ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 12

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37555 นางสาว ณัฐมน แก่นจันทร์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37754 นาย คฑาทอง ทองตำลึง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37827 นางสาว ศุภิสรา ก่อกิจไพศาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37845 นาย วัฒนพงศ์ จัตุมิตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37861 นางสาว ดุษณี ดวงแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37862 นางสาว ธนพร สร้อยพานิช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37867 นางสาว ปวรวรรณ พิสิฐอรรถกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37901 นางสาว กัญญภัส ผจงสาลีปัญญา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37903 นางสาว ชนิภา กองประดิษฐ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37905 นางสาว ธัญลักษณ์ ขวัญแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37906 นางสาว ธันย์ชนก จินดาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37912 นางสาว พิชามญชุ์ สุรินทร์วรางกูร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37915 นางสาว ยอดพธู วรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37920 นางสาว วิรัณญา สุขสมบูรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37924 นางสาว สิรินดา เชื้อจักร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37938 นาย พัทธพล วัฒนโยธิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37972 นางสาว ปิ่นฉัตร กล่อมแดง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37997 นางสาว กนกกร สิงห์อยู่ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 38018 นางสาว พิมพ์ชนก ตัณฑัยย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 38021 นางสาว วฎากร กั้นเกษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 38022 นางสาว วิจิตรา เทพเฉลิม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38028 นางสาว สุภาณี ยี่หวัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38062 นางสาว ณัฐนิชา เกิดกุลรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38065 นางสาว ธัญลักษณ์ ปอยี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38077 นางสาว สิริวิมล เกื้อด้วง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38105 นางสาว เกศบราลี มะยะเฉียว 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38117 นางสาว นุตประวีณ์ ทองทิพย์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38118 นางสาว ปวริศา อินทร์เกื้อ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38120 นางสาว ปิยาภรณ์ เริ่มก่อสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38125 นางสาว สุทธิดา จิตตาศิรินุวัตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38131 นาย ศรเศรษฐ์ สุขสม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38176 นางสาว ณัฐนรี เจริญสุข 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38182 นางสาว พงษ์ลดา ชาสุวรรณ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38185 นางสาว มัลลิกา หนูดี 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38345 นาย ฐาปกรณ์ เพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38345 นาย ฐาปกรณ์ เพชรทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38378 นางสาว ศดานันท์ คงศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38378 นางสาว ศดานันท์ คงศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38425 นาย กฤษฎา สาระบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38425 นาย กฤษฎา สาระบุตร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38431 นาย นภเกตน์ คชศิลา 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38444 นางสาว งามวาด ดำคำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38444 นางสาว งามวาด ดำคำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38457 นางสาว วรกมล นองมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38457 นางสาว วรกมล นองมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38469 นาย กันติทัต ชูเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38469 นาย กันติทัต ชูเพชร 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38470 นาย เฉลิมวุฒิ บัวเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38470 นาย เฉลิมวุฒิ บัวเพชร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38484 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38484 นาย สรวิชญ์ อินทร์จันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38515 นาย ชนิตพล บุรินทร์พงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38515 นาย ชนิตพล บุรินทร์พงษ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38518 นาย ณัฐนนท์ หงษ์งาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38518 นาย ณัฐนนท์ หงษ์งาม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38608 นาย ชุณหชาติ ตั๋นสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38608 นาย ชุณหชาติ ตั๋นสกุล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38617 นาย ปุณภัทร จิรัฐติกาลกุลเวท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38617 นาย ปุณภัทร จิรัฐติกาลกุลเวท 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38623 นาย ศุภกร บัวชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38623 นาย ศุภกร บัวชุม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38627 นางสาว คุณัญญา สองเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38627 นางสาว คุณัญญา สองเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38675 นางสาว พรรณภา พูลเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38675 นางสาว พรรณภา พูลเงิน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38691 นาย วัฒนะ วัฒนะโภคา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38691 นาย วัฒนะ วัฒนะโภคา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38695 นางสาว กฤติญาณัท แคล้วอ้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38695 นางสาว กฤติญาณัท แคล้วอ้อม 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38696 นางสาว ชุติมณฑน์ บุญยัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38696 นางสาว ชุติมณฑน์ บุญยัง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38699 นางสาว ธนภรณ์ รุ่งกมลลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38699 นางสาว ธนภรณ์ รุ่งกมลลักษณ์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38701 นางสาว ปิยรัชนี ทรัพย์ชุ่มชื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38701 นางสาว ปิยรัชนี ทรัพย์ชุ่มชื่น 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38702 นางสาว พรสุดาวรรณ จินวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38702 นางสาว พรสุดาวรรณ จินวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38719 นาย อรรถธรรม วิชัยดิษฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38719 นาย อรรถธรรม วิชัยดิษฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38721 นางสาว ชญานิศ แสงเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38721 นางสาว ชญานิศ แสงเงิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38729 นางสาว รัชอาภา ด้วงเชี่ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38729 นางสาว รัชอาภา ด้วงเชี่ยว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38792 นางสาว พัชรดา ประดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38792 นางสาว พัชรดา ประดับ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38794 นาย ธีรภัทร พุทธานันทเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38794 นาย ธีรภัทร พุทธานันทเดช 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38798 นางสาว ยสุตมา วางกลอน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38799 นาย ทิวัตถ์ เจริญผล 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38803 นางสาว ศรุตยา สาลีคงชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38803 นางสาว ศรุตยา สาลีคงชัย 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 39867 นาย นพณัฐ อภิรักษ์ไกรศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 39868 นาย ธนพล ภู่อ่วม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 39869 นางสาว กฤษณา เอี่ยมขอพึ่ง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39870 นางสาว ณัฐพร ศักดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39871 นางสาว พิชญา มากมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39872 นางสาว โยษิตา ไลยโฆษิต 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39873 นางสาว อัมพร มาเยอะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 40441 นาย ทรงพล พลายเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 40441 นาย ทรงพล พลายเมือง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 40442 นาย ปัณญ์นธร ทองมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 40442 นาย ปัณญ์นธร ทองมี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 40443 นาย ภูมิรพี เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 40443 นาย ภูมิรพี เพียรโรจน์ 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 40444 นาย ภูมิรพีษ์ ลำดวน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 40444 นาย ภูมิรพีษ์ ลำดวน 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 40445 นาย รณภู ใจกว้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40445 นาย รณภู ใจกว้าง 2,500 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40446 นาย วิชยุตม์ บัวทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40446 นาย วิชยุตม์ บัวทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40447 นาย ศุภสัณห์ โสมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40447 นาย ศุภสัณห์ โสมล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40448 นางสาว กันยารัตน์ โสภา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40448 นางสาว กันยารัตน์ โสภา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40449 นางสาว ชนกชนม์ แสงสุธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40449 นางสาว ชนกชนม์ แสงสุธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40450 นางสาว ณิชารีย์ อินทโรภาส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40450 นางสาว ณิชารีย์ อินทโรภาส 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
119 40451 นางสาว วิชิตา มีลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
120 40451 นางสาว วิชิตา มีลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
121 40452 นางสาว อาทิตยา ช่วยเหลื่อม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 40452 นางสาว อาทิตยา ช่วยเหลื่อม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
122 รายการ