ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38877 เด็กชาย กันต์เมธัส เชิดชูชวลิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38878 นาย จีรณะ สัมฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38879 เด็กชาย ชญานนท์ ขันฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38880 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ อินทร์ชนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38881 เด็กชาย ณัฏฐศุทธ มั่งคั่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38882 นาย ณัธสรณ์ นิติคุณเกษม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38883 เด็กชาย นภัส พร้อมประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38884 เด็กชาย ปัญณวรรธ พัฒนสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38885 เด็กชาย ปัณณทัต แก่นศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38886 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ศิลปรัศมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38887 เด็กชาย พัทธดนย์ รักษาพราหมณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38888 เด็กชาย รัฐพร เด็ดรักษ์ทิพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38889 เด็กชาย วราวิทย์ สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38890 นาย วราวุฒิ ชุมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38891 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ลิมสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38892 เด็กชาย ศุภณัฐ คุ้มทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38893 เด็กชาย สันติพงษ์ แพเพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38894 เด็กหญิง ขวัญชนก จิตระดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38895 เด็กหญิง ชนาภัทร ชุมน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38896 เด็กหญิง ฐปนัท เดชประมวลพล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38897 เด็กหญิง ณพิชญา ปลื้มสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38898 เด็กหญิง ธันยพร จู่ทิ่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38899 เด็กหญิง ธิญาดา นุ่นสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38900 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ถาวรวัชรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38901 เด็กหญิง ปิยะธิดา หรนนุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38902 นางสาว พัชรินทร์ พวงพันธ์ศักดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38903 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา คาร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38904 เด็กหญิง พิชาดา บ้วนหลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38905 เด็กหญิง มนัสวี ทองเหล็ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38906 เด็กหญิง รัชดาภรณ์ เหลืองเพชรงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38907 เด็กหญิง ลภัสรดา กฤษฏานุภาพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38908 เด็กหญิง วรรจชนก อนันต์ศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38909 นางสาว วริสา ทองอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38910 เด็กหญิง วลัยพรรณ ธรรมเจริญศักดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38911 เด็กหญิง วิภาษณีย์ หลิมพันธ์โชติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38912 เด็กหญิง สร้อยฟ้า มีเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38913 เด็กหญิง สิริภรณ์ ไชยยุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38914 เด็กหญิง อรวรรณ พัฒธร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38915 เด็กหญิง อารียาภรณ์ โชติสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38916 เด็กหญิง อุษณรัศมี ชนีมาส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39412 เด็กชาย กรณ์ ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39412 เด็กชาย กรณ์ ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39413 เด็กชาย กฤตยชญ์ ขาวล้วน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39413 เด็กชาย กฤตยชญ์ ขาวล้วน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39414 เด็กชาย กฤติน คล้ายศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39414 เด็กชาย กฤติน คล้ายศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39415 เด็กชาย จักรภัทร ประศาสตร์ศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39415 เด็กชาย จักรภัทร ประศาสตร์ศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39416 เด็กชาย ณัฐดนัย จู่ทิ่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39416 เด็กชาย ณัฐดนัย จู่ทิ่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39417 เด็กชาย ธนดล นพรัตน์มาโนชญ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39417 เด็กชาย ธนดล นพรัตน์มาโนชญ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39418 เด็กชาย ปัณณวัช สุขประสิทธิพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39418 เด็กชาย ปัณณวัช สุขประสิทธิพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39419 เด็กชาย พนัสพงษ์ คุ้มชำนาญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39419 เด็กชาย พนัสพงษ์ คุ้มชำนาญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39420 เด็กชาย พิพากษา เฮนะเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39420 เด็กชาย พิพากษา เฮนะเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39421 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เรืองเสวียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39421 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เรืองเสวียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39422 เด็กชาย ภูตะวัน แวววรรณจิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39422 เด็กชาย ภูตะวัน แวววรรณจิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39423 เด็กชาย ระพีพล โภชนาธาร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39423 เด็กชาย ระพีพล โภชนาธาร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39424 เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์กิตติภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39424 เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์กิตติภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39425 เด็กชาย อธิชา รื่นพานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39425 เด็กชาย อธิชา รื่นพานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39426 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ แก้วศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39426 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ แก้วศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39427 เด็กหญิง ชนากานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39427 เด็กหญิง ชนากานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39428 เด็กหญิง ชนิกานต์ ธฤตเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39428 เด็กหญิง ชนิกานต์ ธฤตเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39429 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ วรรณวิชัยกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39429 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ วรรณวิชัยกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39430 เด็กหญิง ชวิศา ศักดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39430 เด็กหญิง ชวิศา ศักดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39431 เด็กหญิง ชุตินันท์ พิพัฒนภิวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39431 เด็กหญิง ชุตินันท์ พิพัฒนภิวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39432 เด็กหญิง ญาณิศา พินิจสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39432 เด็กหญิง ญาณิศา พินิจสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39433 เด็กหญิง ญาดา บุญช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39433 เด็กหญิง ญาดา บุญช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39434 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ พึ่งพุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39434 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ พึ่งพุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39436 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สาโรชวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39436 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สาโรชวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39437 เด็กหญิง ธิตาภา ไพบูลย์สวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39437 เด็กหญิง ธิตาภา ไพบูลย์สวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39438 เด็กหญิง นัทธมน กำเหนิดเกาะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39438 เด็กหญิง นัทธมน กำเหนิดเกาะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39439 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39439 เด็กหญิง นันท์นภัส แก้วเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39440 เด็กหญิง นันท์นภัส เทพรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39440 เด็กหญิง นันท์นภัส เทพรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39441 เด็กหญิง ปพิชญา นนทชิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39441 เด็กหญิง ปพิชญา นนทชิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39442 เด็กหญิง ปรายฟ้า ชัชชัยวรกฤศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39442 เด็กหญิง ปรายฟ้า ชัชชัยวรกฤศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39443 เด็กหญิง ปองขวัญ เจนกิจวัฒนาเลิศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39443 เด็กหญิง ปองขวัญ เจนกิจวัฒนาเลิศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39444 เด็กหญิง ปัณฑ์ชนิด ตั้งสัจจะธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39444 เด็กหญิง ปัณฑ์ชนิด ตั้งสัจจะธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39445 เด็กหญิง พิชามญชุ์ นิลเอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39445 เด็กหญิง พิชามญชุ์ นิลเอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39446 เด็กหญิง มนัสชนก คงหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39446 เด็กหญิง มนัสชนก คงหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39447 เด็กหญิง วลีลักษ์ อินทรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39447 เด็กหญิง วลีลักษ์ อินทรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39448 เด็กหญิง สุนิชนันท์ วงค์ประไพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39448 เด็กหญิง สุนิชนันท์ วงค์ประไพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39449 เด็กหญิง สุริย์ฐิสา สัญจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39449 เด็กหญิง สุริย์ฐิสา สัญจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39450 เด็กหญิง สุวภัทร สุทธิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39450 เด็กหญิง สุวภัทร สุทธิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39451 เด็กหญิง เหมือนฝัน อารีราษฎร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39451 เด็กหญิง เหมือนฝัน อารีราษฎร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 รายการ