นวลศรี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38872 นางสาว รัตนกรน์ สมชื่อ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38873 เด็กหญิง รุจิรดา สุทธิจำนงค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38874 นางสาว สุทธิตา สุขนุช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38875 เด็กหญิง สุธิกานต์ สุขประสิทธิพร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38876 นางสาว อรศรี แซ่เตียว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39372 เด็กชาย กฤษธนพล จินตรานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39372 เด็กชาย กฤษธนพล จินตรานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39373 เด็กชาย กษิดิศ รัตนจินดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39373 เด็กชาย กษิดิศ รัตนจินดา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39374 เด็กชาย จิรกิตติ์ สนิทนวล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39374 เด็กชาย จิรกิตติ์ สนิทนวล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39375 เด็กชาย จิราเมธ ณ พัทลุง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39375 เด็กชาย จิราเมธ ณ พัทลุง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39376 เด็กชาย ชยรพ ศรีทองกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39376 เด็กชาย ชยรพ ศรีทองกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39377 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แพหีต 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39377 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แพหีต 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39378 เด็กชาย ณัฐธิภัทร สินทรัพย์ทวี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39378 เด็กชาย ณัฐธิภัทร สินทรัพย์ทวี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39379 เด็กชาย ทรงพล ปรีชาหาญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39379 เด็กชาย ทรงพล ปรีชาหาญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39380 เด็กชาย ธนธัช อินทเรือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39380 เด็กชาย ธนธัช อินทเรือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39381 เด็กชาย เธียรสิน สงสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39381 เด็กชาย เธียรสิน สงสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39382 เด็กชาย ปุณวิทย์ ภู่พัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39382 เด็กชาย ปุณวิทย์ ภู่พัฒน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39383 เด็กชาย พงศกร เกิดสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39383 เด็กชาย พงศกร เกิดสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39384 เด็กชาย พงศ์ปณต สวโรจน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39384 เด็กชาย พงศ์ปณต สวโรจน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39385 เด็กชาย พิชญุตม์ ทองสาลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39385 เด็กชาย พิชญุตม์ ทองสาลี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39386 เด็กชาย ภรัณยู นิจจรัลกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39386 เด็กชาย ภรัณยู นิจจรัลกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39387 เด็กชาย ภานรินทร์ บุญนำ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39387 เด็กชาย ภานรินทร์ บุญนำ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39388 เด็กชาย ภูริภัทร รักกะเปา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39388 เด็กชาย ภูริภัทร รักกะเปา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39389 เด็กชาย ราเมศวร์ พรหมคง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39389 เด็กชาย ราเมศวร์ พรหมคง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39390 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสงแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39390 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แสงแก้ว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39391 เด็กหญิง จิราภา อุปลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39391 เด็กหญิง จิราภา อุปลา 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39392 เด็กหญิง ณัฐธิดา วิชานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39392 เด็กหญิง ณัฐธิดา วิชานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39393 เด็กหญิง ณัฐพร ช่วงบุญศรี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39393 เด็กหญิง ณัฐพร ช่วงบุญศรี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39394 เด็กหญิง ตุลย์ญา พูนสุขสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39394 เด็กหญิง ตุลย์ญา พูนสุขสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39395 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ชุมนาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39395 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ชุมนาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39396 เด็กหญิง ธัญภัทร ธัญรัตน์ศรีสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39396 เด็กหญิง ธัญภัทร ธัญรัตน์ศรีสกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39397 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ชวดบัว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39397 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ชวดบัว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39398 เด็กหญิง ปวันรัตน์ หอวัฒนานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39398 เด็กหญิง ปวันรัตน์ หอวัฒนานันท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39399 เด็กหญิง พชรกมล แซ่ลิ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39399 เด็กหญิง พชรกมล แซ่ลิ่ม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39400 เด็กหญิง พิชญ์สินี วันมณีศรีบงกช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39400 เด็กหญิง พิชญ์สินี วันมณีศรีบงกช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39401 เด็กหญิง ภคิณี คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39401 เด็กหญิง ภคิณี คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39402 เด็กหญิง ภวิษย์พร หอมจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39402 เด็กหญิง ภวิษย์พร หอมจันทร์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39403 เด็กหญิง รตา ไชยโย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39403 เด็กหญิง รตา ไชยโย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39404 เด็กหญิง ลักษิกา พฤฒิพิบูลธรรม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39404 เด็กหญิง ลักษิกา พฤฒิพิบูลธรรม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39405 เด็กหญิง ศรัญยา ปานภาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39405 เด็กหญิง ศรัญยา ปานภาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39406 เด็กหญิง ศุภกานต์ เพชระ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39406 เด็กหญิง ศุภกานต์ เพชระ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39407 เด็กหญิง สุชานันท์ ระวิวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39407 เด็กหญิง สุชานันท์ ระวิวงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39408 เด็กหญิง สุชานาฏ ทองพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39408 เด็กหญิง สุชานาฏ ทองพิทักษ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39409 เด็กหญิง สุภัทรา ชฎาธร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39409 เด็กหญิง สุภัทรา ชฎาธร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39410 เด็กหญิง อรปรียา ชูสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39410 เด็กหญิง อรปรียา ชูสม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39411 เด็กหญิง อัจฉรา คงทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39411 เด็กหญิง อัจฉรา คงทอง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 รายการ