ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37689 นาย ภากร เรืองรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37690 นาย วชิรพล คำแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37695 นางสาว กุลนิษฐ์ พัฒนวิทยกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37706 นางสาว สุภัสสรา นิติคุณเกษม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37712 นาย กรดล อ่อนสง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37714 นาย กศิเดช แสงสุวรรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37719 นาย ณฐพงศ์ เจริญลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37721 นาย ณัฐชนนท์ ชูศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37726 นาย ศุภณัฐ นพรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37735 นางสาว ทัศน์มน อินทร์เสวียด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37737 นางสาว ธนภัทรา กล้าเวช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37739 นางสาว นันทิกานต์ ไวศยศิริกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37746 นางสาว วริศรา ขุ้ยด้วง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37747 นางสาว วิชญาพร บุญจันทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37749 นางสาว สรัลชนา วรดิถี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37751 นางสาว อภิสรา ปาละศิริ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37757 นาย ณัฐพล แก้วเขียว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37771 นางสาว ชนิกานต์ นันตมาศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37774 นางสาว ฐิตินันท์ หนูศักดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37776 นางสาว ณัฏฐณิชา เจียมวุฒิศักดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37777 นางสาว ณัฐนันท์ ระบำดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 37812 นางสาว กรรธิมา แก้วเจริญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 37815 นางสาว ชญานิษฐ์ ใหม่น้อย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 37863 นางสาว นภัสสร โต๊ะหลาง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 37930 นางสาว อรนิช นวลสุทธิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38306 นาย จิรเมธ ลิ้มสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38306 นาย จิรเมธ ลิ้มสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38311 นาย นับตะวัน กันกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38311 นาย นับตะวัน กันกา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38312 นาย ปพน ช่อผกาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38312 นาย ปพน ช่อผกาพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38317 นาย วรดร คงจอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38317 นาย วรดร คงจอก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38319 นาย เศรษฐกร ชมอินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38319 นาย เศรษฐกร ชมอินทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38323 นางสาว กัญญาณัฐ เกื้อสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38323 นางสาว กัญญาณัฐ เกื้อสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38324 นางสาว กุลปรียา นาคแป้น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38324 นางสาว กุลปรียา นาคแป้น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38325 นางสาว จิรัชยา ขุนไชยรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38325 นางสาว จิรัชยา ขุนไชยรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38326 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขสำราญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38326 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขสำราญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38330 นางสาว ธนัชพร ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38330 นางสาว ธนัชพร ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38332 นางสาว ธีระนาฎ จันทร์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38332 นางสาว ธีระนาฎ จันทร์มณี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38335 นางสาว พัชยา ขำแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38335 นางสาว พัชยา ขำแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38336 นางสาว มนัสนันท์ เลาหวัสยษฏิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38336 นางสาว มนัสนันท์ เลาหวัสยษฏิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38338 นางสาว สิรามล อินทร์หนองทะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38338 นางสาว สิรามล อินทร์หนองทะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38355 นาย ภูริช กลับแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38355 นาย ภูริช กลับแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38370 นางสาว ธนพรรณ ผ่องแผ้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38370 นางสาว ธนพรรณ ผ่องแผ้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38379 นางสาว ศศิธร เพชรขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38379 นางสาว ศศิธร เพชรขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38386 นาย ธนธรณ์ วัชราวิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38386 นาย ธนธรณ์ วัชราวิวัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38390 นาย เปรมณัช เพชรชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38390 นาย เปรมณัช เพชรชัย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38392 นาย พริษฐ์ มาลัยทิพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38392 นาย พริษฐ์ มาลัยทิพย์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38398 นาย ศุภณัฐวีร์ มีเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38398 นาย ศุภณัฐวีร์ มีเศษ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38399 นาย สักวณัฐ ดำชะอม 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38399 นาย สักวณัฐ ดำชะอม 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38401 นาย อภิลาภ มูสิกะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38401 นาย อภิลาภ มูสิกะ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 38409 นางสาว ธีวรา ชิตจุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 38409 นางสาว ธีวรา ชิตจุ้ย 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 38410 นางสาว นภัส ญาณหาร 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 38410 นางสาว นภัส ญาณหาร 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 38420 นางสาว สุพิชญา สูนกามรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 38420 นางสาว สุพิชญา สูนกามรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 38451 นางสาว พรหมพร มากเกลี้ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 38451 นางสาว พรหมพร มากเกลี้ยง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 38458 นางสาว วรศิลป์ วงศ์เสถียร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 38458 นางสาว วรศิลป์ วงศ์เสถียร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 38460 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 38460 นางสาว วิมลณัฐ เพชรราช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 38466 นางสาว อภิญญา ฉันทสุเมธากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 38466 นางสาว อภิญญา ฉันทสุเมธากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 38471 นาย ชวณัฐ ดิลกรัตนพิจิตร 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 38471 นาย ชวณัฐ ดิลกรัตนพิจิตร 10,200 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
88 38473 นาย ชาญานนท์ วรรณรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
89 38473 นาย ชาญานนท์ วรรณรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
90 38496 นางสาว นภัสภรณ์ พลายสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
91 38496 นางสาว นภัสภรณ์ พลายสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
92 38504 นางสาว รวิสรา ศรีสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
93 38504 นางสาว รวิสรา ศรีสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
94 38796 นางสาว ธารีญา คงเทพ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
95 39805 นาย นายกิตติ์ขจร พัฒนพัวพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
96 39806 นาย พลาสินธุ์ ธรรมเจริญศักดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
97 39807 นาย สุขภัทร์ ชุติขจร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
98 39808 นางสาว จารุภา ปาลคเชนทร์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
99 39809 นางสาว จิณณรัตน์ มหาศิริพัฒน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
100 39810 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์เยาว์ฟ้า 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
101 39811 นางสาว ฐิติรัตน์ ราชเสนา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
102 39812 นางสาว ณัฐกานต์ หนูนวล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
103 39813 นางสาว พัชรมัย โถวรุ่งเรือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
104 39814 นางสาว พิมพ์ลภัส ชยุตสาหกิจ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
105 39815 นางสาว ภคพร เพ็งศรี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
106 39816 นางสาว ภัทรนุช อักษรชื่น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
107 39817 นางสาว วรัชยา สิงห์กุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
108 40378 นาย ไชยพร ขอประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
109 40378 นาย ไชยพร ขอประเสริฐ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
110 40379 นาย ภัคธร ชุมแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
111 40379 นาย ภัคธร ชุมแก้ว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
112 40380 นางสาว นลินีย์ ชูเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
113 40380 นางสาว นลินีย์ ชูเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
114 40381 นางสาว ปุญญิศา ทวี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
115 40381 นางสาว ปุญญิศา ทวี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
116 40382 นางสาว มยุรฉัตร แซ่หลิ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
117 40382 นางสาว มยุรฉัตร แซ่หลิ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 40383 นางสาว วรรณชดา ลิ่มสวัสดิ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
118 รายการ