ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 6

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38373 นางสาว ปวีณ์ธิดา เพชรรอบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38380 นางสาว ศศิวิมล สกุลพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38387 นาย ธีรพัฒน์ บุญขำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38396 นาย วิศรุต ฉิมรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38426 นาย เกษมศักดิ์ หอวณิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38437 นาย วสวัตติ์ ตรีรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38439 นาย ศิรวิทย์ จินดำ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38447 นางสาว ธนพร ไชยปลอด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38456 นางสาว วนัฐศิกานต์ อิสระบูรณะฤทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38459 นางสาว วศินี สันเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38480 นาย เมธัส ศรีวิรุฬห์โชติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38490 นางสาว ชนากานต์ คงชาตรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38494 นางสาว ญาณิกา บุณยกาญจนากร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38507 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไทยเสน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38523 นาย ภัทรพล ศิริพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38531 นาย อัฐพล ผลผลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38535 นางสาว กุลณัฐ สมจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38536 นางสาว จิราพร กุหลาบ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38543 นางสาว ธันยพร วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38553 นางสาว สุพรรษา พิกุลทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38555 นางสาว สุรัชฏิญา พรมเจียม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38564 นาย วีรภัทร เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38570 นางสาว กชพร ศรีสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38582 นางสาว นัฏนันทน์ จุนเด็น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38585 นางสาว บัณฑิตา อินราช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38587 นางสาว ปภาวดี ศรีไทย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38596 นางสาว ศรสวรรค์ ใจห้าว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38642 นางสาว อัญชิษฐา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38666 นางสาว ณิชารีย์ ขนอม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38672 นางสาว บงกชรัตน์ เจริญภักดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38683 นางสาว สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38688 นาย ธรรพ์ พงศ์พิพัฒนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38697 เด็กหญิง ณิชมล ไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38733 นางสาว อธิชา เผือกเกลี้ยง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38800 นาย นพรุจ ประชุมรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38923 นาย ธนากร สุทธิช่วย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38985 นางสาว บุญสิตา นาคสงค์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38993 นางสาว วริศรา สุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38995 นางสาว วิภาวดี อาวุธ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39000 นางสาว หงษ์ทอง อินทชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39003 นาย กรกช อักษรทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39004 นาย กรกช เกิดอุดม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39005 นาย จิรัฏฐ์ เจริญแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39007 นาย ทวี โภควินท์สกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39008 นาย ธนาเทพ ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39010 นาย ปิยพงษ์ เกษสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39014 นาย ภัทรกฤต พุทธเมธา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39027 นางสาว จิรัชยา พริกบุญจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39037 นางสาว นวพร ชูมี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39066 นางสาว กชพร สุวรรณกายี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 39074 นางสาว นุ่มนวล มาไข่ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 39077 นางสาว ปาริชาติ ศิริภัทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 39078 นางสาว ปิยาภรณ์ ทองจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 39083 นางสาว รสสุคนธ์ ไชยเทพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 39088 นางสาว สุธิดา ไทยเกิด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 39089 นางสาว อัญชิสา ไกรวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 39091 นางสาว อาฐิติญา ตันจรูญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 39092 นางสาว อารีวรรณ ปะหินา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 39095 นาย ธนดล พงศ์ชัยไพบูลย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 39114 นางสาว เกศกนก รุกเขต 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 39135 นางสาว อรณิชา กระสินธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 39164 นางสาว ชนัญชิดา เพชรรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 39167 นางสาว นันทภัค พงษ์ณภัค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 39171 นางสาว ภัทรธิรา นวลละออง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 39172 นางสาว มนัสพร เพชรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 39176 นางสาว ศุภิสรา ดีเจริญกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 39178 นางสาว สุภัสสรา จีนแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 39213 นางสาว พรภัสสร ฤกษ์พล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 39228 นาย พงศ์จักร ปาจรียพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 39235 นางสาว เกวลิน ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 39244 นางสาว พัทธนันท์ สวัสดิ์ศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39247 นางสาว สิริยากร ขาวปั้น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39267 นางสาว ฑิชากรณ์ หีดจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39285 นางสาว ปฏิญญา ลิ้มอภิญญาวรกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40402 นาย ธนภัทร นรเทพไพศาล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40403 นาย ธราดล ชัชชัยวรกฤศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 40404 นางสาว ทัชพร ปรีชา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 40405 นางสาว ปวันรัตน์ ขอรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 40406 นางสาว พิมพ์ชนก มุกดารัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 40923 นาย ชยพล สุวรรณหงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 40924 นางสาว บุษบา เพชรแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40925 นางสาว ภัทรกันย์ ภูกำพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40926 นางสาว ศลิษา ทองมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40927 นางสาว อธิติญา ทองเผือก 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 รายการ