ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38957 เด็กชาย กริชเพชร เตียนมีผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38958 เด็กชาย กันตพงศ์ ไชยศรีมาลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38959 เด็กชาย กิตติธัช ดอนทราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38960 เด็กชาย ชนภัทร ด่านสุวรรณกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38961 เด็กชาย ณภัทร ชิตวาห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38962 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ประยุทธสินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38963 เด็กชาย ทรงภพ เหมทานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38964 นาย ธีรภัทร นาคกลัด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38965 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ประชุม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38966 เด็กชาย พชร เพชรรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38967 เด็กชาย พชร รักช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38968 เด็กชาย พุทธินันท์ ธีรเดชไชยนันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38969 นาย ภูวภัสสร์ ทองประดู่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38970 เด็กชาย ศุภธรรม สมหวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38971 นางสาว กชพร กระจ่างแจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38972 เด็กหญิง กณิษฐา เพชรดุก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38973 เด็กหญิง กุลนันท์ นาคะปักษิณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38974 เด็กหญิง ชนัญญา ยงธนวัฒนากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38975 นางสาว ชลธาร สุวรรณพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38976 นางสาว ชาลิสา ทรัพย์ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38977 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ใจเย็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38978 เด็กหญิง ญาณภัทร สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38979 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธีรา ศิริสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38980 นางสาว ณัฐชยา อินทจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38981 เด็กหญิง ทักษอร โฮ้เต้กิ้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38982 เด็กหญิง ธนกมล แก้วกล่ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38983 นางสาว บัณฑิตา ฮะทะโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38984 นางสาว บุญสิตา สิงห์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38985 เด็กหญิง บุญสิตา นาคสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38986 เด็กหญิง ปภาดา เกยูรวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38987 เด็กหญิง ปุณยนุช ค้าเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38988 เด็กหญิง พลอยชยา ชูช่วยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38989 เด็กหญิง พลอยพรรณ เดชดารา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38990 นางสาว พัชรยาภา ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38991 เด็กหญิง ภูวิรินทร์ จุลานุพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38992 เด็กหญิง รัชณีกร จันทบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38993 เด็กหญิง วริศรา สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38994 นางสาว วาโรส ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38995 เด็กหญิง วิภาวดี อาวุธ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38996 นางสาว วิลาวัลย์ โภคากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38997 เด็กหญิง สุชญา ธราพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38998 เด็กหญิง สุชานาถ อินทร์ชุ่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38999 เด็กหญิง สุประวีณ์ พรมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39000 เด็กหญิง หงษ์ทอง อินทชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39001 เด็กหญิง หรรษพร เพ็งสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39002 เด็กหญิง อัญญปวีธ์ ทิพย์มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39492 เด็กชาย กณวรรธณ์ แซ่โง้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39492 เด็กชาย กณวรรธณ์ แซ่โง้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39493 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทิมเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39493 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทิมเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39494 เด็กชาย เก่งกาจ ปานทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39494 เด็กชาย เก่งกาจ ปานทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39495 เด็กชาย ชนกนันท์ ลายกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39495 เด็กชาย ชนกนันท์ ลายกำเหนิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39496 เด็กชาย ชยาภัทร ผึ่งผาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39496 เด็กชาย ชยาภัทร ผึ่งผาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39497 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ปานดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39497 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ปานดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39498 เด็กชาย ณัฐวัศ เกื้อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39498 เด็กชาย ณัฐวัศ เกื้อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39499 เด็กชาย ธนกร สอาดโพธิ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39499 เด็กชาย ธนกร สอาดโพธิ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39500 เด็กชาย ธรรมรัตน์ นุ่นกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39500 เด็กชาย ธรรมรัตน์ นุ่นกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39501 เด็กชาย ธีธัช จรูญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39501 เด็กชาย ธีธัช จรูญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39503 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39503 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39504 เด็กชาย ปัญญาพร สุวรรณมาลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39504 เด็กชาย ปัญญาพร สุวรรณมาลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39505 เด็กชาย ปัณณทัต หมวดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39505 เด็กชาย ปัณณทัต หมวดทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39506 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ แก้วกล่ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39506 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ แก้วกล่ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39507 เด็กชาย พชรพล ประทุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39507 เด็กชาย พชรพล ประทุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39508 เด็กชาย พยุหพล ช่างคิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39508 เด็กชาย พยุหพล ช่างคิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39509 เด็กชาย สัณฐิพงศ์ ห้วงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39509 เด็กชาย สัณฐิพงศ์ ห้วงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39510 เด็กชาย สืบพงศ์ ปราบสงคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39510 เด็กชาย สืบพงศ์ ปราบสงคราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39511 เด็กหญิง กมลทิพย์ อินทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39511 เด็กหญิง กมลทิพย์ อินทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39512 เด็กหญิง กุลธิดา โอยิ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39512 เด็กหญิง กุลธิดา โอยิ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39513 เด็กหญิง เกวลิน โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39513 เด็กหญิง เกวลิน โพธิ์เพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39514 เด็กหญิง จินต์จุฑา เฉลิมพิพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39514 เด็กหญิง จินต์จุฑา เฉลิมพิพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39515 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39515 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39516 เด็กหญิง ฐณมน ศรีประเทศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39516 เด็กหญิง ฐณมน ศรีประเทศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39517 เด็กหญิง ฐิตวันต์ เงินเลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39517 เด็กหญิง ฐิตวันต์ เงินเลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39518 เด็กหญิง ฐิตา ลีละพงศ์วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39518 เด็กหญิง ฐิตา ลีละพงศ์วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39519 เด็กหญิง ณภัสภรณ์ เกิดก่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39519 เด็กหญิง ณภัสภรณ์ เกิดก่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39520 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39520 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประจง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39521 เด็กหญิง ณิชารีย์ มาลารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39521 เด็กหญิง ณิชารีย์ มาลารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39522 เด็กหญิง นิติยา นาคพิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39522 เด็กหญิง นิติยา นาคพิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39523 เด็กหญิง ปุณยนุช หทัยวสีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39523 เด็กหญิง ปุณยนุช หทัยวสีวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39525 เด็กหญิง พิมพิศา ดวงมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39525 เด็กหญิง พิมพิศา ดวงมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39526 เด็กหญิง พิรญาณ์ สิงห์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39526 เด็กหญิง พิรญาณ์ สิงห์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39527 เด็กหญิง เพชรมณี มธุรพจน์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39527 เด็กหญิง เพชรมณี มธุรพจน์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39528 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ โสพลพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39528 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ โสพลพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39529 เด็กหญิง วรรณรดา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39529 เด็กหญิง วรรณรดา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39530 เด็กหญิง วาสิตา แก้วเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39530 เด็กหญิง วาสิตา แก้วเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39531 เด็กหญิง ศศิร์ธารน์ เพชรแก้วนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39531 เด็กหญิง ศศิร์ธารน์ เพชรแก้วนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39532 เด็กหญิง สุธิมนต์ มีพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39532 เด็กหญิง สุธิมนต์ มีพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39533 เด็กหญิง สุพิชญา บุญส่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39533 เด็กหญิง สุพิชญา บุญส่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 39534 เด็กหญิง สู่ขวัญ รจนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 39534 เด็กหญิง สู่ขวัญ รจนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 39535 เด็กหญิง อัญมณี นนทชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 39535 เด็กหญิง อัญมณี นนทชิต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 รายการ