ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39048 นาย คมทรรศน์ บัลลพ์วานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39049 นาย ณัฐชนน เครือสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39050 นาย ณัฐพล ไชยชาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39051 เด็กชาย ณัฐภัทร ประดิษฐ์แท่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39052 เด็กชาย ธนพล เพชรทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39053 เด็กชาย ธนภัทร สังข์สมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39054 เด็กชาย ธนภูมิ ยี่โถ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39055 เด็กชาย ธนากร ขวัญใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39056 เด็กชาย ธีร์ เหล่าประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39057 เด็กชาย ธีระเดช อภิรักษ์เนติพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39058 เด็กชาย พิชญุตม์ เชื่องช้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39059 เด็กชาย ภัคพล แสงขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39060 นาย ภูริณัฐ เนื่องเยาว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39061 เด็กชาย ราเชน ปริปุญญพาสน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39062 นาย วัชรากร อุ่นใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39063 เด็กชาย วาทิต เจริญแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39064 เด็กชาย วีรภัทร สะโรจน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39065 เด็กชาย อิศรา หวังอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39066 เด็กหญิง กชพร สุวรรณกายี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39067 เด็กหญิง กัญญมล เศวตกรต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39068 เด็กหญิง ชัญญานุช สมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39069 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39070 เด็กหญิง ณัฎฐาภรณ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39071 เด็กหญิง ณารินทร์ พิศวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39072 นางสาว ธมลวรรณ แสงอำไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39073 เด็กหญิง ธฤษวรรณ มาเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39074 นางสาว นุ่มนวล มาไข่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39075 นางสาว บัณฑิตา จันทร์ปลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39076 เด็กหญิง ปวีณ์นุช สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39077 นางสาว ปาริชาติ ศิริภัทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39078 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ ทองจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39079 เด็กหญิง พรนภัส วิจะสิกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39080 นางสาว พรรษา คามบุศย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39081 เด็กหญิง พศิกา อินบุญณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39082 เด็กหญิง รดามณี แก้วบาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39083 เด็กหญิง รสสุคนธ์ ไชยเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39084 นางสาว วนิดา แพ่งรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39085 นางสาว วรนิษฐา มั่งถาวรกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39086 เด็กหญิง วิวรรธณี เพ็ชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39087 เด็กหญิง สุธาสินี ศรีแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39088 เด็กหญิง สุธิดา ไทยเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39089 เด็กหญิง อัญชิสา ไกรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39090 เด็กหญิง อัญชิสา จงจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39091 นางสาว อาฐิติญา ตันจรูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39092 นางสาว อารีวรรณ ปะหินา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39580 เด็กชาย จักรภัทร ชวลิตชีวิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39580 เด็กชาย จักรภัทร ชวลิตชีวิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39581 เด็กชาย ชนกันต์ สุขกลับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39581 เด็กชาย ชนกันต์ สุขกลับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39582 เด็กชาย ชนะศักดิ์ ภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39582 เด็กชาย ชนะศักดิ์ ภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39583 เด็กชาย ณัฐพล บุญเกษม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39583 เด็กชาย ณัฐพล บุญเกษม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39584 เด็กชาย ณัฐวัตร ชูณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39584 เด็กชาย ณัฐวัตร ชูณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39585 เด็กชาย ทัตธน จิตราภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39585 เด็กชาย ทัตธน จิตราภิรมย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39586 เด็กชาย ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39586 เด็กชาย ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39587 เด็กชาย ธนภัทร ชูเชื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39587 เด็กชาย ธนภัทร ชูเชื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39588 เด็กชาย ธนวัฒน์ เมธาวัฒนสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39588 เด็กชาย ธนวัฒน์ เมธาวัฒนสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39589 เด็กชาย พีรพัชร มีชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39589 เด็กชาย พีรพัชร มีชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39590 เด็กชาย ภานุวิชญ์ วารีเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39590 เด็กชาย ภานุวิชญ์ วารีเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39591 เด็กชาย ภูพิรัฐ พิกุลทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39591 เด็กชาย ภูพิรัฐ พิกุลทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39592 เด็กชาย ภูริณัฐ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39592 เด็กชาย ภูริณัฐ ขวัญพรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39593 เด็กชาย วัณณภัส อยู่รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39593 เด็กชาย วัณณภัส อยู่รักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39594 เด็กชาย วิชญปรัชญ์ จันทร์อินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39594 เด็กชาย วิชญปรัชญ์ จันทร์อินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39595 เด็กชาย สัญญา ชาติเน้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39595 เด็กชาย สัญญา ชาติเน้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39596 เด็กชาย อาทิตย์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39596 เด็กชาย อาทิตย์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39597 เด็กหญิง กนกพร พุกดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39597 เด็กหญิง กนกพร พุกดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39598 เด็กหญิง กมลชนก ขวัญดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39598 เด็กหญิง กมลชนก ขวัญดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39599 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ปัจฉิมทิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39599 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ปัจฉิมทิศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39600 เด็กหญิง กัลญาณี บุญชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39600 เด็กหญิง กัลญาณี บุญชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39601 เด็กหญิง ฉัตรแก้ว สุวรรณอำภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39601 เด็กหญิง ฉัตรแก้ว สุวรรณอำภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39602 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39602 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ศรีพรหม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39603 เด็กหญิง ญาดา รุ่งช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39603 เด็กหญิง ญาดา รุ่งช่วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39604 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ดาราสิชฌน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39604 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ดาราสิชฌน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39605 เด็กหญิง ณฐิกา กิตติพลจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39605 เด็กหญิง ณฐิกา กิตติพลจักร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39606 เด็กหญิง ณัชชา กายซิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39606 เด็กหญิง ณัชชา กายซิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39607 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เกตุประกอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39607 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เกตุประกอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39608 เด็กหญิง ธนพร มโนธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39608 เด็กหญิง ธนพร มโนธรรม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39609 เด็กหญิง นันทนา ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39609 เด็กหญิง นันทนา ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39610 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ อนุกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39610 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ อนุกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39611 เด็กหญิง พิชฌาภา เพียรเจริญศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39611 เด็กหญิง พิชฌาภา เพียรเจริญศักดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39612 เด็กหญิง พิมพ์ทอง ช่วยเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39612 เด็กหญิง พิมพ์ทอง ช่วยเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39613 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ บุญเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39613 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ บุญเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39614 เด็กหญิง ภัธรนันท์ สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39614 เด็กหญิง ภัธรนันท์ สุทธิรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39616 เด็กหญิง ยวิษฐา สุมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39616 เด็กหญิง ยวิษฐา สุมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39617 เด็กหญิง วรพรรณ ลาภยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39617 เด็กหญิง วรพรรณ ลาภยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39618 เด็กหญิง ศศิดา คุณสนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39618 เด็กหญิง ศศิดา คุณสนอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39619 เด็กหญิง โศภิษฐา ภู่สกุลสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39619 เด็กหญิง โศภิษฐา ภู่สกุลสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39621 เด็กหญิง สุวภัทร ศรีน้ำรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39621 เด็กหญิง สุวภัทร ศรีน้ำรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39622 เด็กหญิง อนัญญา เล่าสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 39622 เด็กหญิง อนัญญา เล่าสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 39623 เด็กหญิง อังคณา ทองหัวเตย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 39623 เด็กหญิง อังคณา ทองหัวเตย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 39877 เด็กหญิง วิปัศยา พรายพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40459 เด็กชาย ปฏิ ส่งแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 รายการ