ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38348 นาย ธราดล แก่นกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38352 นาย ปูรณ์ ราชพิบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38359 นาย ศุภณัฐ เดชรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38365 นางสาว ชมบงกช วรรณุรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38374 นางสาว พัชราพรรณ เพชรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38440 นาย อัมฤทธิ์ เกื้อกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38452 นางสาว พัชรนันท์ บุญปล้อง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38486 นาย อังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38501 นางสาว ประภัสสร สีหาโมก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38511 นางสาว อรอุมา ศรีสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38512 นางสาว อัญชิสา เกษม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38520 เด็กชาย ปุณณภพ เจริญภักดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38522 นาย พัทธ์ธีรา ไชยชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38538 นางสาว ชัชฎาภรณ์ รอดมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38559 นาย คณพศ พ่วงรัก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38577 นางสาว ญาณกร บ้วนเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38586 นางสาว ปฐมาวดี เมษสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38598 นางสาว ศุภิสรากรณ์ คงแพทย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38694 นางสาว ครัษฐา จันทภาโส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38698 นางสาว ทิษฏยา เมฆไลย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38700 นางสาว ธรนันท์ นาเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38708 นางสาว อวิกา แซ่กั๋ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38723 นางสาว ธัญวรัตม์ อินทรกำเนิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38880 นาย ชิษณุพงศ์ อินทร์ชนะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38884 นาย ปัญณวรรธ พัฒนสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38900 นางสาว ปวีณ์ธิดา ถาวรวัชรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38901 นางสาว ปิยะธิดา หรนนุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38905 นางสาว มนัสวี ทองเหล็ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38939 นางสาว ญาดา กอวณิชกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38971 นางสาว กชพร กระจ่างแจ้ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38980 นางสาว ณัฐชยา อินทจักร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38996 นางสาว วิลาวัลย์ โภคากร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38998 นางสาว สุชานาถ อินทร์ชุ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39021 นางสาว กรพิณย์ หงษ์ทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39036 นางสาว นภพร อินตา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39067 นางสาว กัญญมล เศวตกรต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39069 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีชาย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39100 นาย พศวีร์ สมบูรณ์ลักขณา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39118 นางสาว ณัชชา กุลภัทรคำเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39132 นางสาว รวิพร บุญสิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39133 นางสาว ลลิล เวียงวีระชาติ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39174 นางสาว วรนิษฐา นิลสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39179 นางสาว ฮาน่าห์ เฟน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39208 นางสาว ฐตวรรณ รำเพย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39209 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีกาญจน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39237 นางสาว จิลมิกา จินตนากรพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 39245 นางสาว ลูกแพร์ แย้มบุปผา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 39246 นางสาว สิรภัทร เพชรรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 39253 นาย อธิพงศ์ เพ็ชรพวง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 39297 นาย รัชชานนท์ ชุลีวัฒนะพงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40412 นาย จิรชาติ มุกดารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40413 นาย วรเทพ ทรฤทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40414 นาย ศักดิเดชน์ เดชมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40415 นาย สุชีวิน โชติสิงห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40416 นางสาว กมลนัทธ์ เล็กพิพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 40417 นางสาว กัญญาวีร์ เมืองแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 40418 นางสาว ชิสาปาณ สุบรรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 40419 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 40420 นางสาว ณปภัช พนิชยากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 40421 นางสาว ทิพิชา ชุมช่วย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 40422 นางสาว นัทธิชา ทองอุปการ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 40423 นางสาว นันท์นภัส เผือกเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 40424 นางสาว เบญญาภา จันทร์พุธ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 40425 นางสาว ปาลิดา แก้วรักษา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 40426 นางสาว พ.พริมา สมัครกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 40427 นางสาว พิชญดา พัฒนประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 40943 นาย ณัฐชนัญ เหมทานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 40944 นาย รุจิวัตร สวัสดิ์โกมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 40945 นางสาว ณัฐกมล นิลจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 40946 นางสาว ธนภรณ์ ขุนวิจิตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 40947 นางสาว ธีริศรา สิทธิคง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 40948 นางสาว ปุณณภา กัณฑมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 40949 นางสาว พิชามญชุ์ สุขสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 40950 นางสาว ภัทร์อาภรณ์ นิลสาย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 40951 นางสาว เทวิกา นิลวัชรมณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 40952 นางสาว อภิสรา รอดภัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 รายการ