ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 10

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38360 นาย สิริโชติ หยู่หนูสิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38430 นาย ธีทัต คงเหล่า 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38476 นาย นิติศักดิ์ จันทร์แก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38528 นาย สิรวิชญ์ ศัลยประดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38539 นางสาว ชาลิสา ทองคำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38547 เด็กหญิง ปิยาพัชร กันต์มิตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38567 นาย สรสิช มีชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38625 นาย ศุภณัฐ เหมือนจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38630 นางสาว ฐานิตา บุญแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38631 นางสาว ณัฐณิชา ศิริวัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38633 นางสาว ณัฐริกา คนเพียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38635 นางสาว บัวชมภู เปรมประสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38646 นาย ชิตพล รอดเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38650 นาย ธัญธนา แก้วคงคา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38656 นาย ภูมิรัตน์ บุญคมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38658 นาย ศุทธวีร์ ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38662 นางสาว กนกวรรณ อ้องาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38669 นางสาว ธัญภา ศักดิ์สงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38682 นางสาว สุชาดา รัตนูปกรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38684 นางสาว สุตินา ด้วงช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38716 นาย นวพล ชูฉิม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38725 นางสาว บัณฑิตา พุทธิพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38728 นางสาว เพ็ญพิชชา จันทร์เจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38806 นางสาว ศรสวรรค์ เวียงวีระ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38977 นางสาว ชุติกาญจน์ ใจเย็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39049 นาย ณัฐชนน เครือสนิท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39057 นาย ธีระเดช อภิรักษ์เนติพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39060 นาย ภูริณัฐ เนื่องเยาว์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39070 นางสาว ณัฎฐาภรณ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39071 นางสาว ณารินทร์ พิศวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39085 นางสาว วรนิษฐา มั่งถาวรกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39098 นาย ธีรภัทร์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39102 นาย รชต พันธ์ครุฑ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39143 นาย ดนุวัศ ครองเสรีรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39145 นาย ธัชธา เนียมละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39146 นาย ปฏิพล พลศรีนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39157 นาย สุภวิทย์ วิชัยดิษฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39181 นาย ชนาธิป ทองมาก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39187 นาย นพรุจน์ บัวปลั่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39193 นาย ภัทรพงศ์ หนูนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39201 นาย ศุภวิชญ์ ประชุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39203 นาย เสฎฐวุฒิ เวชกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39212 นางสาว พรพิชชา จิโรจน์พานิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39216 นางสาว รสิกา สุวรรณรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39266 นางสาว ฎรินรัตน์ รอดจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39273 นางสาว เพียงตะวัน รักษา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39277 นางสาว ศศินา จิตสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39316 นาย วีรภัทร์ อรัญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39317 นาย ชีระณัฐ ชัยเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39874 นาย ธรากร ใจปลื้ม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40433 นาย ธนารักษ์ บุญเอียด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40434 นาย ธีรพัฒน์ วิทิพย์รอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40435 นางสาว วิมลกร ซังธาดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40957 นาย กฤตพงศ์ ร่มพฤกษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40958 นาย พิสิฐ อุดมการเกษตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40959 นางสาว ธณวรรณ เครือพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40977 นาย ฐนกร หนูพริก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 รายการ