ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38306 นาย จิรเมธ ลิ้มสุวรรณ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38311 นาย นับตะวัน กันกา 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38312 นาย ปพน ช่อผกาพันธ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38317 นาย วรดร คงจอก 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38319 นาย เศรษฐกร ชมอินทร์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38323 นางสาว กัญญาณัฐ เกื้อสกุล 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38324 นางสาว กุลปรียา นาคแป้น 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38325 นางสาว จิรัชยา ขุนไชยรักษ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38326 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขสำราญ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38330 นางสาว ธนัชพร ช่วยเกิด 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38332 นางสาว ธีระนาฎ จันทร์มณี 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38335 นางสาว พัชยา ขำแก้ว 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38336 นางสาว มนัสนันท์ เลาหวัสยษฏิ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38338 นางสาว สิรามล อินทร์หนองทะ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38355 นาย ภูริช กลับแก้ว 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38370 นางสาว ธนพรรณ ผ่องแผ้ว 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38379 นางสาว ศศิธร เพชรขำ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38386 นาย ธนธรณ์ วัชราวิวัฒน์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38390 นาย เปรมณัช เพชรชัย 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38392 นาย พริษฐ์ มาลัยทิพย์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38398 นาย ศุภณัฐวีร์ มีเศษ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38399 นาย สักวณัฐ ดำชะอม 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38401 นาย อภิลาภ มูสิกะ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38409 นางสาว ธีวรา ชิตจุ้ย 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38410 นางสาว นภัส ญาณหาร 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38420 นางสาว สุพิชญา สูนกามรัตน์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38451 นางสาว พรหมพร มากเกลี้ยง 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38458 นางสาว วรศิลป์ วงศ์เสถียร 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38460 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38466 นางสาว อภิญญา ฉันทสุเมธากุล 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38471 นาย ชวณัฐ ดิลกรัตนพิจิตร 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38473 นาย ชาญานนท์ วรรณรัตน์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38496 นางสาว นภัสภรณ์ พลายสวัสดิ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38504 นางสาว รวิสรา ศรีสุวรรณ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40378 นาย ไชยพร ขอประเสริฐ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40379 นาย ภัคธร ชุมแก้ว 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40380 นางสาว นลินีย์ ชูเกิด 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40381 นางสาว ปุญญิศา ทวี 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40382 นางสาว มยุรฉัตร แซ่หลิ่ม 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40383 นางสาว วรรณชดา ลิ่มสวัสดิ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ