ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39048 นาย คมทรรศน์ บัลลพ์วานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39049 นาย ณัฐชนน เครือสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39050 นาย ณัฐพล ไชยชาญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39051 เด็กชาย ณัฐภัทร ประดิษฐ์แท่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39052 เด็กชาย ธนพล เพชรทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39053 เด็กชาย ธนภัทร สังข์สมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39054 เด็กชาย ธนภูมิ ยี่โถ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39055 เด็กชาย ธนากร ขวัญใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39056 เด็กชาย ธีร์ เหล่าประสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39057 เด็กชาย ธีระเดช อภิรักษ์เนติพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39058 เด็กชาย พิชญุตม์ เชื่องช้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39059 เด็กชาย ภัคพล แสงขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39060 นาย ภูริณัฐ เนื่องเยาว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39061 เด็กชาย ราเชน ปริปุญญพาสน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39062 นาย วัชรากร อุ่นใจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39063 เด็กชาย วาทิต เจริญแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39064 เด็กชาย วีรภัทร สะโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39065 เด็กชาย อิศรา หวังอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39066 เด็กหญิง กชพร สุวรรณกายี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39067 เด็กหญิง กัญญมล เศวตกรต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39068 เด็กหญิง ชัญญานุช สมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39069 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ศรีชาย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39070 เด็กหญิง ณัฎฐาภรณ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39071 เด็กหญิง ณารินทร์ พิศวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39072 นางสาว ธมลวรรณ แสงอำไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39073 เด็กหญิง ธฤษวรรณ มาเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39074 นางสาว นุ่มนวล มาไข่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39075 นางสาว บัณฑิตา จันทร์ปลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39076 เด็กหญิง ปวีณ์นุช สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39077 นางสาว ปาริชาติ ศิริภัทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39078 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ ทองจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39079 เด็กหญิง พรนภัส วิจะสิกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39080 นางสาว พรรษา คามบุศย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39081 เด็กหญิง พศิกา อินบุญณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39082 เด็กหญิง รดามณี แก้วบาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39083 เด็กหญิง รสสุคนธ์ ไชยเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39084 นางสาว วนิดา แพ่งรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39085 นางสาว วรนิษฐา มั่งถาวรกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39086 เด็กหญิง วิวรรธณี เพ็ชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39087 เด็กหญิง สุธาสินี ศรีแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39088 เด็กหญิง สุธิดา ไทยเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39089 เด็กหญิง อัญชิสา ไกรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39090 เด็กหญิง อัญชิสา จงจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39091 นางสาว อาฐิติญา ตันจรูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39092 นางสาว อารีวรรณ ปะหินา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39877 เด็กหญิง วิปัศยา พรายพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 รายการ