ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 5

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38957 เด็กชาย กริชเพชร เตียนมีผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38958 เด็กชาย กันตพงศ์ ไชยศรีมาลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38959 เด็กชาย กิตติธัช ดอนทราย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38960 เด็กชาย ชนภัทร ด่านสุวรรณกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38961 เด็กชาย ณภัทร ชิตวาห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38962 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ประยุทธสินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38963 เด็กชาย ทรงภพ เหมทานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38964 นาย ธีรภัทร นาคกลัด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38965 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ประชุม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38966 เด็กชาย พชร เพชรรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38967 เด็กชาย พชร รักช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38968 เด็กชาย พุทธินันท์ ธีรเดชไชยนันท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38969 นาย ภูวภัสสร์ ทองประดู่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38970 เด็กชาย ศุภธรรม สมหวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38971 นางสาว กชพร กระจ่างแจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38972 เด็กหญิง กณิษฐา เพชรดุก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38973 เด็กหญิง กุลนันท์ นาคะปักษิณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38974 เด็กหญิง ชนัญญา ยงธนวัฒนากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38975 นางสาว ชลธาร สุวรรณพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38976 นางสาว ชาลิสา ทรัพย์ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38977 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ใจเย็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38978 เด็กหญิง ญาณภัทร สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38979 เด็กหญิง ณัฏฐ์ธีรา ศิริสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38980 นางสาว ณัฐชยา อินทจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38981 เด็กหญิง ทักษอร โฮ้เต้กิ้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38982 เด็กหญิง ธนกมล แก้วกล่ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38983 นางสาว บัณฑิตา ฮะทะโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38984 นางสาว บุญสิตา สิงห์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38985 เด็กหญิง บุญสิตา นาคสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38986 เด็กหญิง ปภาดา เกยูรวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38987 เด็กหญิง ปุณยนุช ค้าเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38988 เด็กหญิง พลอยชยา ชูช่วยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38989 เด็กหญิง พลอยพรรณ เดชดารา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38990 นางสาว พัชรยาภา ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38991 เด็กหญิง ภูวิรินทร์ จุลานุพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38992 เด็กหญิง รัชณีกร จันทบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38993 เด็กหญิง วริศรา สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38994 นางสาว วาโรส ชูแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38995 เด็กหญิง วิภาวดี อาวุธ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38996 นางสาว วิลาวัลย์ โภคากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38997 เด็กหญิง สุชญา ธราพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38998 เด็กหญิง สุชานาถ อินทร์ชุ่ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38999 เด็กหญิง สุประวีณ์ พรมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39000 เด็กหญิง หงษ์ทอง อินทชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39001 เด็กหญิง หรรษพร เพ็งสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39002 เด็กหญิง อัญญปวีธ์ ทิพย์มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 รายการ