ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38304 เด็กชาย กัณตภณ กัณห์อุไร 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38339 นางสาว สุธิมา พุทธชู 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38357 นาย รัชพล เกษรศิริ 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38363 นางสาว เกศิณี จันทร์แดง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38364 นางสาว จิดาภา ภิรมย์สมบัติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38372 นางสาว นัทธมน ขุนปักษี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38376 นางสาว ริซกีน่า บินล่าเต๊ะ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38381 นางสาว ศิริวดี บุญชุม 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38382 นางสาว อักษราภัค จันทวงษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38405 นางสาว ณิชาภัทร คงสุทธิ์ 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38408 นางสาว ธัญวรัตม์ ตรีรินทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38416 นางสาว พิชญ์สิริ ศรีกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38417 นางสาว ภัทรฤทธิ์ ไกรชู 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38434 นาย ปุณณัตถ์ สุขขุน 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38441 นางสาว กนกกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38442 นางสาว กัญญ์วรา สุชีวพลานนท์ 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38443 นางสาว เกศรา ขนอม 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38446 นางสาว ณิชาภัทร ถ้ำจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38450 นางสาว นันทินี ศรีอุไร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38453 นางสาว รติมา ตรียวง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38461 นางสาว ศสินีย์ ศรีลาพัฒน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38463 เด็กหญิง ศุทธินี เทียนไชย 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38464 นางสาว ศุภิสรา เนตรรุ่ง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38467 นางสาว อัณศยาพร สมสุข 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38482 นาย ศรรค์เพชร ทองปรีชา 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38488 นางสาว ขวัญชนก เพชรานันท์ 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38491 นางสาว ชยาภรณ์ ชำนาญกิจ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38492 นางสาว ชาลิสา บุญสุข 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38502 นางสาว ภัครนันท์ พวงขาว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38509 เด็กหญิง สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38541 นางสาว ทิพย์กมล ทัฬหกิจ 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38561 นาย ณัฐภัทร คงเพ็ชร 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38597 นางสาว ศิริภาภรณ์ โชติวากุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38599 นางสาว สุธิดา จันทร์กิ่ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38600 นางสาว สุวกิตต์ สุวรรณพิวัฒน์ 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38712 นาย ณฤทธิ์ เจริญสุข 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38714 นาย ธนกร พรหมคง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38722 นางสาว ฐิรุณรัตน์ บัวแก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40376 นาย จิรพัส ใจสุข 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40377 นางสาว เพชรชมพู ทรัพย์เกิด 13,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ