ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38304 เด็กชาย กัณตภณ กัณห์อุไร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38339 นางสาว สุธิมา พุทธชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38357 นาย รัชพล เกษรศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38363 นางสาว เกศิณี จันทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38364 นางสาว จิดาภา ภิรมย์สมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38372 นางสาว นัทธมน ขุนปักษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38376 นางสาว ริซกีน่า บินล่าเต๊ะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38381 นางสาว ศิริวดี บุญชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38382 นางสาว อักษราภัค จันทวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38405 นางสาว ณิชาภัทร คงสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38408 นางสาว ธัญวรัตม์ ตรีรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38416 นางสาว พิชญ์สิริ ศรีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38417 นางสาว ภัทรฤทธิ์ ไกรชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38434 นาย ปุณณัตถ์ สุขขุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38441 นางสาว กนกกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38442 นางสาว กัญญ์วรา สุชีวพลานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38443 นางสาว เกศรา ขนอม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38446 นางสาว ณิชาภัทร ถ้ำจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38450 นางสาว นันทินี ศรีอุไร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38453 นางสาว รติมา ตรียวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38461 นางสาว ศสินีย์ ศรีลาพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38463 เด็กหญิง ศุทธินี เทียนไชย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38464 นางสาว ศุภิสรา เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38467 นางสาว อัณศยาพร สมสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38482 นาย ศรรค์เพชร ทองปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38488 นางสาว ขวัญชนก เพชรานันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38491 นางสาว ชยาภรณ์ ชำนาญกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38492 นางสาว ชาลิสา บุญสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38502 นางสาว ภัครนันท์ พวงขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38509 เด็กหญิง สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38541 นางสาว ทิพย์กมล ทัฬหกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38561 นาย ณัฐภัทร คงเพ็ชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38597 นางสาว ศิริภาภรณ์ โชติวากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38599 นางสาว สุธิดา จันทร์กิ่ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38600 นางสาว สุวกิตต์ สุวรรณพิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38712 นาย ณฤทธิ์ เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38714 นาย ธนกร พรหมคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38722 นางสาว ฐิรุณรัตน์ บัวแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38842 นาย ธัชชัย ตรีทิพย์ภิญโญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38887 นาย พัทธดนย์ รักษาพราหมณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38893 นาย สันติพงษ์ แพเพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38894 นางสาว ขวัญชนก จิตระดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38896 นางสาว ฐปนัท เดชประมวลพล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38902 นางสาว พัชรินทร์ พวงพันธ์ศักดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38909 นางสาว วริสา ทองอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38916 นางสาว อุษณรัศมี ชนีมาส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38924 นาย ธัชธรรม คำแหง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38927 นาย ธีรสิน เพชรสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38943 นางสาว ธมลวรรณ เลื่องสุนทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38951 นางสาว ปุณยวีร์ อรัญไสว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38973 นางสาว กุลนันท์ นาคะปักษิณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38975 นางสาว ชลธาร สุวรรณพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38990 นางสาว พัชรยาภา ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39013 นาย พิชชากร ชลรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39020 นางสาว กชพร กล่อมเสนาะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39023 นางสาว กันติชา ธรรมฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39025 นางสาว กุลสตรี เที่ยงตรง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39026 นางสาว คณิศร สิทธิสมบูรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39028 นางสาว ชนม์ชนก ปล้องนิราศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39029 นางสาว ชุติกาญจน์ สอนขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39035 นางสาว ธัญชนก ดุลยสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39046 นางสาว อัญธสา เวณุวงศกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39064 นาย วีรภัทร สะโรจน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39073 นางสาว ธฤษวรรณ มาเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39096 นาย ธัญพิสิษธ์ สุวรรณมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39105 นาย วิชากร ประทุมศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39127 นางสาว ปานไพลิน ชมพิกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39136 นางสาว อัญธิษฐา เวณุวงศกร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39156 นาย สรร รัตนเศวตสรรค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39219 นางสาว สิริพัชร แซ่จิ้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39263 นางสาว กุสุมา ชูมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39264 นางสาว แก้วกัลยา รามอินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39270 นางสาว นิรินธน์ พกประดิษฐ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40376 นาย จิรพัส ใจสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40377 นางสาว เพชรชมพู ทรัพย์เกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40900 นางสาว ฐิติกานต์ เหรียญขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40901 นางสาว วรรณศิลป์ สุขเสมอ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 รายการ