ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39093 เด็กชาย กันษพงศ์ เงินเลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39094 นาย ธนกร ธนาพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39095 นาย ธนดล พงศ์ชัยไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39096 เด็กชาย ธัญพิสิษธ์ สุวรรณมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39097 นาย ธาวิน รักสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39098 เด็กชาย ธีรภัทร์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39099 นาย ปิยพงษ์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39100 นาย พศวีร์ สมบูรณ์ลักขณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39101 นาย พีรวิชญ์ แมนเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39102 เด็กชาย รชต พันธ์ครุฑ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39103 เด็กชาย วชิรวิทย์ ลอยสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39104 นาย วรพจน์ ฤกษ์ดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39105 เด็กชาย วิชากร ประทุมศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39106 นาย วีระพัฒน์ ตรีเพ็ชร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39107 นาย สหภาพ หมั่นเพียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39108 นาย อรรถพร ณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39109 เด็กหญิง กนกนาฏ สิรภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39110 เด็กหญิง กษมา ศิวายพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39111 เด็กหญิง กิตติกา อยู่ไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39112 นางสาว กุลจิรา ลอยใหม่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39113 เด็กหญิง เกณิกา พรหมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39114 นางสาว เกศกนก รุกเขต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39115 เด็กหญิง คีรยา สุทธินุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39116 นางสาว ชนานันท์ บุญลึก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39117 เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ละอองสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39118 นางสาว ณัชชา กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39119 เด็กหญิง ณัฐชุตา จีนหมั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39120 เด็กหญิง เทียนหอม เส้งประถม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39122 เด็กหญิง ธันยพร ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39123 เด็กหญิง นันท์ชพร ปาละคะเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39124 เด็กหญิง นันท์นภัส รักษาวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39125 เด็กหญิง นันท์นภัส รักชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39126 นางสาว เบญจมาภรณ์ แก้วรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39127 เด็กหญิง ปานไพลิน ชมพิกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39128 เด็กหญิง ปาริตา ไพฑูรย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39129 เด็กหญิง พริสร เพ็ชรกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39130 นางสาว แพรลดา เค่าเจริญกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39131 เด็กหญิง ภคมน ธนยศพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39132 เด็กหญิง รวิพร บุญสิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39133 นางสาว ลลิล เวียงวีระชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39134 นางสาว วริศรา ฉิมเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39135 เด็กหญิง อรณิชา กระสินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39136 เด็กหญิง อัญธิษฐา เวณุวงศกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39137 เด็กหญิง อิสริยา โลณวัณต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39317 เด็กชาย ชีระณัฐ ชัยเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 รายการ