ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38306 นาย จิรเมธ ลิ้มสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38311 นาย นับตะวัน กันกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38312 นาย ปพน ช่อผกาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38317 นาย วรดร คงจอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38319 นาย เศรษฐกร ชมอินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38323 นางสาว กัญญาณัฐ เกื้อสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38324 นางสาว กุลปรียา นาคแป้น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38325 นางสาว จิรัชยา ขุนไชยรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38326 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขสำราญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38330 นางสาว ธนัชพร ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38332 นางสาว ธีระนาฎ จันทร์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38335 นางสาว พัชยา ขำแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38336 นางสาว มนัสนันท์ เลาหวัสยษฏิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38338 นางสาว สิรามล อินทร์หนองทะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38355 นาย ภูริช กลับแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38370 นางสาว ธนพรรณ ผ่องแผ้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38379 นางสาว ศศิธร เพชรขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38386 นาย ธนธรณ์ วัชราวิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38390 นาย เปรมณัช เพชรชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38392 นาย พริษฐ์ มาลัยทิพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38398 นาย ศุภณัฐวีร์ มีเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38399 นาย สักวณัฐ ดำชะอม 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38401 นาย อภิลาภ มูสิกะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38409 นางสาว ธีวรา ชิตจุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38410 นางสาว นภัส ญาณหาร 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38420 นางสาว สุพิชญา สูนกามรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38451 นางสาว พรหมพร มากเกลี้ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38458 นางสาว วรศิลป์ วงศ์เสถียร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38460 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38466 นางสาว อภิญญา ฉันทสุเมธากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38471 นาย ชวณัฐ ดิลกรัตนพิจิตร 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38473 นาย ชาญานนท์ วรรณรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38496 นางสาว นภัสภรณ์ พลายสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38504 นางสาว รวิสรา ศรีสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38817 นาย วัชรวิชญ์ มีแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38831 นางสาว ภัททิยา เนียมสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38840 นาย ธนบดี หีตนุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38844 นาย ธีร์ธนัตถ์ ชูชนะกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38849 นาย ปัณณทัต ดำรงวุฒิ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38852 นาย พฤฒิพงศ์ ลีลาสุขสันติกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38869 นางสาว เพ็ญลภัส ชุมนาค 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38875 นางสาว สุธิกานต์ สุขประสิทธิพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38899 นางสาว ธิญาดา นุ่นสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38926 นาย ธีรภัทร์ ยี่โถ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38928 นาย นฤบดี เจริญวัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38937 นางสาว กรวีร์ ไชยมงคล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38941 นางสาว ทักษพร ประยูรบุตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38945 นางสาว นพสรณ์ กิ้มเส้ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38953 นางสาว ฟ้าใส คำอุปละ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38954 นางสาว มิ่งมาตา เชื้อเอี่ยม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38956 นางสาว อรณิชา เนตรพุกกณะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38958 นาย กันตพงศ์ ไชยศรีมาลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38967 นาย พชร รักช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38974 นางสาว ชนัญญา ยงธนวัฒนากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38978 นางสาว ญาณภัทร สุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38984 นางสาว บุญสิตา สิงห์กุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38987 นางสาว ปุณยนุช ค้าเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38999 นางสาว สุประวีณ์ พรมจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39034 นางสาว ณัฐธิดา บารมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39041 นางสาว ภัสสร์ภัค นิลเอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39042 นางสาว วริศรา บุญพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39043 นางสาว อชิรญาณ์ ช่วงเสน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39056 นาย ธีร์ เหล่าประสิทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39109 นางสาว กนกนาฏ สิรภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40378 นาย ไชยพร ขอประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40379 นาย ภัคธร ชุมแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40380 นางสาว นลินีย์ ชูเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40381 นางสาว ปุญญิศา ทวี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40382 นางสาว มยุรฉัตร แซ่หลิ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40383 นางสาว วรรณชดา ลิ่มสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40902 นาย วีรภัทร เพ็ชร์สุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40903 นางสาว กิรณา วีนะกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40904 นางสาว จิตรณัฏฐา คงยก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40905 นางสาว ธนารีย์ ชูพัฒน์พงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40906 นางสาว นฤมล ศริกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 รายการ