ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38917 เด็กชาย กษิดิ์เดช จันทร์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38918 เด็กชาย คาลอม เจมส์ โคลลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38919 เด็กชาย คุณากร ชูเชิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38920 เด็กชาย ญาณันธร คำสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38921 เด็กชาย ณภัทร เส้งรอด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38922 นาย ธนพล สุวรรณภิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38923 เด็กชาย ธนากร สุทธิช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38924 เด็กชาย ธัชธรรม คำแหง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38925 เด็กชาย ธัชพล อุปลา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38926 เด็กชาย ธีรภัทร์ ยี่โถ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38927 เด็กชาย ธีรสิน เพชรสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38928 นาย นฤบดี เจริญวัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38929 เด็กชาย พงษ์ภูริทัต ชูคง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38930 เด็กชาย พูมิกานต์ อุไรวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38931 นาย ภวัต กิตติสุรัตน์พงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38932 เด็กชาย ภูวิศ ศรีรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38933 เด็กชาย ศศิศ สืบอุทัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38934 เด็กชาย ศศิศพงศ์ เสนชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38935 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นิจจันทร์พันศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38936 เด็กหญิง กรกมล ศรีเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38937 เด็กหญิง กรวีร์ ไชยมงคล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38938 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ สุวรรณรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38939 เด็กหญิง ญาดา กอวณิชกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38940 เด็กหญิง ฐิติยา สุกระ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38941 นางสาว ทักษพร ประยูรบุตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38942 เด็กหญิง ธนัญญา ไชยกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38943 เด็กหญิง ธมลวรรณ เลื่องสุนทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38944 เด็กหญิง ธันยมัย อินทร์แย้ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38945 เด็กหญิง นพสรณ์ กิ้มเส้ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38946 เด็กหญิง นวพรรษ ชูโฉม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38947 นางสาว นันท์นภัส จงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38948 เด็กหญิง ปวีณา วงศ์ปาน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38949 เด็กหญิง ปาณิศา ชนะภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38950 นางสาว ปุณนลิน คะเณย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38951 เด็กหญิง ปุณยวีร์ อรัญไสว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38952 เด็กหญิง พุธิตา พุทธศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38953 นางสาว ฟ้าใส คำอุปละ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38954 นางสาว มิ่งมาตา เชื้อเอี่ยม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38955 เด็กหญิง วรนิษฐา โภคากรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38956 เด็กหญิง อรณิชา เนตรพุกกณะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39452 เด็กชาย กรวิชญ์ เผือกสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39452 เด็กชาย กรวิชญ์ เผือกสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39453 เด็กชาย ก้องภพ เดชขจรฤทธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39453 เด็กชาย ก้องภพ เดชขจรฤทธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39454 เด็กชาย กิตติภูมิ พิพัฒน์พงศ์นยนา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39454 เด็กชาย กิตติภูมิ พิพัฒน์พงศ์นยนา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39455 เด็กชาย คเณศ เลิศคณาวนิชกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39455 เด็กชาย คเณศ เลิศคณาวนิชกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39456 เด็กชาย จรณวัฒน์ สังข์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39456 เด็กชาย จรณวัฒน์ สังข์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39457 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นาคทองกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39457 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นาคทองกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39458 เด็กชาย ชินกฤต เกิดสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39458 เด็กชาย ชินกฤต เกิดสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39459 เด็กชาย ณัชธนพงษ์ ซุ่นสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39459 เด็กชาย ณัชธนพงษ์ ซุ่นสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39460 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39460 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39461 เด็กชาย ภูมิวิวัฒน์ นวลละออง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39461 เด็กชาย ภูมิวิวัฒน์ นวลละออง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39462 เด็กชาย วิทวัส โตขาว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39462 เด็กชาย วิทวัส โตขาว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39463 เด็กชาย สรศักดิ์ แซ่แดง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39463 เด็กชาย สรศักดิ์ แซ่แดง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39464 เด็กชาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39464 เด็กชาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39465 เด็กชาย หรรษวรรษ ชูนวลศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39465 เด็กชาย หรรษวรรษ ชูนวลศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39466 เด็กหญิง กัญณภัทร แจ่มแจ้ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39466 เด็กหญิง กัญณภัทร แจ่มแจ้ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39467 เด็กหญิง จันทิมา ทิพย์มาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39467 เด็กหญิง จันทิมา ทิพย์มาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39468 เด็กหญิง ชัญญา ประยูรบุตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39468 เด็กหญิง ชัญญา ประยูรบุตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39469 เด็กหญิง ชื่นชิต ชิตพยัคฆ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39469 เด็กหญิง ชื่นชิต ชิตพยัคฆ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39470 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สอนทวี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39470 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สอนทวี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39471 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แซ่เตี้ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39471 เด็กหญิง ณัฏฐนิช แซ่เตี้ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39472 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไตรเชษฐกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39472 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไตรเชษฐกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39473 เด็กหญิง ณัฐณิชา เวทยาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39473 เด็กหญิง ณัฐณิชา เวทยาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39474 เด็กหญิง ดวงตวัน ห้วยห้อง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39474 เด็กหญิง ดวงตวัน ห้วยห้อง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39475 เด็กหญิง ธัญรดา หอมรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39475 เด็กหญิง ธัญรดา หอมรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39476 เด็กหญิง นภสร ปุรินทราภิบาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39476 เด็กหญิง นภสร ปุรินทราภิบาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39477 เด็กหญิง นภสร มณีรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39477 เด็กหญิง นภสร มณีรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39478 เด็กหญิง นวิยา จันทรพิมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39478 เด็กหญิง นวิยา จันทรพิมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39479 เด็กหญิง นิพัทธา ลาดศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39479 เด็กหญิง นิพัทธา ลาดศิลป์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39480 เด็กหญิง บัณฑิตา กลับรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39480 เด็กหญิง บัณฑิตา กลับรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39481 เด็กหญิง บัณฑิตา แสนยะมูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39481 เด็กหญิง บัณฑิตา แสนยะมูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39482 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา โรจนเมฆา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39482 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา โรจนเมฆา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39483 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เอี้ยวซิโป 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39483 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เอี้ยวซิโป 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39484 เด็กหญิง ภัทรวดี เพ็งบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39484 เด็กหญิง ภัทรวดี เพ็งบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39485 เด็กหญิง ระวิวรรณ สังข์ทองงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39485 เด็กหญิง ระวิวรรณ สังข์ทองงาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39486 เด็กหญิง วิชญภรณ์ จามพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39486 เด็กหญิง วิชญภรณ์ จามพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39487 เด็กหญิง วิภา แซ่เตียว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39487 เด็กหญิง วิภา แซ่เตียว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39488 เด็กหญิง ศศิธร แก้วพิชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39488 เด็กหญิง ศศิธร แก้วพิชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39489 เด็กหญิง ศุภธิดา ชูศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39489 เด็กหญิง ศุภธิดา ชูศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39490 เด็กหญิง สุชัญญา หนูยิ้ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39490 เด็กหญิง สุชัญญา หนูยิ้ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39491 เด็กหญิง สุพิชชญา ทองทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39491 เด็กหญิง สุพิชชญา ทองทรัพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 รายการ