ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38360 นาย สิริโชติ หยู่หนูสิงห์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38430 นาย ธีทัต คงเหล่า 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38476 นาย นิติศักดิ์ จันทร์แก้ว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38528 นาย สิรวิชญ์ ศัลยประดิษฐ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38539 นางสาว ชาลิสา ทองคำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38547 เด็กหญิง ปิยาพัชร กันต์มิตรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38567 นาย สรสิช มีชู 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38625 นาย ศุภณัฐ เหมือนจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38630 นางสาว ฐานิตา บุญแสง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38631 นางสาว ณัฐณิชา ศิริวัฒน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38633 นางสาว ณัฐริกา คนเพียร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38635 นางสาว บัวชมภู เปรมประสงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38646 นาย ชิตพล รอดเจริญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38650 นาย ธัญธนา แก้วคงคา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38656 นาย ภูมิรัตน์ บุญคมรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38658 นาย ศุทธวีร์ ศักดา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38662 นางสาว กนกวรรณ อ้องาม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38669 นางสาว ธัญภา ศักดิ์สงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38682 นางสาว สุชาดา รัตนูปกรณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38684 นางสาว สุตินา ด้วงช่วย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38716 นาย นวพล ชูฉิม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38725 นางสาว บัณฑิตา พุทธิพงษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38728 นางสาว เพ็ญพิชชา จันทร์เจริญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38806 นางสาว ศรสวรรค์ เวียงวีระ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39316 นาย วีรภัทร์ อรัญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40433 นาย ธนารักษ์ บุญเอียด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40434 นาย ธีรพัฒน์ วิทิพย์รอด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40435 นางสาว วิมลกร ซังธาดา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 รายการ