ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37555 นางสาว ณัฐมน แก่นจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37754 นาย คฑาทอง ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37827 นางสาว ศุภิสรา ก่อกิจไพศาล 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37845 นาย วัฒนพงศ์ จัตุมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37861 นางสาว ดุษณี ดวงแก้ว 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37862 นางสาว ธนพร สร้อยพานิช 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37867 นางสาว ปวรวรรณ พิสิฐอรรถกุล 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37901 นางสาว กัญญภัส ผจงสาลีปัญญา 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37903 นางสาว ชนิภา กองประดิษฐ์ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37905 นางสาว ธัญลักษณ์ ขวัญแก้ว 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37906 นางสาว ธันย์ชนก จินดาพันธ์ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37912 นางสาว พิชามญชุ์ สุรินทร์วรางกูร 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37915 นางสาว ยอดพธู วรพันธุ์ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37920 นางสาว วิรัณญา สุขสมบูรณ์ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37924 นางสาว สิรินดา เชื้อจักร 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37938 นาย พัทธพล วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37972 นางสาว ปิ่นฉัตร กล่อมแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37997 นางสาว กนกกร สิงห์อยู่ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38018 นางสาว พิมพ์ชนก ตัณฑัยย์ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38021 นางสาว วฎากร กั้นเกษ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38022 นางสาว วิจิตรา เทพเฉลิม 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38028 นางสาว สุภาณี ยี่หวัง 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38062 นางสาว ณัฐนิชา เกิดกุลรัตน์ 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38065 นางสาว ธัญลักษณ์ ปอยี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38077 นางสาว สิริวิมล เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38105 นางสาว เกศบราลี มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38117 นางสาว นุตประวีณ์ ทองทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38118 นางสาว ปวริศา อินทร์เกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38120 นางสาว ปิยาภรณ์ เริ่มก่อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38125 นางสาว สุทธิดา จิตตาศิรินุวัตร 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38131 นาย ศรเศรษฐ์ สุขสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38176 นางสาว ณัฐนรี เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38182 นางสาว พงษ์ลดา ชาสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38185 นางสาว มัลลิกา หนูดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38798 นางสาว ยสุตมา วางกลอน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38799 นาย ทิวัตถ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 39867 นาย นพณัฐ อภิรักษ์ไกรศรี 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 39868 นาย ธนพล ภู่อ่วม 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 39869 นางสาว กฤษณา เอี่ยมขอพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 39870 นางสาว ณัฐพร ศักดา 5,150 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 39871 นางสาว พิชญา มากมี 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 39872 นางสาว โยษิตา ไลยโฆษิต 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 39873 นางสาว อัมพร มาเยอะ 6,400 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 รายการ