ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37193 นางสาว ณฐนญวรรณ์ วิทยาพันธ์ประชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37688 นาย ภัทรกร ชาตะเวที 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37716 นาย เกียรติภูมิ พฤฒิพิบูลธรรม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37720 นาย ณภัทร เพชรา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37727 นาย สิทธิกร ส่งศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37728 นาย แสนชัย โพธิ์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37752 นาย กฤษกร คงเสน่ห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37765 นาย รัชพงศ์ นุ่นสวัสดิ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37784 นางสาว พัทธนันท์ โชติสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37786 นางสาว เพ็ญพิชชา สกุลแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37787 นางสาว โพธิญา ศักดา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37789 นางสาว ศิริวรรณ ทองศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37791 นางสาว สุพิชชา พีรพัฒนภูมิ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37823 นางสาว พลอยรุ้ง ศรีมุกข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37824 นางสาว ภัทรพร วิภารัตนาพร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37828 นางสาว สุภัสสรา แก้วอำไพ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37829 นางสาว เหมือนฝัน รุ่มจิตต์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37851 นางสาว เกวลี ผลสด 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37866 นางสาว บุษกร มากบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37870 นางสาว ปุญชรัสมิ์ พัฒนรักษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37878 นางสาว วิชาญา สุขเกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37882 นาย จิรวัฒน์ บุญญา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37884 นาย ณัฏฐพล การุณกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37902 นางสาว จิรสุตา กาญจนรจิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37904 นางสาว ณัฐนรี รักชื่อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 37907 นางสาว นิภากร กรายแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 37916 นางสาว รชตพรรณ ศรชนะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 37917 นางสาว รัญชิดา ตันติพงศ์อาภา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 37918 นางสาว รัดเกล้า ชัยยศ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 37923 นางสาว สัณห์สิรี วิเศษแสง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 37953 นางสาว จิตสุภา คุ้มพงศ์สิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 37960 นางสาว ณภัทร กุลภัทรคำเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 37966 นางสาว นิภาพร ถิ่นวัดกลาง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38037 นาย ชนินทร์ พงศ์ชัยไพบูลย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38114 นางสาว ธันย์ชนก ศรีศิริ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38140 นางสาว นงนภัส ปิยะศีล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38174 นางสาว ฉัฏฐทิพ หมื่นชนะมา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38304 นาย กัณตภณ กัณห์อุไร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38304 นาย กัณตภณ กัณห์อุไร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38339 นางสาว สุธิมา พุทธชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38339 นางสาว สุธิมา พุทธชู 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38357 นาย รัชพล เกษรศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38357 นาย รัชพล เกษรศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38363 นางสาว เกศิณี จันทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38363 นางสาว เกศิณี จันทร์แดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38364 นางสาว จิดาภา ภิรมย์สมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38364 นางสาว จิดาภา ภิรมย์สมบัติ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38372 นางสาว นัทธมน ขุนปักษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38372 นางสาว นัทธมน ขุนปักษี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38376 นางสาว ริซกีน่า บินล่าเต๊ะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38376 นางสาว ริซกีน่า บินล่าเต๊ะ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38381 นางสาว ศิริวดี บุญชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38381 นางสาว ศิริวดี บุญชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38382 นางสาว อักษราภัค จันทวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38382 นางสาว อักษราภัค จันทวงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38405 นางสาว ณิชาภัทร คงสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38405 นางสาว ณิชาภัทร คงสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38408 นางสาว ธัญวรัตม์ ตรีรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38408 นางสาว ธัญวรัตม์ ตรีรินทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38416 นางสาว พิชญ์สิริ ศรีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38416 นางสาว พิชญ์สิริ ศรีกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38417 นางสาว ภัทรฤทธิ์ ไกรชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38417 นางสาว ภัทรฤทธิ์ ไกรชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38434 นาย ปุณณัตถ์ สุขขุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38434 นาย ปุณณัตถ์ สุขขุน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38441 นางสาว กนกกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38441 นางสาว กนกกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38442 นางสาว กัญญ์วรา สุชีวพลานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38442 นางสาว กัญญ์วรา สุชีวพลานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38443 นางสาว เกศรา ขนอม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38443 นางสาว เกศรา ขนอม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38446 นางสาว ณิชาภัทร ถ้ำจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38446 นางสาว ณิชาภัทร ถ้ำจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38450 นางสาว นันทินี ศรีอุไร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38450 นางสาว นันทินี ศรีอุไร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38453 นางสาว รติมา ตรียวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38453 นางสาว รติมา ตรียวง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38461 นางสาว ศสินีย์ ศรีลาพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38461 นางสาว ศสินีย์ ศรีลาพัฒน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38463 นางสาว ศุทธินี เทียนไชย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38463 นางสาว ศุทธินี เทียนไชย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38464 นางสาว ศุภิสรา เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38464 นางสาว ศุภิสรา เนตรรุ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38467 นางสาว อัณศยาพร สมสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38467 นางสาว อัณศยาพร สมสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38482 นาย ศรรค์เพชร ทองปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38482 นาย ศรรค์เพชร ทองปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38488 นางสาว ขวัญชนก เพชรานันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38488 นางสาว ขวัญชนก เพชรานันท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38491 นางสาว ชยาภรณ์ ชำนาญกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38491 นางสาว ชยาภรณ์ ชำนาญกิจ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38492 นางสาว ชาลิสา บุญสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38492 นางสาว ชาลิสา บุญสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38502 นางสาว ภัครนันท์ พวงขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 38502 นางสาว ภัครนันท์ พวงขาว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 38509 นางสาว สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 38509 นางสาว สุพรรณี วิริยะกิจสุนทร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 38541 นางสาว ทิพย์กมล ทัฬหกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 38541 นางสาว ทิพย์กมล ทัฬหกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 38561 นาย ณัฐภัทร คงเพ็ชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 38561 นาย ณัฐภัทร คงเพ็ชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 38597 นางสาว ศิริภาภรณ์ โชติวากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 38597 นางสาว ศิริภาภรณ์ โชติวากุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 38599 นางสาว สุธิดา จันทร์กิ่ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 38599 นางสาว สุธิดา จันทร์กิ่ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 38600 นางสาว สุวกิตต์ สุวรรณพิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 38600 นางสาว สุวกิตต์ สุวรรณพิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 38712 นาย ณฤทธิ์ เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 38712 นาย ณฤทธิ์ เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 38714 นาย ธนกร พรหมคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 38714 นาย ธนกร พรหมคง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 38722 นางสาว ฐิรุณรัตน์ บัวแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 38722 นางสาว ฐิรุณรัตน์ บัวแก้ว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 38795 นางสาว ธิดาดาว รักษ์สังข์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 39803 นาย วัชชระพัฒน์ พรหมประสาท 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 39803 นาย วัชชระพัฒน์ พรหมประสาท 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 39803 นาย วัชชระพัฒน์ พรหมประสาท 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 39804 นางสาว ชัญญา ปรีชา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40376 นาย จิรพัส ใจสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40376 นาย จิรพัส ใจสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40377 นางสาว เพชรชมพู ทรัพย์เกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40377 นางสาว เพชรชมพู ทรัพย์เกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 รายการ