ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 4 ห้อง 9

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37715 นาย กุลศรัณย์ แก้วสีนวล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 38427 นาย เจตตวัน สมวงศ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 38438 นาย วัชรากร เหมาะประมาณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 38449 นางสาว นันท์นภัส ทองผึ้ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 38524 นาย ภูมิพัทร ผิวทองดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 38546 เด็กหญิง ปานตะวัน อาวุธเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 38560 นาย ชัสมา นาคประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 38566 นาย สพลวรนน สายสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 38590 นางสาว พาณิภัค บุญล่อง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 38592 นางสาว ภัทรนุช วารีวนิช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 38612 นาย ธิติพงศ์ แข่งขัน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 38640 นางสาว วิรตา แซ่เอี่ยว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 38653 นาย ปรมินทร์ มณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 38663 นางสาว กัณฐาภรณ์ ช่วยศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 38664 นางสาว ณัฐพร นคงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 38665 นางสาว ณิชกานต์ เสวกวัง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 38670 นางสาว ธันย์ชนก สวัสดิสิงห์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 38677 นางสาว ภัฐริดา ติณพันธุ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38680 นางสาว สิรภัทร ไชยชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38713 นาย ธนกร ซึมกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38715 นาย ธีรภัทร์ โกเมศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38805 นาย ศิกษก นิยกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38882 นาย ณัธสรณ์ นิติคุณเกษม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38960 นาย ชนภัทร ด่านสุวรรณกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 39054 นาย ธนภูมิ ยี่โถ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 39084 นางสาว วนิดา แพ่งรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 39094 นาย ธนกร ธนาพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 39106 นาย วีระพัฒน์ ตรีเพ็ชร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 39107 นาย สหภาพ หมั่นเพียร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 39139 นาย กันตภณ กาญจนดิฐ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 39141 นาย ชานน ทองมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 39142 นาย ณัฐภัทร ชมภูพล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 39147 นาย ปฏิโมกข์ อำนักมณี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 39159 นางสาว กัญจน์นิกข์ ชาวนา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 39188 นาย ปรมะ กลับรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 39194 นาย ภาวัต เรืองศรี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39215 นางสาว ภาวิณี ศรีเหรา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39217 นางสาว วรรัตน์ จินดาเรือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39225 นาย ธนสิริ เบ็ญจอาภรณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39226 นาย ธัชนนท์ เกษรสิทธิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39252 นาย ธนดล คงทอง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39261 นาย อภิวุฒิ ยศเมฆ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39262 นางสาว กุณพรรณ วีรดิษฐกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 39274 นางสาว ภาวิดา พึ่งชื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 39276 นางสาว วชิราภรณ์ บัวเจริญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 39882 นาย จิตติณัฏฐ์ ผิวนิล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 40428 นาย ปาราเมศ โต๊ะนาค 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 40429 นางสาว ณัฏฐณิชา สอนรัตน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 40430 นางสาว ณัฐณิชา เหล่าทองกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 40432 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ชัยสุตานนท์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 40953 นาย กวิน หนูอ่อน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 40954 นางสาว พิยดา อนุพันธ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 40956 นางสาว ภัทรธิดา สอนประสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 40976 นางสาว ชนัฐศุภางค์ เคียนเขา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 40978 นางสาว พิณทอง คงอุดหนุน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 รายการ