ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38275 นาย ชานนท์ ไชยยศ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38277 นาย ณัฐกฤช สุทธิรักษ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38278 นาย ณัฐภัทร เดชเสน่ห์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38281 นาย นนท์ นัครา 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38283 นาย ภัทรพล หลิน 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38288 นาย อัยการ เฮนะเกษตร 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38292 นางสาว ณัฏฐณิชา มั่งคั่ง 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38295 นางสาว พชรภา เจียรพันธุ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38296 นางสาว พชรมน วิเศษคณากุล 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38297 นางสาว พรรณกร หนูเหมือน 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38299 นางสาว รติมา วนวัฒนาวงศ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38301 นางสาว วริทยา แถลงดี 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38303 นาย กษิดิ์ญุตม์ เจริญลาภ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38305 นาย จิรภัทร แก้วส่งแสง 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38310 นาย ธราธิป แจ้งอักษร 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38314 นาย พิพัฒน์ ลดาวิจิตรกุล 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38318 นาย วษกร แก้วบำรุง 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38320 นาย อภิวิชญ์ แซ่ลิ่ม 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38327 นางสาว ชนินันท์ จันทร์ณรงค์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38331 นางสาว ธันย์ชนก สุปันตี 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38334 นางสาว ปิ่นรดา กิ่งโพธิ์ตัน 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38342 นางสาว อารยา ดวงรัตน์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38344 นาย กึกก้อง แก้วกรกฎ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38350 นาย นราวิชญ์ จิตมังกรณ์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38361 นาย สุทธนพ รัตตานุกูล 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38403 นางสาว ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39315 นางสาว จิณณพัต กิจแผ่ไพศาล 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40384 นาย กษิดิ์เดช คงทอง 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40385 นางสาว มนัชญา มาลารัตน์ 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40386 นางสาว วรางคณา เผือกเดช 18,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 รายการ