ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38837 เด็กชาย ชินกฤต สถิตย์กุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38838 เด็กชาย ณภัทร แซ่ตั้ง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38839 เด็กชาย ธนกร บุญแทน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38840 เด็กชาย ธนบดี หีตนุ้ย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38841 เด็กชาย ธนวินท์ ขาวสุวรรณ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38842 เด็กชาย ธัชชัย ตรีทิพย์ภิญโญ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38843 เด็กชาย ธีธัช ขุ้ยศร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38844 เด็กชาย ธีร์ธนัตถ์ ชูชนะกิจ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38845 เด็กชาย ธีรสันต์ รัตนเรืองกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38846 เด็กชาย นนทพัทธ์ ก้าวสมบูรณ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38848 เด็กชาย ปวริศ ด่านภู่วงศ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38849 เด็กชาย ปัณณทัต ดำรงวุฒิ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38850 เด็กชาย ปัณณพิชช์ ปานรัตน์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38851 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทองแผน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38852 เด็กชาย พฤฒิพงศ์ ลีลาสุขสันติกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38853 นาย พลกฤต แก้วปลอด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38854 เด็กชาย มณฑล วัฒนาภิรมย์สกุล 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38855 เด็กชาย ลัญจกร วัชรนานนท์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38856 เด็กชาย วีรภัทร วงศ์ธนบัตร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38857 เด็กชาย วีรภัทร ริยาพันธ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38858 เด็กชาย ศิวัช เมืองหนู 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38859 เด็กชาย อธิปัตย์ ชูชื่น 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38860 เด็กหญิง กัญญาภัทร หอธนสมบัติ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38861 เด็กหญิง ชญานิศ ชายเมฆ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38862 เด็กหญิง ชนิกานต์ ทองแดง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38863 นางสาว ชุติมา ย่อมละเอียด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38864 เด็กหญิง ฏิมากานต์ คงสุทธิ์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38865 เด็กหญิง ณญาดา จันทร์เอียด 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38866 เด็กหญิง ณัฐชุดา ใจเปี่ยม 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38867 เด็กหญิง ปูรณา บวรสุธาศิน 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38868 นางสาว พรนัชชา ทองหัวเตย 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38869 เด็กหญิง เพ็ญลภัส ชุมนาค 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38870 เด็กหญิง มลฑิรา แก้วเรือง 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38871 เด็กหญิง รวิสรา นวลศรี 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38872 นางสาว รัตนกรน์ สมชื่อ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38873 เด็กหญิง รุจิรดา สุทธิจำนงค์ 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38874 นางสาว สุทธิตา สุขนุช 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38875 เด็กหญิง สุธิกานต์ สุขประสิทธิพร 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38876 นางสาว อรศรี แซ่เตียว 5,650 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 รายการ