ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 7

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38423 นาย กมลอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38429 นาย ตรีพล เจริญ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38433 นาย ปิยวัฒน์ ยอดทองดี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38435 นาย ภาณุวงศ์ จันทร์บุตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38448 นางสาว ธานิตา โชติพันธ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38462 นางสาว ศิริภัสสร ชัยสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38472 นาย ชัยณรงค์ ช่วยกิจ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38474 นาย ธราดล อภิโมทย์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38487 นางสาว กานต์พิชชา นาเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38500 นางสาว บุณยานุช ภาระตะวัตร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38516 นาย กิตกูร ไอศวรรย์วงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38517 นาย ณัฏฐนนท์ ทองสาลี 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38525 เด็กชาย รัชชานนท์ คุระจอก 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38526 นาย วิชญ์พล สุทธินุ่น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38533 นางสาว กัญชพร พุทธกาล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38551 นางสาว รติรส จุนเด็น 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38558 นาย กิตติศักดิ์ สมมะลวน 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38563 นาย วิษณุพงศ์ สำเภา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38571 นางสาว กัญญ์วรา สโมสร 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38573 นางสาว ชนรดา นาคมุสิก 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38579 นางสาว ณัฏฐณิชา พันธุกิจ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38581 นางสาว ณิชากร เวทยาวงศ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38584 นางสาว บัญฑิตา พรหมจินดา 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38593 นางสาว ภานิชดา กาญจนดิฐ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38594 นางสาว วรวี อมริต 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38602 นางสาว อาฑิตยา เกตุเผือก 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38603 นาย ก้องภพ เทือกสุบรรณ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38609 นาย ไชยกร สาริพัฒน์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38632 นางสาว ณัฐณิชา วัชระสวัสดิ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38634 นางสาว นันทิยา กองธรรม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38641 นางสาว สิริรักษ์ สุตันติราษฎร์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38660 นาย อรรครเดช น้ำขาว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38661 เด็กหญิง กนกวรรณ สื่อมโนธรรม 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38674 นางสาว พรชนิตว์ เกิดดำ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38678 นางสาว ภาสินี แจ้งเศษฐ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38703 นางสาว พิรดา กอวณิชกุล 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38705 นางสาว ศศินา ธรรมณรงค์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38707 นางสาว สุทธดา ชัญจุกรณ์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40407 นาย พิชญา พินิจ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40408 นาย รณกร รจิตานนท์ 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 40409 นางสาว ชลธิรา อุ่นเมือง 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 40411 นางสาว อาทิตยา ทะเขียว 2,820 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 รายการ