ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39003 เด็กชาย กรกช อักษรทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39004 เด็กชาย กรกช เกิดอุดม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39005 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เจริญแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39006 เด็กชาย ชวกร สุวรรณบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39007 เด็กชาย ทวี โภควินท์สกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39008 เด็กชาย ธนาเทพ ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39009 เด็กชาย ธีรัชติ ชูเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39010 นาย ปิยพงษ์ เกษสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39011 นาย พงศกร ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39012 นาย พศวัฒ สมบูรณ์ลักขณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39013 เด็กชาย พิชชากร ชลรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39014 นาย ภัทรกฤต พุทธเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39015 เด็กชาย ภัทรพล พัคค์สุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39016 เด็กชาย มาร์วิน วณิชชานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39017 เด็กชาย รัชชานนท์ กล่อมกลิ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39018 เด็กชาย วรกานต์ แก้วประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39019 นาย ศุภณัฐ คชนาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39020 เด็กหญิง กชพร กล่อมเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39021 เด็กหญิง กรพิณย์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39022 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปัจจักขะภัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39023 เด็กหญิง กันติชา ธรรมฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39024 นางสาว กัลยกร นาคสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39025 เด็กหญิง กุลสตรี เที่ยงตรง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39026 เด็กหญิง คณิศร สิทธิสมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39027 นางสาว จิรัชยา พริกบุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39028 เด็กหญิง ชนม์ชนก ปล้องนิราศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39029 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอนขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39030 เด็กหญิง ญาดา ออไอสูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39031 เด็กหญิง ณิชมน สามเสาร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39032 เด็กหญิง ณัฐณิชา มหารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39033 เด็กหญิง ณัฐธนี ไพบูลย์สวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39034 นางสาว ณัฐธิดา บารมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39035 เด็กหญิง ธัญชนก ดุลยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39036 เด็กหญิง นภพร อินตา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39037 เด็กหญิง นวพร ชูมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39038 เด็กหญิง นัฐกมล การุณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39039 เด็กหญิง นันท์ชพร สิทธิยงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39040 เด็กหญิง พิมชนก อินทรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39041 เด็กหญิง ภัสสร์ภัค นิลเอก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39042 เด็กหญิง วริศรา บุญพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39043 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ช่วงเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39044 เด็กหญิง อภิชญา เพชระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39045 เด็กหญิง อัญชนิกา ศรีหมุดกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39046 เด็กหญิง อัญธสา เวณุวงศกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39047 เด็กหญิง แอนนา เกียรติสุดา กรีน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39882 นาย จิตติณัฏฐ์ ผิวนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 รายการ