ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 3 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 39138 นาย กชกร เกษสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 39139 เด็กชาย กันตภณ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 39140 เด็กชาย จิรัฐติ แบนเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 39141 เด็กชาย ชานน ทองมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 39142 เด็กชาย ณัฐภัทร ชมภูพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 39143 นาย ดนุวัศ ครองเสรีรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 39144 เด็กชาย ธนภัทร นิจจันทร์พันศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 39145 เด็กชาย ธัชธา เนียมละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 39146 เด็กชาย ปฏิพล พลศรีนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 39147 เด็กชาย ปฏิโมกข์ อำนักมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 39148 นาย พชร รักษ์ทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 39149 เด็กชาย พลตะวัน คชรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 39151 เด็กชาย วรพงศ์ เหล็กสิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 39152 เด็กชาย วิชญะ ยวนานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 39153 เด็กชาย ศาตรา วงศ์สุบรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 39154 เด็กชาย ศิริโชค แสงเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 39155 เด็กชาย ศุภกร นันทะสำราญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 39156 เด็กชาย สรร รัตนเศวตสรรค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 39157 นาย สุภวิทย์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 39158 เด็กหญิง กชพรรณ วรรณโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 39159 นางสาว กัญจน์นิกข์ ชาวนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 39160 เด็กหญิง กัญชิดา อรรถพร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 39161 เด็กหญิง เกวลิน คเรสตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39162 เด็กหญิง จันทกานติ์ มาตวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39163 นางสาว จิดาภา ปาละคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39164 นางสาว ชนัญชิดา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39165 เด็กหญิง ณัฐฤมล บุญญานุวัตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39166 เด็กหญิง ธมลวรรณ จักราพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39167 เด็กหญิง นันทภัค พงษ์ณภัค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39168 นางสาว นันทวดี ตรีเล็ก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39169 เด็กหญิง ปภาวรินท์ สอนศิลป์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39170 นางสาว ปริยาภัทร รักเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39171 นางสาว ภัทรธิรา นวลละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39172 เด็กหญิง มนัสพร เพชรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39173 เด็กหญิง มัลลิกา บุญวรรณา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39174 เด็กหญิง วรนิษฐา นิลสังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39175 เด็กหญิง วิภาดา ดิษฐยานุรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39176 เด็กหญิง ศุภิสรา ดีเจริญกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39177 เด็กหญิง สุนิตา สิงหภาณุพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39178 เด็กหญิง สุภัสสรา จีนแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39179 เด็กหญิง ฮาน่าห์ เฟน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39874 เด็กชาย ธรากร ใจปลื้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 40453 เด็กชาย กรวิชญ์ รุ่งแจ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 รายการ