ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39093 เด็กชาย กันษพงศ์ เงินเลี่ยม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39094 นาย ธนกร ธนาพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39095 นาย ธนดล พงศ์ชัยไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39096 เด็กชาย ธัญพิสิษธ์ สุวรรณมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39097 นาย ธาวิน รักสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39098 เด็กชาย ธีรภัทร์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39099 นาย ปิยพงษ์ เหล็กกล้า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39100 นาย พศวีร์ สมบูรณ์ลักขณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39101 นาย พีรวิชญ์ แมนเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39102 เด็กชาย รชต พันธ์ครุฑ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39103 เด็กชาย วชิรวิทย์ ลอยสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39104 นาย วรพจน์ ฤกษ์ดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39105 เด็กชาย วิชากร ประทุมศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39106 นาย วีระพัฒน์ ตรีเพ็ชร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39107 นาย สหภาพ หมั่นเพียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39108 นาย อรรถพร ณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39109 เด็กหญิง กนกนาฏ สิรภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39110 เด็กหญิง กษมา ศิวายพราหมณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39111 เด็กหญิง กิตติกา อยู่ไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39112 นางสาว กุลจิรา ลอยใหม่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39113 เด็กหญิง เกณิกา พรหมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39114 นางสาว เกศกนก รุกเขต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39115 เด็กหญิง คีรยา สุทธินุ้ย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39116 นางสาว ชนานันท์ บุญลึก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39117 เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ละอองสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39118 นางสาว ณัชชา กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39119 เด็กหญิง ณัฐชุตา จีนหมั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39120 เด็กหญิง เทียนหอม เส้งประถม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39122 เด็กหญิง ธันยพร ชัยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39123 เด็กหญิง นันท์ชพร ปาละคะเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39124 เด็กหญิง นันท์นภัส รักษาวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39125 เด็กหญิง นันท์นภัส รักชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39126 นางสาว เบญจมาภรณ์ แก้วรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39127 เด็กหญิง ปานไพลิน ชมพิกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39128 เด็กหญิง ปาริตา ไพฑูรย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39129 เด็กหญิง พริสร เพ็ชรกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39130 นางสาว แพรลดา เค่าเจริญกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39131 เด็กหญิง ภคมน ธนยศพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39132 เด็กหญิง รวิพร บุญสิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39133 นางสาว ลลิล เวียงวีระชาติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39134 นางสาว วริศรา ฉิมเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39135 เด็กหญิง อรณิชา กระสินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39136 เด็กหญิง อัญธิษฐา เวณุวงศกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39137 เด็กหญิง อิสริยา โลณวัณต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39317 เด็กชาย ชีระณัฐ ชัยเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39624 เด็กชาย ณัฏฐปกรณ์ จิตพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39624 เด็กชาย ณัฏฐปกรณ์ จิตพิทักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39625 เด็กชาย ทัชฏ์พิชากร พละโสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39625 เด็กชาย ทัชฏ์พิชากร พละโสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39626 เด็กชาย ธนพลธ์ ทองสุริวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39626 เด็กชาย ธนพลธ์ ทองสุริวงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39627 เด็กชาย ธนภัทร เจริญชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39627 เด็กชาย ธนภัทร เจริญชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39628 เด็กชาย ธวัชชัย เรืองสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39628 เด็กชาย ธวัชชัย เรืองสมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39629 เด็กชาย ธิปภัทร เบญจพรกุลนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39629 เด็กชาย ธิปภัทร เบญจพรกุลนิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39630 เด็กชาย ปัสส์ ปราสาทิกะพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39630 เด็กชาย ปัสส์ ปราสาทิกะพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39632 เด็กชาย พงศ์ปณต ศาศวัตตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39632 เด็กชาย พงศ์ปณต ศาศวัตตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39633 เด็กชาย ภาณุพงศ์ วารีเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39633 เด็กชาย ภาณุพงศ์ วารีเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39634 เด็กชาย ยศภัทร จรจรัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39634 เด็กชาย ยศภัทร จรจรัส 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39635 เด็กชาย ศักดิธัช ขวัญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39635 เด็กชาย ศักดิธัช ขวัญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39636 เด็กชาย ศักดิธัช ตุลารักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39636 เด็กชาย ศักดิธัช ตุลารักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39637 เด็กชาย ศิวกร สุวรรณโณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39637 เด็กชาย ศิวกร สุวรรณโณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39638 เด็กชาย ศุภวัฒน์ สุวรรณภิวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39638 เด็กชาย ศุภวัฒน์ สุวรรณภิวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39639 เด็กชาย สรนรินทร์ คมขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39639 เด็กชาย สรนรินทร์ คมขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39640 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ หะหมาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39640 เด็กชาย เสฏฐพงศ์ หะหมาน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39641 เด็กหญิง กชนิภา แสงสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39641 เด็กหญิง กชนิภา แสงสง่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39642 เด็กหญิง กัญญ์วรา สมุทรเก่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39642 เด็กหญิง กัญญ์วรา สมุทรเก่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39643 เด็กหญิง ชนากานต์ บุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39643 เด็กหญิง ชนากานต์ บุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39644 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุริไพศาลสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39644 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุริไพศาลสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39645 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พรหมวานิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39645 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พรหมวานิตย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39646 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันจินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39646 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันจินดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39647 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทียนประทีป 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39647 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทียนประทีป 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39648 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศุภราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39648 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศุภราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39649 เด็กหญิง ณัฐติกา แกมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39649 เด็กหญิง ณัฐติกา แกมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39650 เด็กหญิง ณัฐนรี รอดจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39650 เด็กหญิง ณัฐนรี รอดจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39651 เด็กหญิง ณิชกมล ว่องไวพาณิชย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39651 เด็กหญิง ณิชกมล ว่องไวพาณิชย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39652 เด็กหญิง แทนฝัน สุวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39652 เด็กหญิง แทนฝัน สุวรรณพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39653 เด็กหญิง ธัญพร เพชรอนันตกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39653 เด็กหญิง ธัญพร เพชรอนันตกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39654 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ พันธ์ธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39654 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ พันธ์ธร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39655 เด็กหญิง ธิมาดา นิกาหลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39655 เด็กหญิง ธิมาดา นิกาหลี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39656 เด็กหญิง นภัสสร มีชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39656 เด็กหญิง นภัสสร มีชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39657 เด็กหญิง นันท์ชพร ยินดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39657 เด็กหญิง นันท์ชพร ยินดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39658 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39658 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39659 เด็กหญิง ประภาภรณ์ บัวจีน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39659 เด็กหญิง ประภาภรณ์ บัวจีน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39660 เด็กหญิง พลอยไพลิน มูสิกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39660 เด็กหญิง พลอยไพลิน มูสิกะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39661 เด็กหญิง พัชรมน เกตุเผือก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39661 เด็กหญิง พัชรมน เกตุเผือก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39662 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39662 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39663 เด็กหญิง วริศรา เมฆมูสิก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39663 เด็กหญิง วริศรา เมฆมูสิก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39664 เด็กหญิง สิริมา เลิศตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39664 เด็กหญิง สิริมา เลิศตระกูล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 39665 เด็กหญิง อชิรญา สุปันตี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
127 39665 เด็กหญิง อชิรญา สุปันตี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
128 39666 เด็กหญิง อพิชญา แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
129 39666 เด็กหญิง อพิชญา แก้วพิชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
130 40454 เด็กหญิง ถวัลยา น้ำขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 40454 เด็กหญิง ถวัลยา น้ำขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
131 รายการ