ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38373 นางสาว ปวีณ์ธิดา เพชรรอบ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38380 นางสาว ศศิวิมล สกุลพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38387 นาย ธีรพัฒน์ บุญขำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38396 นาย วิศรุต ฉิมรักษ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38426 นาย เกษมศักดิ์ หอวณิช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38437 นาย วสวัตติ์ ตรีรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38439 นาย ศิรวิทย์ จินดำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38447 นางสาว ธนพร ไชยปลอด 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38456 นางสาว วนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38459 นางสาว วศินี สันเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38480 นาย เมธัส ศรีวิรุฬห์โชติ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38490 นางสาว ชนากานต์ คงชาตรี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38494 นางสาว ญาณิกา บุณยกาญจนากร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38507 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทยเสน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38523 นาย ภัทรพล ศิริพันธุ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38531 นาย อัฐพล ผลผลา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38535 นางสาว กุลณัฐ สมจันทร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38536 นางสาว จิราพร กุหลาบ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38543 นางสาว ธันยพร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38553 นางสาว สุพรรษา พิกุลทอง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38555 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38564 นาย วีรภัทร เกื้อด้วง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38570 นางสาว กชพร ศรีสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38582 นางสาว นัฏนันทน์ จุนเด็น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38585 นางสาว บัณฑิตา อินราช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38587 นางสาว ปภาวดี ศรีไทย 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38596 นางสาว ศรสวรรค์ ใจห้าว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38642 นางสาว อัญชิษฐา เพชรรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38666 นางสาว ณิชารีย์ ขนอม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38672 นางสาว บงกชรัตน์ เจริญภักดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38683 นางสาว สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38688 นาย ธรรพ์ พงศ์พิพัฒนา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38697 เด็กหญิง ณิชมล ไพบูลย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38733 นางสาว อธิชา เผือกเกลี้ยง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38800 นาย นพรุจ ประชุมรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39285 นางสาว ปฏิญญา ลิ้มอภิญญาวรกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40402 นาย ธนภัทร นรเทพไพศาล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40403 นาย ธราดล ชัชชัยวรกฤศ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40404 นางสาว ทัชพร ปรีชา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40405 นางสาว ปวันรัตน์ ขอรัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40406 นางสาว พิมพ์ชนก มุกดารัตน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 รายการ