ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 4

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37876 นางสาว วรรณกานต์ สุริไพศาลสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38290 นางสาว ชญานิศ สิทธิพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38309 นาย ธนภัทร วุฒิสันติกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38316 นาย ภูวิศ เกื้อหนุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38328 นางสาว ฐิติชญา ชูทวด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38337 นางสาว วริศรา โชคคณาพิทักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38347 นาย ณัฐภัทร คเชนทร์มาศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38349 นาย ธราธร พันธุ์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38351 นาย ปัณณวัฒน์ ยิ่งสมบูรณ์ชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38354 นาย พีรณัฐ กิ่งทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38362 นาย สุรพงษ์ จันทบูรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38366 นางสาว ณภัทร นวลศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38367 นางสาว ณัฐกานต์ หยูหนู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38368 นางสาว ณัฐนิช ชิตเชื้อ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38377 นางสาว วรันธร สิทธิโยธี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38389 นาย ปัณณธร ฉางข้าวพรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38394 นาย รุจิภาส จรัสวราพรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38397 นาย วิษณุ มณีวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38404 นางสาว ณิชาภัทร พึ่งพุทธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38406 นางสาว ดลพร คายทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38407 นางสาว ธนัชพร พลารชุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38411 นางสาว นวินดา ก๋งอุบล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38413 นางสาว บุญญามิตตา ยิ้มไตรพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38415 นางสาว พชรวรรณ ประทุมรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38418 นางสาว วรมน ไชยเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38421 นางสาว สุพิชญา เอกสุวีรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38422 นางสาว อัญชิษฐา ติณชาติอารักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38475 นาย นพล ดำสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38479 นาย พีรณัฐ ขำสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38481 นาย รวิภาส มีลักษณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38499 นางสาว บัณฑิตา วัฒนะปรีชาพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38505 นางสาว รินรดา อังสถาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38687 นาย ธรณ์ธันย์ ปานศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38724 นางสาว นฤมล ธเนศกัณฑ์บวร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38879 นาย ชญานนท์ ขันฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38890 นาย วราวุฒิ ชุมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38897 นางสาว ณพิชญา ปลื้มสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38917 นาย กษิดิ์เดช จันทร์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38932 นาย ภูวิศ ศรีรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38935 นาย อภิสิทธิ์ นิจจันทร์พันศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38940 นางสาว ฐิติยา สุกระ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38949 นางสาว ปาณิศา ชนะภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38952 นางสาว พุธิตา พุทธศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38955 นางสาว วรนิษฐา โภคากรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38959 นาย กิตติธัช ดอนทราย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38965 นาย ปัณณวัฒน์ ประชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38968 นาย พุทธินันท์ ธีรเดชไชยนันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38970 นาย ศุภธรรม สมหวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38972 นางสาว กณิษฐา เพชรดุก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38982 นางสาว ธนกมล แก้วกล่ำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38988 นางสาว พลอยชยา ชูช่วยสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38997 นางสาว สุชญา ธราพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39002 นางสาว อัญญปวีธ์ ทิพย์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39016 นาย มาร์วิน วณิชชานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39022 นางสาว กัญญาณัฐ ปัจจักขะภัติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39024 นางสาว กัลยกร นาคสงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39030 นางสาว ญาดา ออไอสูญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39039 นางสาว นันท์ชพร สิทธิยงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39044 นางสาว อภิชญา เพชระ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39048 นาย คมทรรศน์ บัลลพ์วานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39087 นางสาว สุธาสินี ศรีแสง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39231 นาย พุฒิ ฐิติสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39232 นาย ภัทรพล ศรีสุริยวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39265 นางสาว ชลิดา จิตต์สนอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40387 นาย นิติกร เฉ้งเหา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40388 นาย พงศ์ศิริ ว่องทรง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40389 นางสาว ธมนวรรณ โคนาสร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40390 นางสาว พงษ์ลดา ประเสริฐสินเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40391 นางสาว วริศรา เต็มสงสัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40392 นางสาว อภิญญา ศักดิ์แก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40393 นางสาว อัครณัฏฐ์ บุณยรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40912 นาย จักษฤกษ์ เอี่ยมสะอาด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40913 นาย ณัฐชนน อภินันทชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40915 นาย ธีรัตม์ รัตนกระจ่าง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40916 นาย สุกฤษฎิ์ เดชอรุณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40917 นางสาว จินตนา ปลอดภัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 รายการ