ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39003 เด็กชาย กรกช อักษรทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39004 เด็กชาย กรกช เกิดอุดม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39005 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เจริญแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39006 เด็กชาย ชวกร สุวรรณบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39007 เด็กชาย ทวี โภควินท์สกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39008 เด็กชาย ธนาเทพ ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39009 เด็กชาย ธีรัชติ ชูเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39010 นาย ปิยพงษ์ เกษสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39011 นาย พงศกร ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39012 นาย พศวัฒ สมบูรณ์ลักขณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39013 เด็กชาย พิชชากร ชลรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39014 นาย ภัทรกฤต พุทธเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39015 เด็กชาย ภัทรพล พัคค์สุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39016 เด็กชาย มาร์วิน วณิชชานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39017 เด็กชาย รัชชานนท์ กล่อมกลิ่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39018 เด็กชาย วรกานต์ แก้วประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39019 นาย ศุภณัฐ คชนาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39020 เด็กหญิง กชพร กล่อมเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39021 เด็กหญิง กรพิณย์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39022 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปัจจักขะภัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39023 เด็กหญิง กันติชา ธรรมฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39024 นางสาว กัลยกร นาคสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39025 เด็กหญิง กุลสตรี เที่ยงตรง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39026 เด็กหญิง คณิศร สิทธิสมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39027 นางสาว จิรัชยา พริกบุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39028 เด็กหญิง ชนม์ชนก ปล้องนิราศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39029 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอนขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39030 เด็กหญิง ญาดา ออไอสูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39031 เด็กหญิง ณิชมน สามเสาร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39032 เด็กหญิง ณัฐณิชา มหารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39033 เด็กหญิง ณัฐธนี ไพบูลย์สวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39034 นางสาว ณัฐธิดา บารมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39035 เด็กหญิง ธัญชนก ดุลยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39036 เด็กหญิง นภพร อินตา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39037 เด็กหญิง นวพร ชูมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39038 เด็กหญิง นัฐกมล การุณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39039 เด็กหญิง นันท์ชพร สิทธิยงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39040 เด็กหญิง พิมชนก อินทรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39041 เด็กหญิง ภัสสร์ภัค นิลเอก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39042 เด็กหญิง วริศรา บุญพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39043 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ช่วงเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39044 เด็กหญิง อภิชญา เพชระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39045 เด็กหญิง อัญชนิกา ศรีหมุดกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39046 เด็กหญิง อัญธสา เวณุวงศกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39047 เด็กหญิง แอนนา เกียรติสุดา กรีน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39536 เด็กชาย กฤตยชญ์ จันทร์เดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39536 เด็กชาย กฤตยชญ์ จันทร์เดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39537 เด็กชาย กิตติธัช หล้าแหล่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39537 เด็กชาย กิตติธัช หล้าแหล่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39538 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ รอดภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39538 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ รอดภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39539 เด็กชาย ณภัทร อินทเอื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39539 เด็กชาย ณภัทร อินทเอื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39540 เด็กชาย ธเนศพล เจริญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39540 เด็กชาย ธเนศพล เจริญรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39541 เด็กชาย บารมี ว่องวิทยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39541 เด็กชาย บารมี ว่องวิทยา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39542 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บุญปล้อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39542 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บุญปล้อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39543 เด็กชาย ปุณณภพ ช่อผกาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39543 เด็กชาย ปุณณภพ ช่อผกาพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39544 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ อุดมมะดัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39544 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ อุดมมะดัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39545 เด็กชาย พศุตม์ คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39545 เด็กชาย พศุตม์ คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39546 เด็กชาย ภัทรพล พวงสุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39546 เด็กชาย ภัทรพล พวงสุนทร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39547 เด็กชาย ศิรชัช ขนายน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39547 เด็กชาย ศิรชัช ขนายน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39548 เด็กชาย ศิวพงษ์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39548 เด็กชาย ศิวพงษ์ คงทรัพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39549 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สองแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39549 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สองแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39550 เด็กชาย อกนิษฐ์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39550 เด็กชาย อกนิษฐ์ คำทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39551 เด็กหญิง กษมา ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39551 เด็กหญิง กษมา ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39552 เด็กหญิง กานต์ธิดา เหมือนภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39552 เด็กหญิง กานต์ธิดา เหมือนภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39553 เด็กหญิง เกตน์สิริ บุญฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39553 เด็กหญิง เกตน์สิริ บุญฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39555 เด็กหญิง ฉันท์ณิชา จันทร์ประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39555 เด็กหญิง ฉันท์ณิชา จันทร์ประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39556 เด็กหญิง ชญานิศ เล็กอาราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39556 เด็กหญิง ชญานิศ เล็กอาราม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39557 เด็กหญิง ชนากานต์ โกสิยพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39557 เด็กหญิง ชนากานต์ โกสิยพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39558 เด็กหญิง ชลธร ศิริวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39558 เด็กหญิง ชลธร ศิริวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39559 เด็กหญิง ฐิติชญา สันติพนาวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39559 เด็กหญิง ฐิติชญา สันติพนาวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39560 เด็กหญิง ณัฐกมล เซ่งล้ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39560 เด็กหญิง ณัฐกมล เซ่งล้ำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39561 เด็กหญิง ณิชา ชูเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39561 เด็กหญิง ณิชา ชูเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39562 เด็กหญิง ณิชาภัทร ประจิตร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39562 เด็กหญิง ณิชาภัทร ประจิตร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39563 เด็กหญิง ทักษอร สังข์สิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39563 เด็กหญิง ทักษอร สังข์สิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39564 เด็กหญิง ธัญภัค ภัทรนิรันดร์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39564 เด็กหญิง ธัญภัค ภัทรนิรันดร์กุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39565 เด็กหญิง ธีรภรณ์ เทียนไชย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39565 เด็กหญิง ธีรภรณ์ เทียนไชย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39566 เด็กหญิง นงนภัส จินดาศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39566 เด็กหญิง นงนภัส จินดาศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39567 เด็กหญิง นภัสนันท์ ป้องภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39567 เด็กหญิง นภัสนันท์ ป้องภัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39568 เด็กหญิง นลพรรณ ระประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39568 เด็กหญิง นลพรรณ ระประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39569 เด็กหญิง นันท์นภัส ภู่วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39569 เด็กหญิง นันท์นภัส ภู่วัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39570 เด็กหญิง นานา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39570 เด็กหญิง นานา พุทธสุขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39571 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39571 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39572 เด็กหญิง ปิยธิดา หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39572 เด็กหญิง ปิยธิดา หอมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39573 เด็กหญิง ปุณญิศา เมืองพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39573 เด็กหญิง ปุณญิศา เมืองพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39574 เด็กหญิง รติมา อุปการวงศ์ชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39574 เด็กหญิง รติมา อุปการวงศ์ชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39575 เด็กหญิง วรัญญา ยอดประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39575 เด็กหญิง วรัญญา ยอดประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39576 เด็กหญิง วาริภินทุ์ พัฒน์พ่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39576 เด็กหญิง วาริภินทุ์ พัฒน์พ่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39577 เด็กหญิง ศศิวิมล ชูสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 39577 เด็กหญิง ศศิวิมล ชูสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 39578 เด็กหญิง สิรามล สะอาดใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 39578 เด็กหญิง สิรามล สะอาดใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 39579 เด็กหญิง อนลัส ภู่บาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 39579 เด็กหญิง อนลัส ภู่บาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 39882 นาย จิตติณัฏฐ์ ผิวนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
132 รายการ