ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 8

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 38348 นาย ธราดล แก่นกูล 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38352 นาย ปูรณ์ ราชพิบูลย์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38359 นาย ศุภณัฐ เดชรักษา 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38365 นางสาว ชมบงกช วรรณุรักษ์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38374 นางสาว พัชราพรรณ เพชรศรี 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38440 นาย อัมฤทธิ์ เกื้อกูล 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38452 นางสาว พัชรนันท์ บุญปล้อง 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38486 นาย อังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38501 นางสาว ประภัสสร สีหาโมก 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38511 นางสาว อรอุมา ศรีสวัสดิ์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38512 นางสาว อัญชิสา เกษม 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38520 เด็กชาย ปุณณภพ เจริญภักดี 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38522 นาย พัทธ์ธีรา ไชยชาติ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38538 นางสาว ชัชฎาภรณ์ รอดมณี 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38559 นาย คณพศ พ่วงรัก 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38577 นางสาว ญาณกร บ้วนเพชร 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38586 นางสาว ปฐมาวดี เมษสุวรรณ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38598 นางสาว ศุภิสรากรณ์ คงแพทย์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38694 นางสาว ครัษฐา จันทภาโส 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38698 นางสาว ทิษฏยา เมฆไลย 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38700 นางสาว ธรนันท์ นาเมือง 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38708 นางสาว อวิกา แซ่กั๋ว 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38723 นางสาว ธัญวรัตม์ อินทรกำเนิด 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 39297 นาย รัชชานนท์ ชุลีวัฒนะพงศ์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 40412 นาย จิรชาติ มุกดารัตน์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 40413 นาย วรเทพ ทรฤทธิ์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 40414 นาย ศักดิเดชน์ เดชมณี 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 40415 นาย สุชีวิน โชติสิงห์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 40416 นางสาว กมลนัทธ์ เล็กพิพัฒน์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 40417 นางสาว กัญญาวีร์ เมืองแก้ว 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 40418 นางสาว ชิสาปาณ สุบรรณ์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 40419 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดรัตน์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 40420 นางสาว ณปภัช พนิชยากุล 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 40421 นางสาว ทิพิชา ชุมช่วย 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 40422 นางสาว นัทธิชา ทองอุปการ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 40423 นางสาว นันท์นภัส เผือกเกิด 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 40424 นางสาว เบญญาภา จันทร์พุธ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 40425 นางสาว ปาลิดา แก้วรักษา 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 40426 นางสาว พ.พริมา สมัครกิจ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 40427 นางสาว พิชญดา พัฒนประดิษฐ์ 6,220 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ