ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38345 นาย ฐาปกรณ์ เพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38378 นางสาว ศดานันท์ คงศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38425 นาย กฤษฎา สาระบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38431 นาย นภเกตน์ คชศิลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38444 นางสาว งามวาด ดำคำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38457 นางสาว วรกมล นองมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38469 นาย กันติทัต ชูเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38470 นาย เฉลิมวุฒิ บัวเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38484 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38515 นาย ชนิตพล บุรินทร์พงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38518 นาย ณัฐนนท์ หงษ์งาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38608 นาย ชุณหชาติ ตั๋นสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38617 นาย ปุณภัทร จิรัฐติกาลกุลเวท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38623 นาย ศุภกร บัวชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38627 นางสาว คุณัญญา สองเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38675 นางสาว พรรณภา พูลเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38691 นาย วัฒนะ วัฒนะโภคา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38695 นางสาว กฤติญาณัท แคล้วอ้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38696 นางสาว ชุติมณฑน์ บุญยัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38699 นางสาว ธนภรณ์ รุ่งกมลลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38701 นางสาว ปิยรัชนี ทรัพย์ชุ่มชื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38702 นางสาว พรสุดาวรรณ จินวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38719 นาย อรรถธรรม วิชัยดิษฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38720 นางสาว กุลธิดา ทวีสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38721 นางสาว ชญานิศ แสงเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38729 นางสาว รัชอาภา ด้วงเชี่ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38792 นางสาว พัชรดา ประดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38794 นาย ธีรภัทร พุทธานันทเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38803 นางสาว ศรุตยา สาลีคงชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38878 นาย จีรณะ สัมฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38907 นางสาว ลภัสรดา กฤษฏานุภาพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38908 นางสาว วรรจชนก อนันต์ศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38979 นางสาว ณัฏฐ์ธีรา ศิริสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39001 นางสาว หรรษพร เพ็งสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39011 นาย พงศกร ทุ่มเกตุ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39018 นาย วรกานต์ แก้วประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39032 นางสาว ณัฐณิชา มหารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39033 นางสาว ณัฐธนี ไพบูลย์สวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39038 นางสาว นัฐกมล การุณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39081 นางสาว พศิกา อินบุญณะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39116 นางสาว ชนานันท์ บุญลึก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39125 นางสาว นันท์นภัส รักชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39162 นางสาว จันทกานติ์ มาตวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39163 นางสาว จิดาภา ปาละคเชนทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39165 นางสาว ณัฐฤมล บุญญานุวัตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39166 นางสาว ธมลวรรณ จักราพงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39210 นางสาว ธัญพิชชา คงเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39227 นาย ปฏิทัส แสงพรหมมินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39236 นางสาว คาริสสา นี่นา เกอร์รีโร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39238 นางสาว ชนุตนาถ ศรีทองกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39243 นางสาว พัฒนวดี โยธาทัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39250 นาย ก้องกฤดากร เพชรรอบ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39254 นาย นิโคลัส อภิชัย คัทสตัลเลอร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39255 นาย บารมี ก่อสุวรรณานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39256 นาย ปฏิพล โยมเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39257 นาย ปฏิภาณ ฤทธิพรัด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39258 นาย พศิน พรหมทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40441 นาย ทรงพล พลายเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40442 นาย ปัณญ์นธร ทองมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40443 นาย ภูมิรพี เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40444 นาย ภูมิรพีษ์ ลำดวน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40445 นาย รณภู ใจกว้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40446 นาย วิชยุตม์ บัวทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40447 นาย ศุภสัณห์ โสมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40448 นางสาว กันยารัตน์ โสภา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40449 นางสาว ชนกชนม์ แสงสุธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40450 นางสาว ณิชารีย์ อินทโรภาส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40451 นางสาว วิชิตา มีลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40452 นางสาว อาทิตยา ช่วยเหลื่อม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40955 นางสาว ภคพร ชูประเสริฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40960 นางสาว อามีนา หวังอิสลาม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40968 นาย ณัฐพงษ์ เรืองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40969 นาย ไวยวิชญ์ ทองใบ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40970 นาย สิรวิชญ์ เอกเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40971 นางสาว ปิยปราชญ์ ศรีโชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40972 นางสาว พัชรพร บุญเสริมสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40973 นางสาว ลลิตภัทร อรุณรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40974 นางสาว สิรามล ศรีคิรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40975 นางสาว สุภิศรา โสมนรินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 รายการ