ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38877 เด็กชาย กันต์เมธัส เชิดชูชวลิต 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38878 นาย จีรณะ สัมฤทธิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38879 เด็กชาย ชญานนท์ ขันฤทธิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38880 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ อินทร์ชนะ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38881 เด็กชาย ณัฏฐศุทธ มั่งคั่ง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38882 นาย ณัธสรณ์ นิติคุณเกษม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38883 เด็กชาย นภัส พร้อมประเสริฐ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38884 เด็กชาย ปัญณวรรธ พัฒนสิงห์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38885 เด็กชาย ปัณณทัต แก่นศิริ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38886 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ศิลปรัศมี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38887 เด็กชาย พัทธดนย์ รักษาพราหมณ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38888 เด็กชาย รัฐพร เด็ดรักษ์ทิพย์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38889 เด็กชาย วราวิทย์ สมหวัง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38890 นาย วราวุฒิ ชุมทอง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38891 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ลิมสกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38892 เด็กชาย ศุภณัฐ คุ้มทอง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38893 เด็กชาย สันติพงษ์ แพเพชรทอง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38894 เด็กหญิง ขวัญชนก จิตระดับ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38895 เด็กหญิง ชนาภัทร ชุมน้อย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38896 เด็กหญิง ฐปนัท เดชประมวลพล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38897 เด็กหญิง ณพิชญา ปลื้มสุทธิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38898 เด็กหญิง ธันยพร จู่ทิ่น 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38899 เด็กหญิง ธิญาดา นุ่นสังข์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38900 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ถาวรวัชรกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38901 เด็กหญิง ปิยะธิดา หรนนุ้ย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38902 นางสาว พัชรินทร์ พวงพันธ์ศักดิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38903 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา คาร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38904 เด็กหญิง พิชาดา บ้วนหลี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38905 เด็กหญิง มนัสวี ทองเหล็ง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38906 เด็กหญิง รัชดาภรณ์ เหลืองเพชรงาม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38907 เด็กหญิง ลภัสรดา กฤษฏานุภาพ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38908 เด็กหญิง วรรจชนก อนันต์ศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38909 นางสาว วริสา ทองอินทร์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38910 เด็กหญิง วลัยพรรณ ธรรมเจริญศักดิ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38911 เด็กหญิง วิภาษณีย์ หลิมพันธ์โชติ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38912 เด็กหญิง สร้อยฟ้า มีเงิน 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38913 เด็กหญิง สิริภรณ์ ไชยยุทธ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38914 เด็กหญิง อรวรรณ พัฒธร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38915 เด็กหญิง อารียาภรณ์ โชติสิงห์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38916 เด็กหญิง อุษณรัศมี ชนีมาส 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ