ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38345 นาย ฐาปกรณ์ เพชรทอง 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38378 นางสาว ศดานันท์ คงศรี 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38425 นาย กฤษฎา สาระบุตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38431 นาย นภเกตน์ คชศิลา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38444 นางสาว งามวาด ดำคำ 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38457 นางสาว วรกมล นองมาก 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38469 นาย กันติทัต ชูเพชร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38470 นาย เฉลิมวุฒิ บัวเพชร 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38484 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์ 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38515 นาย ชนิตพล บุรินทร์พงษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38518 นาย ณัฐนนท์ หงษ์งาม 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38608 นาย ชุณหชาติ ตั๋นสกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38617 นาย ปุณภัทร จิรัฐติกาลกุลเวท 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38623 นาย ศุภกร บัวชุม 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38627 นางสาว คุณัญญา สองเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38675 นางสาว พรรณภา พูลเงิน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38691 นาย วัฒนะ วัฒนะโภคา 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38695 นางสาว กฤติญาณัท แคล้วอ้อม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38696 นางสาว ชุติมณฑน์ บุญยัง 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38699 นางสาว ธนภรณ์ รุ่งกมลลักษณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38701 นางสาว ปิยรัชนี ทรัพย์ชุ่มชื่น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38702 นางสาว พรสุดาวรรณ จินวงศ์ 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38719 นาย อรรถธรรม วิชัยดิษฐ 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38721 นางสาว ชญานิศ แสงเงิน 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38729 นางสาว รัชอาภา ด้วงเชี่ยว 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38792 นางสาว พัชรดา ประดับ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38794 นาย ธีรภัทร พุทธานันทเดช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38803 นางสาว ศรุตยา สาลีคงชัย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40441 นาย ทรงพล พลายเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40442 นาย ปัณญ์นธร ทองมี 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40443 นาย ภูมิรพี เพียรโรจน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40444 นาย ภูมิรพีษ์ ลำดวน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40445 นาย รณภู ใจกว้าง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40446 นาย วิชยุตม์ บัวทอง 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40447 นาย ศุภสัณห์ โสมล 11,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40448 นางสาว กันยารัตน์ โสภา 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40449 นางสาว ชนกชนม์ แสงสุธา 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40450 นางสาว ณิชารีย์ อินทโรภาส 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40451 นางสาว วิชิตา มีลาภ 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40452 นางสาว อาทิตยา ช่วยเหลื่อม 8,720 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ