ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39138 นาย กชกร เกษสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39139 เด็กชาย กันตภณ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39140 เด็กชาย จิรัฐติ แบนเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39141 เด็กชาย ชานน ทองมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39142 เด็กชาย ณัฐภัทร ชมภูพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39143 นาย ดนุวัศ ครองเสรีรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39144 เด็กชาย ธนภัทร นิจจันทร์พันศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39145 เด็กชาย ธัชธา เนียมละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39146 เด็กชาย ปฏิพล พลศรีนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39147 เด็กชาย ปฏิโมกข์ อำนักมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39148 นาย พชร รักษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39149 เด็กชาย พลตะวัน คชรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39151 เด็กชาย วรพงศ์ เหล็กสิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39152 เด็กชาย วิชญะ ยวนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39153 เด็กชาย ศาตรา วงศ์สุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39154 เด็กชาย ศิริโชค แสงเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39155 เด็กชาย ศุภกร นันทะสำราญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39156 เด็กชาย สรร รัตนเศวตสรรค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39157 นาย สุภวิทย์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39158 เด็กหญิง กชพรรณ วรรณโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39159 นางสาว กัญจน์นิกข์ ชาวนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39160 เด็กหญิง กัญชิดา อรรถพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39161 เด็กหญิง เกวลิน คเรสตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39162 เด็กหญิง จันทกานติ์ มาตวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39163 นางสาว จิดาภา ปาละคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39164 นางสาว ชนัญชิดา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39165 เด็กหญิง ณัฐฤมล บุญญานุวัตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39166 เด็กหญิง ธมลวรรณ จักราพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39167 เด็กหญิง นันทภัค พงษ์ณภัค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39168 นางสาว นันทวดี ตรีเล็ก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39169 เด็กหญิง ปภาวรินท์ สอนศิลป์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39170 นางสาว ปริยาภัทร รักเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39171 นางสาว ภัทรธิรา นวลละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39172 เด็กหญิง มนัสพร เพชรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39173 เด็กหญิง มัลลิกา บุญวรรณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39174 เด็กหญิง วรนิษฐา นิลสังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39175 เด็กหญิง วิภาดา ดิษฐยานุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39176 เด็กหญิง ศุภิสรา ดีเจริญกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39177 เด็กหญิง สุนิตา สิงหภาณุพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39178 เด็กหญิง สุภัสสรา จีนแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39179 เด็กหญิง ฮาน่าห์ เฟน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39667 เด็กชาย กิจจาพัฒน์ จารุพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39667 เด็กชาย กิจจาพัฒน์ จารุพรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39668 เด็กชาย จุลจักร ไพรพิสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39668 เด็กชาย จุลจักร ไพรพิสุทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39669 เด็กชาย ชวทักษ์ ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39669 เด็กชาย ชวทักษ์ ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39670 เด็กชาย ชัยพงศ์ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39670 เด็กชาย ชัยพงศ์ กาญจนรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39671 เด็กชาย ณัฐภพ แพน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39671 เด็กชาย ณัฐภพ แพน้อย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39672 เด็กชาย ณัฐภัทร เพ็ชรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39672 เด็กชาย ณัฐภัทร เพ็ชรสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39673 เด็กชาย ธัชพล สุวรรณบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39673 เด็กชาย ธัชพล สุวรรณบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39674 เด็กชาย นนทพัทธ์ วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39674 เด็กชาย นนทพัทธ์ วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39675 เด็กชาย ปฐพล คำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39675 เด็กชาย ปฐพล คำแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39676 เด็กชาย ปุณณัตถ์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39676 เด็กชาย ปุณณัตถ์ นาคบุญช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39677 เด็กชาย พรเทพ สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39678 เด็กชาย เพชรพงษ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39678 เด็กชาย เพชรพงษ์ หงษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39679 เด็กชาย ภัทระ วัชระสัมพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39679 เด็กชาย ภัทระ วัชระสัมพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39680 เด็กชาย ภูริ วุฒิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39680 เด็กชาย ภูริ วุฒิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39681 เด็กชาย ภูริภัทร ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39681 เด็กชาย ภูริภัทร ศรีรักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39682 เด็กชาย วรพล ศรีวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39682 เด็กชาย วรพล ศรีวิเศษ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39684 เด็กชาย ศิวกร เดชเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39684 เด็กชาย ศิวกร เดชเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39685 เด็กชาย อนุวัช พรหมอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39685 เด็กชาย อนุวัช พรหมอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39686 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39686 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39687 เด็กหญิง กรกช การกิจดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39687 เด็กหญิง กรกช การกิจดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39688 เด็กหญิง กรชวัล แก้วประจุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 39688 เด็กหญิง กรชวัล แก้วประจุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 39689 เด็กหญิง ขวัญธิดา คงกะแดะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 39689 เด็กหญิง ขวัญธิดา คงกะแดะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 39690 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ รัตตัญญู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 39690 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ รัตตัญญู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 39691 เด็กหญิง ชวาลา คำผา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 39691 เด็กหญิง ชวาลา คำผา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 39692 เด็กหญิง ณัฐจิตรา จุลเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 39692 เด็กหญิง ณัฐจิตรา จุลเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 39693 เด็กหญิง ตุลยมณี วิจิตรนภากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39693 เด็กหญิง ตุลยมณี วิจิตรนภากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39694 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปลอดสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39694 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปลอดสุวรรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39695 เด็กหญิง นฤมล นาคมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39695 เด็กหญิง นฤมล นาคมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39696 เด็กหญิง นันท์นภัส ชุมแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39696 เด็กหญิง นันท์นภัส ชุมแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39697 เด็กหญิง ปุณญรัศมิ์ ทอดสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39697 เด็กหญิง ปุณญรัศมิ์ ทอดสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39698 เด็กหญิง พิชญธิดา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39698 เด็กหญิง พิชญธิดา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39699 เด็กหญิง พิณทิพย์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39699 เด็กหญิง พิณทิพย์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39700 เด็กหญิง พิมพิศา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39700 เด็กหญิง พิมพิศา เพชรรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39701 เด็กหญิง รินลดา สามงามแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 39701 เด็กหญิง รินลดา สามงามแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 39702 เด็กหญิง รุ่งฟ้า สิทธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 39702 เด็กหญิง รุ่งฟ้า สิทธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 39703 เด็กหญิง วรัญญา ปิยะพลากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 39703 เด็กหญิง วรัญญา ปิยะพลากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 39704 เด็กหญิง วิชาญา ประดิษฐพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 39704 เด็กหญิง วิชาญา ประดิษฐพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39705 เด็กหญิง ศิริมณี ภู่ระหงส์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39705 เด็กหญิง ศิริมณี ภู่ระหงส์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39706 เด็กหญิง สินีนาถ โชตยาสีหนาท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39706 เด็กหญิง สินีนาถ โชตยาสีหนาท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 39708 เด็กหญิง อัญมณี ประพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 39708 เด็กหญิง อัญมณี ประพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 39709 เด็กหญิง อารยา ทองพิจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 39709 เด็กหญิง อารยา ทองพิจิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
123 39874 เด็กชาย ธรากร ใจปลื้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
124 39876 เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
125 39876 เด็กหญิง ปุณยวีร์ บุญทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 40453 เด็กชาย กรวิชญ์ รุ่งแจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
126 รายการ