ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38275 นาย ชานนท์ ไชยยศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38277 นาย ณัฐกฤช สุทธิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38278 นาย ณัฐภัทร เดชเสน่ห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38281 นาย นนท์ นัครา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38283 นาย ภัทรพล หลิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38288 นาย อัยการ เฮนะเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38292 นางสาว ณัฏฐณิชา มั่งคั่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38295 นางสาว พชรภา เจียรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38296 นางสาว พชรมน วิเศษคณากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38297 นางสาว พรรณกร หนูเหมือน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38299 นางสาว รติมา วนวัฒนาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38301 นางสาว วริทยา แถลงดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38303 นาย กษิดิ์ญุตม์ เจริญลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38305 นาย จิรภัทร แก้วส่งแสง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38310 นาย ธราธิป แจ้งอักษร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38314 นาย พิพัฒน์ ลดาวิจิตรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38318 นาย วษกร แก้วบำรุง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38320 นาย อภิวิชญ์ แซ่ลิ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38327 นางสาว ชนินันท์ จันทร์ณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38331 นางสาว ธันย์ชนก สุปันตี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38334 นางสาว ปิ่นรดา กิ่งโพธิ์ตัน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38342 นางสาว อารยา ดวงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38344 นาย กึกก้อง แก้วกรกฎ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38350 นาย นราวิชญ์ จิตมังกรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38361 นาย สุทธนพ รัตตานุกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38403 นางสาว ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38811 นาย ณัฐนนท์ เผาสุภาพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38818 นางสาว กัญญาณัฐ เทพสิมานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38824 นางสาว ณัชชา จงขจรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38828 นางสาว ปวริศา อมรติยางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38832 นางสาว มุทิตา บุษบรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38834 นางสาว วิศรุตา ปสันตา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38851 นาย ปัณณวิชญ์ ทองแผน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38864 นางสาว ฏิมากานต์ คงสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38870 นางสาว มลฑิรา แก้วเรือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38873 นางสาว รุจิรดา สุทธิจำนงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38877 นาย กันต์เมธัส เชิดชูชวลิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38888 นาย รัฐพร เด็ดรักษ์ทิพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38889 นาย วราวิทย์ สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38895 นางสาว ชนาภัทร ชุมน้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38903 นางสาว พัทธ์ธีรา คาร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38904 นางสาว พิชาดา บ้วนหลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38911 นางสาว วิภาษณีย์ หลิมพันธ์โชติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38914 นางสาว อรวรรณ พัฒธร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38918 นาย คาลอม เจมส์ โคลลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38946 นางสาว นวพรรษ ชูโฉม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38947 นางสาว นันท์นภัส จงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38991 นางสาว ภูวิรินทร์ จุลานุพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39006 นาย ชวกร สุวรรณบุตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39047 นางสาว แอนนา เกียรติสุดา กรีน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39063 นาย วาทิต เจริญแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39315 นางสาว จิณณพัต กิจแผ่ไพศาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40384 นาย กษิดิ์เดช คงทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40385 นางสาว มนัชญา มาลารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40386 นางสาว วรางคณา เผือกเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40907 นาย ทศพล ด่านธีรวนิชย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40908 นาย ธีรเมธ แสงสว่าง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40909 นางสาว นภัสราภรณ์ วิทยาแพทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40910 นางสาว ปิติรัตน์ สังข์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40911 นางสาว พิชญาภา ภัทรชยากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40979 นางสาว พิมพ์ลภัส วรรณโนทัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 รายการ