ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37193 นางสาว ณฐนญวรรณ์ วิทยาพันธ์ประชา 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37688 นาย ภัทรกร ชาตะเวที 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37716 นาย เกียรติภูมิ พฤฒิพิบูลธรรม 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37720 นาย ณภัทร เพชรา 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37727 นาย สิทธิกร ส่งศรี 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37728 นาย แสนชัย โพธิ์จันทร์ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37752 นาย กฤษกร คงเสน่ห์ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37765 นาย รัชพงศ์ นุ่นสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37784 นางสาว พัทธนันท์ โชติสุวรรณ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37786 นางสาว เพ็ญพิชชา สกุลแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37787 นางสาว โพธิญา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37789 นางสาว ศิริวรรณ ทองศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37791 นางสาว สุพิชชา พีรพัฒนภูมิ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37823 นางสาว พลอยรุ้ง ศรีมุกข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37824 นางสาว ภัทรพร วิภารัตนาพร 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37828 นางสาว สุภัสสรา แก้วอำไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37829 นางสาว เหมือนฝัน รุ่มจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37851 นางสาว เกวลี ผลสด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37866 นางสาว บุษกร มากบุญ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37870 นางสาว ปุญชรัสมิ์ พัฒนรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37878 นางสาว วิชาญา สุขเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37882 นาย จิรวัฒน์ บุญญา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37884 นาย ณัฏฐพล การุณกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37902 นางสาว จิรสุตา กาญจนรจิต 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37904 นางสาว ณัฐนรี รักชื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37907 นางสาว นิภากร กรายแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37916 นางสาว รชตพรรณ ศรชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37917 นางสาว รัญชิดา ตันติพงศ์อาภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37918 นางสาว รัดเกล้า ชัยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37923 นางสาว สัณห์สิรี วิเศษแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37953 นางสาว จิตสุภา คุ้มพงศ์สิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37960 นางสาว ณภัทร กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37966 นางสาว นิภาพร ถิ่นวัดกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38037 นาย ชนินทร์ พงศ์ชัยไพบูลย์ 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38114 นางสาว ธันย์ชนก ศรีศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38140 นางสาว นงนภัส ปิยะศีล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38174 นางสาว ฉัฏฐทิพ หมื่นชนะมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38795 นางสาว ธิดาดาว รักษ์สังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39803 นาย วัชชระพัฒน์ พรหมประสาท 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39804 นางสาว ชัญญา ปรีชา 7,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 รายการ