ค้นหาห้องเรียน

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูล มัธยมศึกษา 5 ห้อง 3

ลำดับที่ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล จำนวนเงิน พิมพ์ใบชำระเงิน
1 37686 นาย ธีรวิทย์ เอี่ยมขำ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
2 37693 นางสาว กณิกนันท์ เทพสิมานนท์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
3 37699 นางสาว ณัฐสุดา พรหมทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
4 37701 นางสาว เธียรนัญญา ชวดบัว 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
5 37702 นางสาว พิชญ์สินี ชูศร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
6 37703 นางสาว ฟ้าใส ประดา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
7 37704 นางสาว รสิตา กลางณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
8 37708 นางสาว อริศรา กอบวัฒนกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
9 37711 นางสาว เอมี่ จณิสตา กรีน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
10 37718 นาย ชยุตม์ ขาวปั้น 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
11 37723 นาย ธัญสิษฐ์ อมรสังข์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
12 37724 นาย ธีรเมธ เตชะเรืองสุวรรณ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
13 37732 นางสาว ญาณิศา สาเมือง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
14 37743 นางสาว พิชญาพร ชมบุญ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
15 37769 นาย สรวิชญ์ ช่วยเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
16 37795 นาย ณัชพล บุญชู 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
17 37801 นาย ปิยพัทธ์ รุ่งโรจนารักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
18 37809 นาย ศิวกร กองสาลี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
19 37818 นางสาว ทอจันทร์ หนูเล็ก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
20 37825 นางสาว ภาวิมล บุญมาก 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
21 37831 นางสาว อารียา ตระการธนสกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
22 38275 นาย ชานนท์ ไชยยศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
23 38275 นาย ชานนท์ ไชยยศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
24 38277 นาย ณัฐกฤช สุทธิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
25 38277 นาย ณัฐกฤช สุทธิรักษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
26 38278 นาย ณัฐภัทร เดชเสน่ห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
27 38278 นาย ณัฐภัทร เดชเสน่ห์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
28 38281 นาย นนท์ นัครา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
29 38281 นาย นนท์ นัครา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
30 38283 นาย ภัทรพล หลิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
31 38283 นาย ภัทรพล หลิน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
32 38288 นาย อัยการ เฮนะเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
33 38288 นาย อัยการ เฮนะเกษตร 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
34 38292 นางสาว ณัฏฐณิชา มั่งคั่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
35 38292 นางสาว ณัฏฐณิชา มั่งคั่ง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
36 38295 นางสาว พชรภา เจียรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
37 38295 นางสาว พชรภา เจียรพันธุ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
38 38296 นางสาว พชรมน วิเศษคณากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
39 38296 นางสาว พชรมน วิเศษคณากุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
40 38297 นางสาว พรรณกร หนูเหมือน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
41 38297 นางสาว พรรณกร หนูเหมือน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
42 38299 นางสาว รติมา วนวัฒนาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
43 38299 นางสาว รติมา วนวัฒนาวงศ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
44 38301 นางสาว วริทยา แถลงดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
45 38301 นางสาว วริทยา แถลงดี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
46 38303 นาย กษิดิ์ญุตม์ เจริญลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
47 38303 นาย กษิดิ์ญุตม์ เจริญลาภ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
48 38305 นาย จิรภัทร แก้วส่งแสง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
49 38305 นาย จิรภัทร แก้วส่งแสง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
50 38314 นาย พิพัฒน์ ลดาวิจิตรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
51 38314 นาย พิพัฒน์ ลดาวิจิตรกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
52 38318 นาย วษกร แก้วบำรุง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
53 38318 นาย วษกร แก้วบำรุง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
54 38320 นาย อภิวิชญ์ แซ่ลิ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
55 38320 นาย อภิวิชญ์ แซ่ลิ่ม 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
56 38327 นางสาว ชนินันท์ จันทร์ณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
57 38327 นางสาว ชนินันท์ จันทร์ณรงค์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
58 38331 นางสาว ธันย์ชนก สุปันตี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
59 38331 นางสาว ธันย์ชนก สุปันตี 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
60 38334 นางสาว ปิ่นรดา กิ่งโพธิ์ตัน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
61 38334 นางสาว ปิ่นรดา กิ่งโพธิ์ตัน 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
62 38342 นางสาว อารยา ดวงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
63 38342 นางสาว อารยา ดวงรัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
64 38344 นาย กึกก้อง แก้วกรกฎ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
65 38344 นาย กึกก้อง แก้วกรกฎ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
66 38350 นาย นราวิชญ์ จิตมังกรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
67 38350 นาย นราวิชญ์ จิตมังกรณ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
68 38361 นาย สุทธนพ รัตตานุกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
69 38361 นาย สุทธนพ รัตตานุกูล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
70 38403 นางสาว ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
71 38403 นางสาว ณัชชา เจนกิจวัฒนาเลิศ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
72 39315 นางสาว จิณณพัต กิจแผ่ไพศาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
73 39315 นางสาว จิณณพัต กิจแผ่ไพศาล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
74 39818 นาย กานต์ จงขจรพงษ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
75 39819 นาย ณัฐชนน เดชขจรฤทธา 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
76 39820 นาย ณัฐภัทร เกษมสุข 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
77 39821 นาย พชร เย็นท่าเรือ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
78 39823 นาย วรัญญู นิจจรัลกุล 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
79 39824 นาย สหัสวรรษ นุ่นเกิด 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
80 39825 นางสาว ชญานิศ เอกกะยอ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
81 39826 นางสาว ชญาภัส คงพันธ์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
82 40384 นาย กษิดิ์เดช คงทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
83 40384 นาย กษิดิ์เดช คงทอง 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
84 40385 นางสาว มนัชญา มาลารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
85 40385 นางสาว มนัชญา มาลารัตน์ 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
86 40386 นางสาว วรางคณา เผือกเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 40386 นางสาว วรางคณา เผือกเดช 1,900 พิมพ์ใบชำระเงินรายคน
87 รายการ