ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38917 เด็กชาย กษิดิ์เดช จันทร์มณี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38918 เด็กชาย คาลอม เจมส์ โคลลี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38919 เด็กชาย คุณากร ชูเชิด 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38920 เด็กชาย ญาณันธร คำสุวรรณ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38921 เด็กชาย ณภัทร เส้งรอด 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38922 นาย ธนพล สุวรรณภิวัฒน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38923 เด็กชาย ธนากร สุทธิช่วย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38924 เด็กชาย ธัชธรรม คำแหง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38925 เด็กชาย ธัชพล อุปลา 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38926 เด็กชาย ธีรภัทร์ ยี่โถ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38927 เด็กชาย ธีรสิน เพชรสุข 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38928 นาย นฤบดี เจริญวัย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38929 เด็กชาย พงษ์ภูริทัต ชูคง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38930 เด็กชาย พูมิกานต์ อุไรวรรณ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38931 นาย ภวัต กิตติสุรัตน์พงศ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38932 เด็กชาย ภูวิศ ศรีรักษ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38933 เด็กชาย ศศิศ สืบอุทัย 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38934 เด็กชาย ศศิศพงศ์ เสนชู 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38935 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นิจจันทร์พันศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38936 เด็กหญิง กรกมล ศรีเมือง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38937 เด็กหญิง กรวีร์ ไชยมงคล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38938 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ สุวรรณรัตน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38939 เด็กหญิง ญาดา กอวณิชกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38940 เด็กหญิง ฐิติยา สุกระ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38941 นางสาว ทักษพร ประยูรบุตร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38942 เด็กหญิง ธนัญญา ไชยกุล 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38943 เด็กหญิง ธมลวรรณ เลื่องสุนทร 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38944 เด็กหญิง ธันยมัย อินทร์แย้ม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38945 เด็กหญิง นพสรณ์ กิ้มเส้ง 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38946 เด็กหญิง นวพรรษ ชูโฉม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38947 นางสาว นันท์นภัส จงรัตน์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38948 เด็กหญิง ปวีณา วงศ์ปาน 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38949 เด็กหญิง ปาณิศา ชนะภักดี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38950 นางสาว ปุณนลิน คะเณย์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38951 เด็กหญิง ปุณยวีร์ อรัญไสว 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38952 เด็กหญิง พุธิตา พุทธศรี 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38953 นางสาว ฟ้าใส คำอุปละ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38954 นางสาว มิ่งมาตา เชื้อเอี่ยม 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38955 เด็กหญิง วรนิษฐา โภคากรณ์ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38956 เด็กหญิง อรณิชา เนตรพุกกณะ 6,750 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ